สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดมหาสารคาม  ปี พ.ศ. 2565
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                248,359          7.52
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              24,411                   0.74
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                   160                   0.01
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           164,981                   4.99
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆร้าง                                      16                       -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              40,095                   1.21
U405 ถนน                                8,554                   0.26
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                       38                       -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                  6,805                   0.21
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                   794                   0.02
U600 สถานที่ร้าง                                       60                       -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                    841                   0.03
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                   745                   0.02
U603 สุสาน ป่าช้า                                     372                   0.01
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    487                   0.02
A  พื้นที่เกษตรกรรม             2,713,858         82.02
A1 พื้นที่นา                 1,988,556            60.12
A100 นาร้าง                                 23,172                   0.70
A101 นาข้าว                        1,819,433                55.01
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                                   143                       -  
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง                                2,034                   0.06
A101+A206 นาข้าว+ยาสูบ                                   577                   0.02
A101+A210 นาข้าว+ถั่วลิสง                                      13                       -  
A101+A215 นาข้าว+งา                                      40                       -  
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                      27                       -  
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                           143,117                   4.33
A2  พืชไร่                     550,159            16.63
A200 ไร่ร้าง                                18,422                   0.56
A201 พืชไร่ผสม                                      53                       -  
A202 ข้าวโพด                                   259                   0.01
A203 อ้อย                            144,993                   4.38
A204 มันสำปะหลัง                             383,502                11.60
A206 ยาสูบ                                    467                   0.01
A210 ถั่วลิสง                                        22                       -  
A215 งา                                   124                       -  
A218 มันแกว                                         33                       -  
A220 แตงโม                                  2,264                   0.07
A229 พริก                                        20                       -  
A3  ไม้ยืนต้น                       72,106              2.16
A300  ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                 2,387                   0.07
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                     752                   0.02
A302 ยางพารา                                14,433                   0.44
A303 ปาล์มน้ำมัน                                     307                   0.01
A304 ยูคาลิปตัส                                52,033                   1.57
A305 สัก                                     422                   0.01
A306 สะเดา                                        48                       -  
A307 สนประดิพัทธ์                                       12                       -  
A308 กระถิน                                      35                       -  
A309 ประดู่                                     770                   0.02
A314 หม่อน                                     365                   0.01
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                   471                   0.01
A323 ตะกู                                      71                       -  
A4  ไม้ผล                         7,865              0.24
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                   276                   0.01
A401 ไม้ผลผสม                                  1,060                   0.03
A403 ทุเรียน                                        40                       -  
A405 มะพร้าว                                     319                   0.01
A407 มะม่วง                                  4,541                   0.14
A408 มะม่วงหิมพานต์                                        15                       -  
A409 พุทรา                                     110                       -  
A411 กล้วย                                  1,206                   0.05
A412 มะขาม                                        85                       -  
A413 ลำไย                                         15                       -  
A414 ฝรั่ง                                        10                       -  
A415 มะละกอ                                       24                       -  
A422 มะนาว                                     133                       -  
A424 มะขามเทศ                                       10                       -  
A426 แก้วมังกร                                      21                       -  
A5  พืชสวน                         4,967              0.14
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                      78                       -  
A502 พืชผัก                                  4,625                   0.14
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                   130                       -  
A509 พืชสมุนไพร                                       13                       -  
A511 หวาย                                        10                       -  
A512 แคนตาลูป                                      61                       -  
A515 เห็ด                                      50                       -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                       77,037              2.33
A700 โรงเรือนร้าง                                   428                   0.01
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                20,583                   0.62
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                              53,747                   1.63
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                 1,701                   0.05
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                    578                   0.02
A8  พืชน้ำ                           121                 -  
A803 บัว                                     121                       -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                        12,570              0.38
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                    323                   0.01
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                              12,247                   0.37
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                           477              0.02
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                   477                   0.02
F  พื้นที่ป่าไม้                126,772          3.83
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                  1,436                   0.04
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                62,733                   1.90
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                                43,798                   1.32
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                        75                       -  
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                18,730                   0.57
W  พื้นที่น้ำ                137,892          4.17
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              42,458                   1.28
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                              34,893                   1.06
W201 อ่างเก็บน้ำ                               22,764                   0.69
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                29,057                   0.88
W203 คลองชลประทาน                                 8,720                   0.26
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                 80,421          2.46
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                  7,250                   0.22
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              58,050                   1.76
M201 พื้นที่ลุ่ม                              10,100                   0.31
M201+A203 พื้นที่ลุ่ม+อ้อย                                      57                       -  
M201+A502 พื้นที่ลุ่ม+พืชผัก                                      27                       -  
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                1,799                   0.06
M301 เหมืองแร่                                     182                   0.01
M302 บ่อลูกรัง                                         80                       -  
M303 บ่อทราย                                      150                   0.01
M304 บ่อดิน                                    107                       -  
M405 พื้นที่ถม                                   2,230                   0.07
M501 นาเกลือ                                   195                   0.01
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         194                   0.01
รวมทั้งหมด           3,307,302      100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 5,291.683 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,307,302 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง