สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดเลย  ปี พ.ศ. 2565
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                229,074        3.22
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              20,746              0.29
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           131,654              1.84
U202 หมู่บ้านชาวไทยภูเขา                                   431              0.01
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆร้าง                                      34                   -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              53,273              0.75
U401 สนามบิน                                1,084              0.02
U405 ถนน                                2,311              0.03
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                    556              0.01
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                  8,243              0.12
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                4,521              0.06
U600 สถานที่ร้าง                                    241                   -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                 1,094              0.02
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                4,190              0.06
U603 สุสาน ป่าช้า                                     321              0.01
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    256                   -  
U701 สนามกอล์ฟ                                   119                   -  
A  พื้นที่เกษตรกรรม             4,192,824      58.69
A1 พื้นที่นา                    508,477          7.11
A100 นาร้าง                                   3,465              0.05
A101 นาข้าว                           454,371              6.36
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                              49,536              0.69
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง                                      26                   -  
A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว                                   737              0.01
A101+A209 นาข้าว+ถั่วเหลือง                                      47                   -  
A101+A219 นาข้าว+มันเทศ                                      10                   -  
A101+A223 นาข้าว+กะหล่ำปลี                                      96                   -  
A101+A229 นาข้าว+พริก                                      23                   -  
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                   166                   -  
A2  พืชไร่                  1,842,286         25.80
A200 ไร่ร้าง                                72,454              1.02
A202 ข้าวโพด                           690,268              9.67
A202+A204 ข้าวโพด+มันสำปะหลัง                                   196                   -  
A202+A210 ข้าวโพด+ถั่วลิสง                                   126                   -  
A202+A216 ข้าวโพด+ข้าวไร่                                   294              0.01
A202+A223 ข้าวโพด+กะหล่ำปลี                                      24                   -  
A203 อ้อย                            659,072              9.23
A204 มันสำปะหลัง                             377,865              5.29
A205 สับปะรด                                25,891              0.36
A206 ยาสูบ                                       48                   -  
A207 ฝ้าย                                      18                   -  
A210 ถั่วลิสง                                      34                   -  
A216 ข้าวไร่                                  7,397              0.10
A217 มันฝรั่ง                                        88                   -  
A219 มันเทศ                                      22                   -  
A220 แตงโม                                        87                   -  
A221 ลูกเดือย                                   406              0.01
A222 ขิง                                1,268              0.02
A223 กะหล่ำปลี                                 6,581              0.09
A224 มะเขือเทศ                                       13                   -  
A229 พริก                                     115                   -  
A234 กัญชา กัญชง                                      19                   -  
A3  ไม้ยืนต้น                  1,431,311         20.04
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                5,898              0.08
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                  3,636              0.05
A302 ยางพารา                          1,300,930            18.22
A303 ปาล์มน้ำมัน                                35,554              0.50
A304 ยูคาลิปตัส                                12,289              0.17
A305 สัก                                64,631              0.91
A306 สะเดา                                        22                   -  
A307 สนประดิพัทธ์                                       29                   -  
A308 กระถิน                                   900              0.01
A309 ประดู่                                   522              0.01
A312 กาแฟ                                  1,267              0.02
A313 ชา                                        13                   -  
A314 หม่อน                                  1,386              0.02
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                3,876              0.05
A317 หมาก                                      27                   -  
A318 จามจุรี                                     117                   -  
A319 ตีนเป็ด                                      18                   -  
A321 ยมหอม มะฮอกกานี                                      12                   -  
A322 กฤษณา                                       86                   -  
A323 ตะกู                                      98                   -  
A4  ไม้ผล                     390,385          5.44
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                5,020              0.07
A401 ไม้ผลผสม                                24,279              0.34
A402 ส้ม                                     478              0.01
A403  ทุเรียน                                   961              0.01
A404 เงาะ                                     977              0.01
A405 มะพร้าว                                     894              0.01
A406 ลิ้นจี่                                  2,593              0.04
A407 มะม่วง                                79,925              1.12
A408 มะม่วงหิมพานต์                                   160                   -  
A409 พุทรา                                     259                   -  
A410 น้อยหน่า                                     177                   -  
A411 กล้วย                             119,515              1.67
A412 มะขาม                                86,664              1.21
A413 ลำไย                                 26,410              0.37
A414 ฝรั่ง                                     190                   -  
A415 มะละกอ                                    239                   -  
A416 ขนุน                                     105                   -  
A417 กระท้อน                                        63                   -  
A418 ชมพู่                                        31                   -  
A419 มังคุด                                      12                   -  
A420 ลางสาด ลองกอง                                       38                   -  
A421 ระกำ สละ                                      16                   -  
A422 มะนาว                                     349              0.01
A423 ไม้ผลเมืองหนาว                                 5,263              0.07
A424 มะขามเทศ                                      16                   -  
A426 แก้วมังกร                                35,159              0.49
A427 ส้มโอ                                   463              0.01
A428 ละมุด                                      27                   -  
A429 มะปราง มะยงชิด                                      89                   -  
A430 มะไฟ ละไม                                      13                   -  
A5  พืชสวน                         7,770          0.12
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                   633              0.01
A501 พืชสวนผสม                                        40                   -  
A502 พืชผัก                                  3,307              0.05
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                2,628              0.04
A504 องุ่น                                     405              0.01
A505 พริกไทย                                      89                   -  
A506 สตรอเบอรี่                                     126                   -  
A507 เสาวรส                                    481              0.01
A509 พืชสมุนไพร                                      43                   -  
A514 หน่อไม้ฝรั่ง                                      18                   -  
A6  ไร่หมุนเวียน                            597              -  
A600 ไร่หมุนเวียนร้าง                                     222                   -  
A601 พืขไร่ผสม(ไร่หมุนเวียน)                                      54                   -  
A602 ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)                                   163                   -  
A616 ข้าวไร่(ไร่หมุนเวียน)                                   158                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                         8,037          0.12
A700 โรงเรือนร้าง                                      97                   -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                  6,892              0.10
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                   406              0.01
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                    565              0.01
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                       77                   -  
A8  พืชน้ำ                             15              -  
A803 บัว                                        15                   -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                          2,754          0.04
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                       83                   -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                2,671              0.04
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                         1,192          0.02
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                1,192              0.02
F  พื้นที่ป่าไม้             2,450,410      34.33
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                     297              0.01
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             363,746              5.10
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                             248,956              3.49
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                          1,803,797            25.26
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                  1,307              0.02
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                32,307              0.45
W  พื้นที่น้ำ                107,247        1.50
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              54,774              0.77
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                4,493              0.06
W201 อ่างเก็บน้ำ                               25,117              0.35
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                21,915              0.31
W203 คลองชลประทาน                                    948              0.01
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                160,827        2.26
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                36,119              0.51
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                           106,750              1.50
M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม                                3,415              0.05
M201 พื้นที่ลุ่ม                                2,669              0.04
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                   910              0.01
M301 เหมืองแร่                                  7,252              0.10
M302 บ่อลูกรัง                                      571              0.01
M303 บ่อทราย                                         58                   -  
M304 บ่อดิน                                    541              0.01
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                   159                   -  
M403 ที่หินโผล่                                        35                   -  
M405 พื้นที่ถม                                   2,198              0.03
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         150                   -  
รวมทั้งหมด            7,140,382    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 11,424.612 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,140,382 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง