สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดนครพนม  ปี พ.ศ. 2565
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                219,316        6.37
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              13,987              0.41
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                      12                   -  
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           127,980              3.71
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              47,280              1.37
U401 สนามบิน                                6,195              0.18
U403 สถานีขนส่ง                                        12                   -  
U405 ถนน                              16,535              0.48
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                       93                   -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                  4,285              0.12
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                   542              0.02
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                    790              0.02
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                   593              0.02
U603 สุสาน ป่าช้า                                     654              0.02
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    212              0.01
U701 สนามกอล์ฟ                                   146              0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม             2,299,177      66.73
A1 พื้นที่นา                 1,588,915             46
A100 นาร้าง                                   5,969              0.17
A101 นาข้าว                        1,484,553            43.09
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                                   552              0.02
A101+A202/A502 นาข้าว+ข้าวโพด/พืชผัก                                      53                   -  
A101+A206 นาข้าว+ยาสูบ                                7,772              0.23
A101+A206/A229 นาข้าว+ยาสูบ/พริก                                      12                   -  
A101+A218 นาข้าว+มันแกว                                   284              0.01
A101+A220 นาข้าว+แตงโม                                       56                   -  
A101+A224 นาข้าว+มะเขือเทศ                                   367              0.01
A101+A229 นาข้าว+พริก                                    388              0.01
A101+A501 นาข้าว+พืชสวนผสม                                      19                   -  
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                   985              0.03
A101+A503 นาข้าว+ไม้ดอก ไม้ประดับ                                      28                   -  
M201+A100 พื้นที่ลุ่ม+นาร้าง                                   655              0.02
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                              87,222              2.53
A2  พืชไร่                     139,793          4.06
A200 ไร่ร้าง                                  3,228              0.09
A201 พืชไร่ผสม                                        71                   -  
A202 ข้าวโพด                                3,030              0.09
A203 อ้อย                               15,783              0.46
M201+A203 พื้นที่ลุ่ม+อ้อย                                      37                   -  
A204 มันสำปะหลัง                             107,908              3.13
M201+A204 พื้นที่ลุ่ม+มันสำปะหลัง                                      75                   -  
A205 สับปะรด                                  4,950              0.14
A206 ยาสูบ                                 3,624              0.12
A220 แตงโม                                     686              0.02
M201+A220 พื้นที่ลุ่ม+แตงโม                                   142                   -  
A224 มะเขือเทศ                                       16                   -  
A229 พริก                                     243              0.01
A3  ไม้ยืนต้น                     546,151         15.85
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                5,075              0.15
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                     968              0.03
A302 ยางพารา                             471,323            13.68
A303 ปาล์มน้ำมัน                                16,869              0.49
A304 ยูคาลิปตัส                                48,775              1.42
A305 สัก                                  2,444              0.07
A306 สะเดา                                        10                   -  
A309 ประดู่                                        13                   -  
A312 กาแฟ                                        36                   -  
A314 หม่อน                                        29                   -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                   390              0.01
A318 จามจุรี                                        57                   -  
A322 กฤษณา                                       55                   -  
A323 ตะกู                                   107                   -  
A4  ไม้ผล                       10,804          0.31
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                   455              0.01
A401 ไม้ผลผสม                                  2,717              0.08
A402 ส้ม                                        11                   -  
A403 ทุเรียน                                   339              0.01
A404 เงาะ                                        73                   -  
A405 มะพร้าว                                     479              0.01
A406 ลิ้นจี่                                  2,634              0.08
A407 มะม่วง                                  1,510              0.04
A408 มะม่วงหิมพานต์                                     130                   -  
A409 พุทรา                                        41                   -  
A411 กล้วย                                  1,194              0.04
A412 มะขาม                                     509              0.02
A413 ลำไย                                      181              0.01
A414 ฝรั่ง                                        60                   -  
A415 มะละกอ                                       36                   -  
A416 ขนุน                                        16                   -  
A417 กระท้อน                                        14                   -  
A419 มังคุด                                       11                   -  
A420 ลางสาด ลองกอง                                       11                   -  
A422 มะนาว                                     175              0.01
A424 มะขามเทศ                                      17                   -  
A426 แก้วมังกร                                        84                   -  
A427 ส้มโอ                                      30                   -  
A428 ละมุด                                      15                   -  
A429 มะปราง มะยงชิด                                      62                   -  
A5  พืชสวน                         4,926          0.14
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                   117                   -  
A502 พืชผัก                                  4,642              0.14
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                      22                   -  
A509 พืชสมุนไพร                                       38                   -  
A511 หวาย                                   107                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                         5,074          0.15
A700 โรงเรือนร้าง                                   102                   -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                  3,038              0.09
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                   586              0.02
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                    475              0.01
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                    873              0.03
A8  พืชน้ำ                             13              -  
A803 บัว                                        13                   -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                          2,989          0.09
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                    188              0.01
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                      44                   -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                2,743              0.08
A904 สถานที่เพาะเลี้ยงปู หอย                                      14                   -  
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                           512          0.01
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                   512              0.01
F  พื้นที่ป่าไม้                531,599      15.43
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                  8,564              0.25
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             125,986              3.66
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                71,133              2.06
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                             325,193              9.44
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                     723              0.02
W  พื้นที่น้ำ                234,028        6.79
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                           102,614              2.98
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                              27,741              0.80
W201 อ่างเก็บน้ำ                               70,266              2.04
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                30,840              0.90
W203 คลองชลประทาน                                 2,567              0.07
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                161,298        4.68
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                  7,884              0.23
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              52,740              1.53
M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม                                      57                   -  
M201 พื้นที่ลุ่ม                              86,827              2.52
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                   560              0.02
M301 เหมืองแร่                                     361              0.01
M302 บ่อลูกรัง                                      639              0.02
M303 บ่อทราย                                   1,001              0.03
M304 บ่อดิน                                 1,196              0.04
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                   109                   -  
M403 ที่หินโผล่                                  6,281              0.18
M405 พื้นที่ถม                                   2,529              0.07
M601 หาดทราย                                   801              0.02
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         313              0.01
รวมทั้งหมด            3,445,418    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 5,512.668 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,445,418 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง