สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดอุบลราชธานี  ปี พ.ศ. 2562
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                526,902        5.36
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              62,716              0.64
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                   477              0.01
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           342,025              3.48
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง                                      63                   -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              85,442              0.87
U401 สนามบิน                                2,400              0.02
U405 ถนน                                5,508              0.06
U406 ทางรถไฟ                                   313                   -  
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                    278                   -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                15,216              0.16
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                3,527              0.04
U600 สถานที่ร้าง                                    274                   -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                 3,379              0.03
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                1,640              0.02
U603 สุสาน ป่าช้า                                  3,295              0.03
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    325                   -  
U701 สนามกอล์ฟ                                      24                   -  
A  พื้นที่เกษตรกรรม             6,509,773      66.12
A1 พื้นที่นา            4,709,416      47.85
A100 นาร้าง                                 48,138              0.49
A101 นาข้าว                        4,611,324            46.86
A101+A229 นาข้าว+พริก                                      71                   -  
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                1,345              0.01
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                              48,538              0.49
A2  พืชไร่                765,895        7.78
A200 ไร่ร้าง                                  6,242              0.06
A202 ข้าวโพด                                   955              0.01
A203 อ้อย                               13,554              0.14
A204 มันสำปะหลัง                             731,068              7.43
A211 ปอแก้ว ปอกระเจา                                   224                   -  
A216 ข้าวไร่                                        10                   -  
A219 มันเทศ                                      23                   -  
A220 แตงโม                                     203                   -  
A224 มะเขือเทศ                                       64                   -  
A227 ปอสา                                      11                   -  
A229 พริก                                13,541              0.14
A3  ไม้ยืนต้น                943,217        9.58
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                3,153              0.03
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                        84                   -  
A302 ยางพารา                             845,283              8.59
A303 ปาล์มน้ำมัน                                34,052              0.35
A304 ยูคาลิปตัส                                57,337              0.58
A305 สัก                                  2,145              0.02
A308 กระถิ่น                                      23                   -  
A309 ประดู่                                        56                   -  
A314 หม่อน                                      16                   -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                   639              0.01
A317 หมาก                                      14                   -  
A318 จามจุรี                                     137                   -  
A319 ตีนเป็ด                                       37                   -  
A322 กฤษณา                                    114                   -  
A323 ตะกู                                   127                   -  
A4  ไม้ผล                 53,920        0.53
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                   844              0.01
A401 ไม้ผลผสม                                  1,976              0.02
A402 ส้ม                                     128                   -  
A403 ทุเรียน                                   436                   -  
A404 เงาะ                                     907              0.01
A405 มะพร้าว                                     157                   -  
A406 ลิ้นจี่                                        30                   -  
A407 มะม่วง                                  5,795              0.06
A408 มะม่วงหิมพานต์                                36,697              0.37
A409 พุทรา                                     158                   -  
A410 น้อยหน่า                                     149                   -  
A411 กล้วย                                     714              0.01
A412 มะขาม                                  2,423              0.02
A413 ลำไย                                   1,838              0.02
A414 ฝรั่ง                                        75                   -  
A415 มะละกอ                                    160                   -  
A416 ขนุน                                        72                   -  
A417 กระท้อน                                        37                   -  
A422 มะนาว                                     281                   -  
A425 มะกอกน้ำ                                   150                   -  
A426 แก้วมังกร                                     709              0.01
A427 ส้มโอ                                      94                   -  
A429 มะปราง มะยงชิด                                      75                   -  
A430 มะไฟ                                      15                   -  
A5  พืชสวน                 11,593        0.12
A500  พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                       16                   -  
A501 พืชสวนผสม                                        53                   -  
A502 พืชผัก                                10,736              0.11
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                   706              0.01
A510 นาหญ้า                                        38                   -  
A511 หวาย                                      16                   -  
A514 หน่อไม้ฝรั่ง                                      28                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                   9,869        0.10
A700 โรงเรือนร้าง                                   140                   -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                  3,492              0.04
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                1,175              0.01
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                 4,117              0.04
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                    945              0.01
A8  พืชน้ำ                       85          -  
A803 บัว                                        85                   -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                  12,637        0.13
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                    285                   -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                              12,339              0.13
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                                      13                   -  
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                   3,141        0.03
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                3,141              0.03
F  พื้นที่ป่าไม้             1,760,484      17.89
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                13,902              0.14
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             824,240              8.38
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                             424,590              4.31
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                             472,450              4.80
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                25,302              0.26
W  พื้นที่น้ำ                388,540        3.95
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                           117,344              1.19
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                              34,374              0.35
W201 อ่างเก็บน้ำ                            206,456              2.10
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                23,313              0.24
W203 คลองชลประทาน                                 7,053              0.07
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                654,832        6.68
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                37,116              0.38
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                           308,138              3.13
M201 พื้นที่ลุ่ม                              51,658              0.53
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                2,452              0.03
M301 เหมืองแร่                                  2,691              0.03
M302 บ่อลูกรัง                                      846              0.01
M303 บ่อทราย                                      937              0.01
M304 บ่อดิน                                 3,079              0.03
M403 ที่หินโผล่                             243,708              2.48
M405 พื้นที่ถม                                   3,697              0.04
M601 หาดทราย                                      15                   -  
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         495              0.01
รวมทั้งหมด            9,840,531    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 15,744.850 ตารางกิโลเมตร หรือ 9,840,531 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง