สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดบุรีรัมย์  ปี พ.ศ. 2565
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                481,217        7.46
U101  ตัวเมืองและย่านการค้า                               27,433              0.43
U200  หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                    202                   -  
U201  หมู่บ้านบนพื้นราบ                            330,228              5.12
U301  สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                               65,464              1.02
U401  สนามบิน                                 2,535              0.04
U405  ถนน                               33,200              0.51
U406  ทางรถไฟ                                    404              0.01
U500  พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                       90                   -  
U502  โรงงานอุตสาหกรรม                               15,627              0.24
U503  ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                 1,295              0.02
U600  สถานที่ร้าง                                       95                   -  
U601  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                 2,763              0.04
U602  รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                    853              0.01
U603  สุสาน ป่าช้า                                    336              0.01
U605  สถานีบริการน้ำมัน                                    692              0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม             4,956,613      76.83
A1  พื้นที่นา                  3,172,989         49.19
A100  นาร้าง                                 3,993              0.06
A101  นาข้าว                         3,165,899            49.08
M201+A101  พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                                 3,097              0.05
A2  พืชไร่                  1,196,358         18.54
A200  ไร่ร้าง                               12,597              0.20
A201  พืชไร่ผสม                                    228                   -  
A202  ข้าวโพด                                 2,084              0.03
A203  อ้อย                            659,140            10.22
A204  มันสำปะหลัง                            521,735              8.09
A206  ยาสูบ                                       14                   -  
A208  ถั่วเขียว                                       83                   -  
A209  ถั่วเหลือง                                       14                   -  
A210  ถั่วลิสง                                       28                   -  
A215  งา                                       27                   -  
A219  มันเทศ                                       65                   -  
A220  แตงโม                                    141                   -  
A224  มะเขือเทศ                                       71                   -  
A229  พริก                                    110                   -  
A230  ข้าวสาลี                                       21                   -  
A3  ไม้ยืนต้น                     535,588          8.30
A300  ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                 1,980              0.03
A301  ไม้ยืนต้นผสม                                 9,117              0.14
A302  ยางพารา                            378,079              5.86
A303  ปาล์มน้ำมัน                               11,871              0.18
A304  ยูคาลิปตัส                            131,108              2.03
A305  สัก                                 2,450              0.04
A306  สะเดา                                    314              0.01
A308  กระถิน                                       29                   -  
A309  ประดู่                                       23                   -  
A314  หม่อน                                    368              0.01
A315  ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                    171                   -  
A317  หมาก                                       13                   -  
A322  กฤษณา                                       10                   -  
A323  ตะกู                                       55                   -  
A4  ไม้ผล                       26,614          0.42
A400  ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                    440              0.01
A401  ไม้ผลผสม                               16,646              0.26
A402  ส้ม                                       23                   -  
A403  ทุเรียน                                 1,935              0.03
A404  เงาะ                                       11                   -  
A405  มะพร้าว                                    480              0.01
A406  ลิ้นจี่                                       29                   -  
A407  มะม่วง                                 2,544              0.04
A408  มะม่วงหิมพานต์                                       63                   -  
A409  พุทรา                                       17                   -  
A411  กล้วย                                    977              0.02
A412  มะขาม                                    111                   -  
A413  ลำไย                                 2,471              0.04
A414  ฝรั่ง                           408          0.01
A415  มะละกอ                                    102                   -  
A416  ขนุน                                    155                   -  
A422  มะนาว                                       87                   -  
A426  แก้วมังกร                                       27                   -  
A427  ส้มโอ                                       50                   -  
A429  มะปราง มะยงชิด                                       22                   -  
A430  มะไฟ ละไม                                       16                   -  
A5  พืชสวน                         2,767          0.04
A501  พืชสวนผสม                                       59                   -  
A502  พืชผัก                                 1,651              0.03
A503  ไม้ดอก ไม้ประดับ                                    134                   -  
A504  องุ่น                                       66                   -  
A507  เสาวรส                                    720              0.01
A509  พืชสมุนไพร                                         10                   -  
A510  นาหญ้า                                       49                   -  
A512  สตรอเบอรี่                                       30                   -  
A514  หน่อไม้ฝรั่ง                                       17                   -  
A515  เห็ด                                       31                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                       14,130          0.22
A700  โรงเรือนร้าง                                       57                   -  
A701  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                 2,038              0.03
A702  โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                    933              0.02
A703  โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                 8,473              0.13
A704  โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                 2,629              0.04
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                         5,988          0.09
A900  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                 1,177              0.02
A901  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                    203                   -  
A902  สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                 4,608              0.07
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                         2,179          0.03
A001  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                 2,179              0.03
F  พื้นที่ป่าไม้                621,262        9.63
F100  ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                    593              0.01
F101  ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                            359,378              5.57
F200  ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                               22,781              0.35
F201  ป่าผลัดใบสมบูรณ์                            221,859              3.44
F500  ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                    228                   -  
F501  ป่าปลูกสมบูรณ์                               16,423              0.26
W  พื้นที่น้ำ                287,657        4.46
W101  แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                               87,545              1.36
W102  หนอง บึง ทะเลสาบ                               43,870              0.68
W201  อ่างเก็บน้ำ                               84,106              1.30
W202  บ่อน้ำในไร่นา                               64,054              0.99
W203  คลองชลประทาน                                 8,082              0.13
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                104,429        1.62
M101  ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                               12,825              0.20
M102  ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                               54,755              0.85
M201  พื้นที่ลุ่ม                               22,443              0.35
M300  เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                    624              0.01
M301  เหมืองแร่                                 3,948              0.06
M302  บ่อลูกรัง                                    775              0.01
M303  บ่อทราย                                    111                   -  
M304  บ่อดิน                                 2,508              0.04
M405  พื้นที่ถม                                 6,155              0.10
M701  ที่ทิ้งขยะ                                    285                   -  
รวมทั้งหมด            6,451,178    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 10,322.885 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,451,178 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง