สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดยโสธร  ปี พ.ศ. 2562
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                143,498        5.52
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              15,530              0.60
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                              89,742              3.45
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              31,983              1.23
U405 ถนน                                   587              0.02
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                    114                   -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                  2,358              0.09
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                1,251              0.05
U600 สถานที่ร้าง                                    298              0.01
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                    741              0.03
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                   433              0.02
U603 สุสาน ป่าช้า                                     156              0.01
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    305              0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม             2,060,386      79.20
A1 พื้นที่นา                 1,465,754         56.34
A100 นาร้าง                                   4,967              0.19
A101 นาข้าว                        1,454,529            55.92
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง                                      88                   -  
A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว                                        14                   -  
A101+A210 นาข้าว+ถั่วลิสง                                        36                   -  
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                       45                   -  
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                                6,075              0.23
A2  พืชไร่                     306,682         11.79
A200 ไร่ร้าง                                  1,200              0.05
A201 พืชไร่ผสม                                        83                   -  
A203 อ้อย                            141,140              5.43
A204 มันสำปะหลัง                             163,937              6.30
A220 แตงโม                                        44                   -  
A229 พริก                                     278              0.01
A3  ไม้ยืนต้น                     276,652         10.63
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                     225              0.01
A302 ยางพารา                             224,022              8.62
A303 ปาล์มน้ำมัน                                  6,852              0.26
A304 ยูคาลิปตัส                                44,737              1.72
A305 สัก                                     638              0.02
A309 ประดู่                                        10                   -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                   128                   -  
A322 กฤษณา                                       12                   -  
A323 ตะกู                                      28                   -  
A4  ไม้ผล                         6,974          0.27
A401 ไม้ผลผสม                                  2,317              0.09
A405 มะพร้าว                                        19                   -  
A406 ลิ้นจี่                                        23                   -  
A407 มะม่วง                                  2,750              0.11
A408 มะม่วงหิมพานต์                                  1,207              0.05
A410 น้อยหน่า                                        16                   -  
A411 กล้วย                                     267              0.01
A412 มะขาม                                     230              0.01
A413 ลำไย                                         97                   -  
A414 ฝรั่ง                                        15                   -  
A426 แก้วมังกร                                        33                   -  
A5  พืชสวน                         1,207          0.05
A501 พืชสวนผสม                                      18                   -  
A502 พืชผัก                                  1,023              0.04
A506 สตรอเบอร์รี่                                      11                   -  
A510 นาหญ้า                                     155              0.01
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                         2,551          0.10
A700 โรงเรือนร้าง                                      14                   -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                  1,491              0.06
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                   105                   -  
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                    744              0.03
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                    197              0.01
A8  พืชน้ำ                             28              -  
A802 กก                                      28                   -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                            511          0.02
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                    120                   -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                   391              0.02
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                             27              -  
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                      27                   -  
F  พื้นที่ป่าไม้                194,518        7.48
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                50,180              1.93
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                             141,351              5.43
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                     679              0.03
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                  2,308              0.09
W  พื้นที่น้ำ                 77,771        3.00
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              29,813              1.15
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                              19,497              0.75
W201 อ่างเก็บน้ำ                               20,687              0.80
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                  7,427              0.29
W203 คลองชลประทาน                                    347              0.01
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                124,867        4.80
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                  6,073              0.23
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              87,383              3.36
M201 พื้นที่ลุ่ม                              27,468              1.06
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                      55                   -  
M302 บ่อลูกรัง                                      399              0.02
M303 บ่อทราย                                         27                   -  
M304 บ่อดิน                                       22                   -  
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                      12                   -  
M403 ที่หินโผล่                                  2,892              0.11
M405 พื้นที่ถม                                      234              0.01
M601 หาดทราย                                   270              0.01
M701 ที่ทิ้งขยะ                                            32                   -  
รวมทั้งหมด            2,601,040    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 4,161.664 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,601,040 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง