สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดอุบลราชธานี  ปี พ.ศ. 2562 
 ดูแผนที่ประกอบ… 
 สัญลักษณ์   ประเภทการใช้ที่ดิน   เนื้อที่ 
 ไร่   ร้อยละ 
 U   พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                536,137        5.42
 U101   ตัวเมืองและย่านการค้า                               61,861              0.63
 U200   หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                    474                   -  
 U201   หมู่บ้านบนพื้นราบ                            349,500              3.55
 U300   สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง                                       70                   -  
 U301   สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                               88,661              0.90
 U400   สถานีคมนาคมร้าง                                       46                   -  
 U401   สนามบิน                                 2,354              0.02
 U405   ถนน                                 6,317              0.06
 U406   ทางรถไฟ                                    314                   -  
 U500   พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                     304                   -  
 U502   โรงงานอุตสาหกรรม                                 14,456              0.15
 U503   ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                 3,407              0.03
 U600   สถานที่ร้าง                                     124                   -  
 U601   สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                  3,455              0.04
 U602   รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                 1,447              0.01
 U603   สุสาน ป่าช้า                                   2,993              0.03
 U605   สถานีบริการน้ำมัน                                     300                   -  
 U701   สนามกอล์ฟ                                       54                   -  
 A   พื้นที่เกษตรกรรม             6,503,549      66.09
 A1   พื้นที่นา             4,693,728      47.70
 A100   นาร้าง                                  46,763              0.48
 A101   นาข้าว                         4,595,403            46.70
 A101+A229   นาข้าว+พริก                                    153                   -  
 A101+A502   นาข้าว+พืชผัก                                 1,433              0.01
 M201+A101   พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                               49,976              0.51
 A2   พืชไร่                788,666        8.01
 A200   ไร่ร้าง                                   5,763              0.06
 A202   ข้าวโพด                                    908              0.01
 A203   อ้อย                                12,162              0.12
 A204   มันสำปะหลัง                              756,411              7.69
 A211   ปอแก้ว ปอกระเจา                                    159                   -  
 A216   ข้าวไร่                                         10                   -  
 A219   มันเทศ                                       22                   -  
 A220   แตงโม                                      184                   -  
 A224   มะเขือเทศ                                        64                   -  
 A229   พริก                                 12,983              0.13
 A3   ไม้ยืนต้น                929,055        9.44
 A300   ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                 2,693              0.03
 A301   ไม้ยืนต้นผสม                                         79                   -  
 A302   ยางพารา                              830,150              8.44
 A303   ปาล์มน้ำมัน                                 36,876              0.37
 A304   ยูคาลิปตัส                                 56,117              0.57
 A305   สัก                                   1,870              0.02
 A308   กระถิ่น                                       20                   -  
 A309   ประดู่                                         66                   -  
 A314   หม่อน                                       16                   -  
 A315   ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                    763              0.01
 A317   หมาก                                       18                   -  
 A318   จามจุรี                                      138                   -  
 A319   ตีนเป็ด                                        37                   -  
 A322   กฤษณา                                     111                   -  
 A323   ตะกู                                    101                   -  
 A4   ไม้ผล                 54,553        0.55
 A400   ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                    630              0.01
 A401   ไม้ผลผสม                                   2,016              0.02
 A402   ส้ม                                      105                   -  
 A403   ทุเรียน                                    621              0.01
 A404   เงาะ                                      910              0.01
 A405   มะพร้าว                                      157                   -  
 A406   ลิ้นจี่                                         94                   -  
 A407   มะม่วง                                   5,380              0.05
 A408   มะม่วงหิมพานต์                                 38,215              0.39
 A409   พุทรา                                      126                   -  
 A410   น้อยหน่า                                      118                   -  
 A411   กล้วย                                      638              0.01
 A412   มะขาม                                   2,445              0.02
 A413   ลำไย                                    1,610              0.02
 A414   ฝรั่ง                                         54                   -  
 A415   มะละกอ                                     140                   -  
 A416   ขนุน                                         65                   -  
 A417   กระท้อน                                         33                   -  
 A422   มะนาว                                      269                   -  
 A425   มะกอกน้ำ                                    107                   -  
 A426   แก้วมังกร                                      624              0.01
 A427   ส้มโอ                                    101                   -  
 A429   มะปราง มะยงชิด                                       82                   -  
 A430   มะไฟ                                       13                   -  
 A5   พืชสวน                 11,301        0.12
 A500   พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                       16                   -  
 A501   พืชสวนผสม                                         58                   -  
 A502   พืชผัก                                 10,444              0.11
 A503   ไม้ดอก ไม้ประดับ                                    696              0.01
 A510   นาหญ้า                                         38                   -  
 A511   หวาย                                       21                   -  
 A514   หน่อไม้ฝรั่ง                                       28                   -  
 A7   ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                 10,519        0.11
 A700   โรงเรือนร้าง                                    239                   -  
 A701   ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                   3,610              0.04
 A702   โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                 1,112              0.01
 A703   โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                  4,586              0.05
 A704   โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                     972              0.01
 A8   พืชน้ำ                     108          -  
 A803   บัว                                      108                   -  
 A9   สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                  11,811        0.12
 A900   สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                     281                   -  
 A902   สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                               11,518              0.12
 A903   สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                                       12                   -  
 A0   เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                   3,808        0.04
 A001   เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                 3,808              0.04
 F   พื้นที่ป่าไม้             1,746,863      17.76
 F100   ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                 13,515              0.14
 F101   ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                              823,598              8.37
 F200   ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                              420,170              4.27
 F201   ป่าผลัดใบสมบูรณ์                              464,012              4.72
 F500   ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                         17                   -  
 F501   ป่าปลูกสมบูรณ์                                 25,551              0.26
 W   พื้นที่น้ำ                386,533        3.93
 W101   แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                            118,397              1.20
 W102   หนอง บึง ทะเลสาบ                               34,045              0.35
 W201   อ่างเก็บน้ำ                             205,525              2.09
 W202   บ่อน้ำในไร่นา                                 22,044              0.22
 W203   คลองชลประทาน                                  6,522              0.07
 M   พื้นที่เบ็ดเตล็ด                667,449        6.80
 M101   ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                 39,339              0.40
 M102   ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                            318,764              3.24
 M201   พื้นที่ลุ่ม                               51,973              0.53
 M300   เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                 2,605              0.03
 M301   เหมืองแร่                                   3,183              0.03
 M302   บ่อลูกรัง                                       886              0.01
 M303   บ่อทราย                                    1,063              0.01
 M304   บ่อดิน                                  2,801              0.03
 M403   ที่หินโผล่                              242,730              2.47
 M405   พื้นที่ถม                                    3,509              0.04
 M601   หาดทราย                                       15                   -  
 M701   ที่ทิ้งขยะ                                          581              0.01
 รวมทั้งหมด             9,840,531    100.00
 หมายเหตุ   1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย 
 2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก 
 กรมการปกครอง 15,744.850 ตารางกิโลเมตร หรือ 9,840,531 ไร่ 
 3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง