สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดชัยภูมิ  ปี พ.ศ. 2565
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                335,605        4.18
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              29,763              0.37
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                   342                   -  
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           238,065              2.98
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆร้าง                                      56                   -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              33,802              0.42
U401 สนามบิน                                   121                   -  
U405 ถนน                                3,209              0.04
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                    141                   -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                15,200              0.19
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                8,118              0.10
U600 สถานที่ร้าง                                    232                   -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                 1,614              0.02
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                2,503              0.03
U603 สุสาน ป่าช้า                                  1,647              0.02
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    485              0.01
U701 สนามกอล์ฟ                                   307                   -  
A  พื้นที่เกษตรกรรม             4,454,155      55.78
A1 พื้นที่นา                 1,617,294         20.25
A100 นาร้าง                                 12,341              0.15
A101 นาข้าว                        1,562,340            19.56
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                                1,668              0.02
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง                                21,373              0.27
A101+A206 นาข้าว+ยาสูบ                                   779              0.01
A101+A209 นาข้าว+ถั่วเหลือง                                5,631              0.07
A101+A210 นาข้าว+ถั่วลิสง                                      10                   -  
A101+A218 นาข้าว+มันแกว                                      10                   -  
A101+A220 นาข้าว+แตงโม                                      70                   -  
A101+A229 นาข้าว+พริก                                   403              0.01
A101+A236 นาข้าว+เผือก 14                   -  
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                2,302              0.03
A101+A503 นาข้าว+ไม้ดอก ไม้ประดับ                                      27                   -  
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                              10,326              0.13
A2  พืชไร่                  2,458,638         30.79
A200 ไร่ร้าง                                39,171              0.49
A201 พืชไร่ผสม                                     502              0.01
A201+A502 พืชไร่ผสม+พืชผัก                                      28                   -  
A202 ข้าวโพด                              12,827              0.16
A202+A502 ข้าวโพด+พืชผัก                                      38                   -  
A203 อ้อย                         1,254,436            15.71
A204 มันสำปะหลัง                          1,132,326            14.18
A205 สับปะรด                                18,883              0.24
A206 ยาสูบ                                      34                   -  
   A211     ปอแก้ว ปอกระเจา                                       41                   -  
A218 มันแกว                                      16                   -  
A220 แตงโม                                        35                   -  
A223 กะหล่ำปลี                                       47                   -  
A229 พริก                                     241                   -  
A236 เผือก 13                   -  
A3  ไม้ยืนต้น                     281,444          3.53
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                7,218              0.09
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                     773              0.01
A302 ยางพารา                             179,711              2.25
A303 ปาล์มน้ำมัน                                  6,679              0.08
A304 ยูคาลิปตัส                                72,459              0.91
A305 สัก                                  6,361              0.08
A306 สะเดา                                     657              0.01
A307 สนประดิพัทธ์                                    107                   -  
A308 กระถิน                                      81                   -  
A309 ประดู่                                    118                   -  
A312 กาแฟ                                        97                   -  
A314 หม่อน                                  5,232              0.07
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                1,579              0.02
A317 หมาก                                   372              0.01
A4  ไม้ผล                       68,701          0.85
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                   745              0.01
A401 ไม้ผลผสม                                  3,914              0.05
A402 ส้ม                                     455              0.01
A403  ทุเรียน                                   418              0.01
A404 เงาะ                                        32                   -  
A405 มะพร้าว                                  1,147              0.01
A406 ลิ้นจี่                                     114                   -  
A407 มะม่วง                                26,939              0.34
A408 มะม่วงหิมพานต์                                      22                   -  
A409 พุทรา                                     115                   -  
A410 น้อยหน่า                                     259                   -  
A411 กล้วย                                  4,713              0.06
A412 มะขาม                                21,383              0.27
A413 ลำไย                                   3,972              0.05
A414 ฝรั่ง                                     274                   -  
A415 มะละกอ                                    113                   -  
A416 ขนุน                                     228                   -  
A418 ชมพู่                                       12                   -  
A422 มะนาว                                     211                   -  
A423 ไม้ผลเมืองหนาว                                      14                   -  
A424 มะขามเทศ                                    240                   -  
A426 แก้วมังกร                                     474              0.01
A427 ส้มโอ                                2,683              0.03
A428 ละมุด                                      37                   -  
A429 มะปราง มะยงชิด                                      95                   -  
A430 มะไฟ ละไม 92                   -  
A5  พืชสวน                         2,389          0.03
A501 พืชสวนผสม 33                   -  
A502 พืชผัก                                  1,983              0.03
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                   105                   -  
A504 องุ่น                                      11                   -  
A505 พริกไทย                                      21                   -  
A507 เสาวรส                                      16                   -  
A509 พืชสมุนไพร                                   108                   -  
A514 หน่อไม้ฝรั่ง                                      79                   -  
A515 เห็ด                                      33                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                       14,740          0.19
A700 โรงเรือนร้าง                                   372              0.01
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                  2,091              0.03
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                6,231              0.08
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                 4,103              0.05
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                 1,943              0.02
A8  พืชน้ำ                           115              -  
A802 กก                                      36                   -  
A803 บัว                                        79                   -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                          9,501          0.12
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                    637              0.01
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                8,864              0.11
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                         1,333          0.02
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                1,333              0.02
F  พื้นที่ป่าไม้             2,698,039      33.78
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                  6,669              0.08
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             942,947            11.81
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                             281,119              3.52
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                          1,451,960            18.18
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                  5,873              0.07
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                  9,471              0.12
W  พื้นที่น้ำ                228,832        2.87
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              82,251              1.03
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                              50,193              0.63
W201 อ่างเก็บน้ำ                               44,595              0.56
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                45,662              0.57
W203 คลองชลประทาน                                 6,131              0.08
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                269,798        3.39
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                65,177              0.82
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                           160,403              2.01
M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม                                1,986              0.02
M201 พื้นที่ลุ่ม                              16,376              0.21
M201+A202 พื้นที่ลุ่ม+ข้าวโพด                                      35                   -  
M201+A203 พื้นที่ลุ่ม+อ้อย                                   237                   -  
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                   417              0.01
M302 บ่อลูกรัง                                   1,673              0.02
M304 บ่อดิน                                 3,319              0.04
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                      19                   -  
M403 ที่หินโผล่                                17,172              0.22
M405 พื้นที่ถม                                   2,455              0.03
M501 นาเกลือ                                      75                   -  
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         454              0.01
รวมทั้งหมด            7,986,429    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 12,778.287 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,986,429 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง