สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดอุดรธานี  ปี พ.ศ. 2562
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                485,581        6.62
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              46,016              0.63
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                2,752              0.04
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           269,367              3.67
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง                                      43                   -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                           125,001              1.70
U403 สถานีขนส่ง                                        58                   -  
U405 ถนน                                8,911              0.12
U406 ทางรถไฟ                                1,021              0.01
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                    704              0.01
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                16,751              0.23
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                4,270              0.06
U600 สถานที่ร้าง                                    139                   -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                 3,206              0.04
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                2,087              0.03
U603 สุสาน ป่าช้า                                  3,704              0.05
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    490              0.01
U701 สนามกอล์ฟ                                1,061              0.02
A  พื้นที่เกษตรกรรม             5,430,379      74.06
A1 พื้นที่นา                 2,104,830         28.71
A100 นาร้าง                                 38,705              0.53
A101 นาข้าว                        1,937,860            26.43
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                                      59                   -  
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง                                3,997              0.06
A101+A210 นาข้าว+ถั่วลิสง                                      14                   -  
A101+A220 นาข้าว+แตงโม                                      43                   -  
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                   166                   -  
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                           123,986              1.69
A2  พืชไร่                  2,233,359         30.45
A200 ไร่ร้าง                                  9,465              0.13
A201 พืชไร่ผสม                                      94                   -  
A202 ข้าวโพด                                2,128              0.03
A203 อ้อย                         1,456,971            19.87
A204 มันสำปะหลัง                             763,768            10.42
A205 สับปะรด                                     194                   -  
A210 ถั่วลิสง                                     204                   -  
A216 ข้าวไร่                                     284                   -  
A220 แตงโม                                     175                   -  
A221 ลูกเดือย                                        12                   -  
A224 มะเขือเทศ                                       46                   -  
A229 พริก                                        18                   -  
A3  ไม้ยืนต้น                  1,003,049         13.70
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                3,405              0.05
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                     730              0.01
A302 ยางพารา                             833,943            11.38
A303 ปาล์มน้ำมัน                                42,281              0.58
A304 ยูคาลิปตัส                             110,551              1.51
A305 สัก                                  9,445              0.13
A306 สะเดา                                        20                   -  
A308 กระถิน                                      14                   -  
A309 ประดู่                                    611              0.01
A312 กาแฟ                                     149                   -  
A314 หม่อน                                     412              0.01
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                   779              0.01
A321 ยมหอม มะฮอกกานี                                      14                   -  
A322 กฤษณา                                    413              0.01
A323 ตะกู                                   282                   -  
A4  ไม้ผล                       28,908          0.39
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                   991              0.01
A401 ไม้ผลผสม                                  5,437              0.08
A403 ทุเรียน                                   167                   -  
A404 เงาะ                                        48                   -  
A405 มะพร้าว                                     458              0.01
A406 ลิ้นจี่                                        78                   -  
A407 มะม่วง                                14,498              0.20
A408 มะม่วงหิมพานต์                                       30                   -  
A409 พุทรา                                     191                   -  
A410 น้อยหน่า                                     119                   -  
A411 กล้วย                                  2,146              0.03
A412 มะขาม                                  2,692              0.04
A413 ลำไย                                   1,568              0.02
A414 ฝรั่ง                                        91                   -  
A415 มะละกอ                                       44                   -  
A416 ขนุน                                        13                   -  
A417 กระท้อน                                        14                   -  
A422 มะนาว                                     205                   -  
A426 แก้วมังกร                                     118                   -  
A5  พืชสวน                       12,935          0.17
A500 พืชสวนร้าง                                      17                   -  
A501 พืชสวนผสม                                        55                   -  
A502 พืชผัก                                12,450              0.17
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                   272                   -  
A511 หวาย                                     129                   -  
A515 เห็ด                                      12                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                       26,302          0.36
A700 โรงเรือนร้าง                                   517              0.01
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                  5,745              0.08
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                              15,470              0.21
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                 3,021              0.04
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                 1,549              0.02
A8  พืชน้ำ                           283              -  
A803 บัว                                     283                   -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                        17,682          0.24
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                    528              0.01
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                              17,154              0.23
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                         3,031          0.04
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                3,031              0.04
F  พื้นที่ป่าไม้                833,553      11.37
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                     238                   -  
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                                67,573              0.92
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                             210,273              2.87
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                             544,039              7.42
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                     113                   -  
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                11,317              0.16
W  พื้นที่น้ำ                295,668        4.05
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              68,274              0.93
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                              80,238              1.10
W201 อ่างเก็บน้ำ                               92,068              1.26
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                51,686              0.71
W203 คลองชลประทาน                                 3,402              0.05
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                286,258        3.90
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                25,450              0.35
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                           158,337              2.16
M201 พื้นที่ลุ่ม                              72,783              0.99
M201+A502 พื้นที่ลุ่ม+พืชผัก                                      44                   -  
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                              10,407              0.14
M302 บ่อลูกรัง                                      418              0.01
M303 บ่อทราย                                         46                   -  
M304 บ่อดิน                                 2,671              0.04
M305 พื้นที่ขุดเจาะน้ำมัน                                      71                   -  
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                   144                   -  
M403 ที่หินโผล่                                  2,342              0.03
M405 พื้นที่ถม                                   7,311              0.10
M500 นาเกลือร้าง                                      37                   -  
M501 นาเกลือ                                5,370              0.07
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         827              0.01
รวมทั้งหมด            7,331,439    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 11,730.302 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,331,439 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง