สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดร้อยเอ็ด  ปี พ.ศ. 2565
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                366,170        7.06
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              40,732              0.79
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           252,823              4.87
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              48,802              0.94
U401 สนามบิน                                2,558              0.05
U405 ถนน                                7,942              0.15
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                    213                   -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                  8,810              0.17
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                1,417              0.03
U600 สถานที่ร้าง                                       87                   -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                 1,429              0.03
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                   765              0.02
U603 สุสาน ป่าช้า                                     163                   -  
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    429              0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม             4,237,397      81.69
A1 พื้นที่นา                 3,557,951         68.60
A100 นาร้าง                                   9,596              0.19
A101 นาข้าว                        3,545,695            68.36
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                                   182                   -  
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง                                   151                   -  
A101+A206 นาข้าว+ยาสูบ                                   935              0.02
A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว                                      23                   -  
A101+A220 นาข้าว+แตงโม                                      12                   -  
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                      78                   -  
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                                1,279              0.03
A2  พืชไร่                     401,735          7.74
A200 ไร่ร้าง                                  3,661              0.07
A201 พืชไร่ผสม                                  1,376              0.03
A202 ข้าวโพด                                      23                   -  
A203 อ้อย                            239,287              4.61
A204 มันสำปะหลัง                             157,262              3.03
A206 ยาสูบ                                       54                   -  
A229 พริก                                        72                   -  
A3  ไม้ยืนต้น                     220,754          4.27
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                2,494              0.05
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                  1,422              0.03
A302 ยางพารา                             136,352              2.63
A303 ปาล์มน้ำมัน                                  3,393              0.07
A304 ยูคาลิปตัส                                75,604              1.46
A305 สัก                                     875              0.02
A308 กระถิน                                      42                   -  
A309 ประดู่                                         54                   -  
A314 หม่อน                                     171                   -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                   314              0.01
A322 กฤษณา                                       16                   -  
A323 ตะกู                                      17                   -  
A4  ไม้ผล                       33,089          0.63
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                   656              0.01
A401 ไม้ผลผสม                                28,430              0.55
                                     10                   -  
A403 ทุเรียน                                      24                   -  
A405 มะพร้าว                                        39                   -  
A407 มะม่วง                                  3,013              0.06
A408 มะม่วงหิมพานต์                                   282              0.01
A409 พุทรา                                        18                   -  
A411 กล้วย                                     178                   -  
A412 มะขาม                                     151                   -  
A413 ลำไย                                         88                   -  
A414 ฝรั่ง                                        20                   -  
A415 มะละกอ                                       27                   -  
A416 ขนุน                                        13                   -  
A422 มะนาว                                     108                   -  
A426 แก้วมังกร                                        32                   -  
A5  พืชสวน                         3,691          0.07
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                      65                   -  
A502 พืชผัก                                  3,545              0.07
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                      10                   -  
A509 พืชสมุนไพร                                        12                   -  
A511 หวาย                                        45                   -  
A515 เห็ด                                      14                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                         6,866          0.12
A700 โรงเรือนร้าง                                   142                   -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                  3,333              0.06
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                1,083              0.02
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                 1,117              0.02
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                 1,191              0.02
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                        10,601          0.21
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                    574              0.01
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                9,661              0.19
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                                    366              0.01
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                         2,710          0.05
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                2,710              0.05
F  พื้นที่ป่าไม้                267,187        5.16
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                        44                   -  
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                88,226              1.70
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                             158,045              3.05
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                  3,425              0.07
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                17,447              0.34
W  พื้นที่น้ำ                175,090        3.37
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              61,518              1.19
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                              51,066              0.98
W201 อ่างเก็บน้ำ                               28,179              0.54
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                22,383              0.43
W203 คลองชลประทาน                               11,944              0.23
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                141,312        2.72
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                  8,924              0.17
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                           108,896              2.10
M201 พื้นที่ลุ่ม                              18,231              0.35
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                   983              0.02
M302 บ่อลูกรัง                                      150                   -  
M303 บ่อทราย                                      158                   -  
M304 บ่อดิน                                    886              0.02
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                      21                   -  
M403 ที่หินโผล่                                        14                   -  
M405 พื้นที่ถม                                   2,946              0.06
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         103                   -  
รวมทั้งหมด            5,187,156    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 8,299.449 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,187,156 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง