สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ. 2565
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                538,132                 7.91
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                               74,635                              1.10
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                 3,157                              0.05
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                            301,214                              4.43
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง                                    138                                   -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                               97,875                              1.44
U401 สนามบิน                                 1,604                              0.02
U402 สถานีรถไฟ                                      208                                   -  
U403 สถานีขนส่ง                                      226                                   -  
U405 ถนน                               10,430                              0.15
U406 ทางรถไฟ                                 2,484                              0.04
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                     357                              0.01
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                 30,500                              0.45
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                 2,348                              0.03
U600 สถานที่ร้าง                                        86                                   -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                  4,644                              0.07
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                 2,210                              0.03
U603 สุสาน ป่าช้า                                   1,785                              0.03
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                  1,338                              0.02
U701 สนามกอล์ฟ                                 2,893                              0.04
A  พื้นที่เกษตรกรรม              4,830,407               71.01
A1 พื้นที่นา                  2,539,787                    37.34
A100 นาร้าง                                  13,972                              0.21
A101 นาข้าว                         2,454,771                            36.08
A101+A201 นาข้าว+พืชไร่ผสม                                    188                                   -  
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                                    285                              0.01
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง                                  1,120                              0.02
A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว                                      133                                   -  
A101+A209 นาข้าว+ถั่วเหลือง                                  23,033                              0.34
A101+A210 นาข้าว+ถั่วลิสง                                       79                                   -  
A101+A220 นาข้าว+แตงโม                                         34                                   -  
A101+A224 นาข้าว+มะเขือเทศ                                        26                                   -  
A101+A229 นาข้าว+พริก                                       22                                   -  
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                    745                              0.01
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                               45,379                              0.67
A2  พืชไร่                   1,898,716                    27.91
A200 ไร่ร้าง                               17,583                              0.26
A201 พืชไร่ผสม                                    402                              0.01
A202 ข้าวโพด                                 3,797                              0.06
A202+A208 ข้าวโพด+ถั่วเขียว                                         16                                   -  
A203 อ้อย                          1,203,443                            17.69
A204 มันสำปะหลัง                             670,540                              9.86
A206 ยาสูบ                                     133                                   -  
A208 ถั่วเขียว                                         23                                   -  
A210 ถั่วลิสง                                      270                                   -  
A211 ปอแก้ว ปอกระเจา                                        16                                   -  
A216 ข้าวไร่                                         54                                   -  
A218 มันแกว                                       12                                   -  
A219 มันเทศ                                        90                                   -  
A220 แตงโม                                   1,552                              0.02
A222 ขิง                                        145                                   -  
A224 มะเขือเทศ                                        63                                   -  
A229 พริก                                      577                              0.01
A3  ไม้ยืนต้น                      282,224                      4.14
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                 2,617                              0.04
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                   5,352                              0.08
A302 ยางพารา                              111,141                              1.63
A303 ปาล์มน้ำมัน                                   3,948                              0.06
A304 ยูคาลิปตัส                            148,417                              2.18
A305 สัก                                  8,125                              0.12
A306 สะเดา                                      227                                   -  
A308 กระถิน                                       37                                   -  
A309 ประดู่                                      569                              0.01
A312 กาแฟ                                       27                                   -  
A314 หม่อน                                    846                              0.01
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                    805                              0.01
A323 ตะกู                                    113                                   -  
A4  ไม้ผล                        49,998                      0.73
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                    717                              0.01
A401 ไม้ผลผสม                                 12,276                              0.18
A402 ส้ม                                        36                                   -  
A403 ทุเรียน                                      215                                   -  
A405 มะพร้าว                                      490                              0.01
A407 มะม่วง                                 27,922                              0.41
A408 มะม่วงหิมพานต์                                         37                                   -  
A409 พุทรา                                    461                              0.01
A410 น้อยหน่า                                         38                                   -  
A411 กล้วย                                   2,734                              0.04
A412 มะขาม                                   2,028                              0.03
A413 ลำไย                                  1,551                              0.02
A414 ฝรั่ง                                      556                              0.01
A415 มะละกอ                                        40                                   -  
A416 ขนุน                                       21                                   -  
A422 มะนาว                                     504                              0.01
A424 มะขามเทศ                                       12                                   -  
A426 แก้วมังกร                                     284                                   -  
A427 ส้มโอ                                       76                                   -  
A5  พืชสวน                        13,386                      0.19
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                    139                                   -  
A501 พืชสวนผสม                                         13                                   -  
A502 พืชผัก                                 12,922                              0.19
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                    119                                   -  
A504 องุ่น                                       12                                   -  
A511 หวาย                                       39                                   -  
A512 แคนตาลูป                                       18                                   -  
A514 หน่อไม้ฝรั่ง                                    110                                   -  
A515 เห็ด                                       14                                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                        31,469                      0.48
A700 โรงเรือนร้าง                                    373                              0.01
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                 17,528                              0.26
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                 5,806                              0.09
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                  6,020                              0.09
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                  1,742                              0.03
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                         13,471                      0.20
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                 1,120                              0.02
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                     271                                   -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                               12,070                              0.18
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                                       10                                   -  
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                         1,356                      0.02
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                 1,356                              0.02
F  พื้นที่ป่าไม้                808,926               11.89
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                   1,665                              0.02
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                              155,508                              2.29
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                99,769                              1.47
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                            481,695                              7.08
F401 ป่าพรุสมบูรณ์                                      999                              0.01
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                         25                                   -  
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                 69,265                              1.02
W  พื้นที่น้ำ                386,252                 5.67
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                               75,649                              1.11
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                               93,450                              1.37
W201 อ่างเก็บน้ำ                             155,819                              2.29
W202 บ่อน้ำในไร่นา                               55,554                              0.82
W203 คลองชลประทาน                                 5,780                              0.08
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                240,027                 3.52
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                 31,526                              0.46
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                            166,320                              2.44
M201 พื้นที่ลุ่ม                               17,722                              0.26
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                 4,579                              0.07
M301 เหมืองแร่                                       35                                   -  
M302 บ่อลูกรัง                                 2,061                              0.03
M303 บ่อทราย                                          87                                   -  
M304 บ่อดิน                                 2,421                              0.04
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                    159                                   -  
M403 ที่หินโผล่                                   6,180                              0.09
M405 พื้นที่ถม                                    7,365                              0.11
M501 นาเกลือ                                    834                              0.01
M701 ที่ทิ้งขยะ                                     738                              0.01
รวมทั้งหมด             6,803,744              100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 10,885.991 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,803,744 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง