สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดศรีสะเกษ  ปี พ.ศ. 2562
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                316,593             5.73
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              25,351                       0.46
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                      38                            -  
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           236,491                       4.28
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              40,144                       0.73
U405 ถนน                                3,875                       0.07
U406 ทางรถไฟ                                   782                       0.01
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                    179                            -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                  6,267                       0.11
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                1,215                       0.02
U600 สถานที่ร้าง                                    101                            -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                    879                       0.02
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                   282                       0.01
U603 สุสาน ป่าช้า                                     653                       0.01
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    336                       0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม             4,268,600           77.28
A1 พื้นที่นา                 3,224,171               58.36
A100 นาร้าง                                   3,111                       0.06
A101 นาข้าว                        3,135,253                     56.75
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                              12,560                       0.23
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง                              22,041                       0.40
A101+A206 นาข้าว+ยาสูบ                                      10                            -  
A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว                                      53                            -  
A101+A210 นาข้าว+ถั่วลิสง                                      88                            -  
A101+A212 นาข้าว+ถั่วดำ ถั่วแดง                                      58                            -  
A101+A218 ข้าว+มันแกว                                   127                            -  
A101+A219 นาข้าว+มันเทศ                                   228                            -  
A101+A220 นาข้าว+แตงโม                                      55                            -  
A101+A229 นาข้าว+พริก                                      19                            -  
A101+A235 นาข้าว+กระเจี๊ยบแดง                                      77                            -  
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                              11,328                       0.21
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                              39,163                       0.71
A2  พืชไร่                     405,710                 7.35
A200 ไร่ร้าง                                  6,023                       0.11
A201 พืชไร่ผสม                                  2,514                       0.05
A202 ข้าวโพด                                6,135                       0.11
A203 อ้อย                            160,584                       2.91
A204 มันสำปะหลัง                             219,124                       3.97
A205 สับปะรด                                      20                            -  
A208 ถั่วเขียว                                   233                            -  
A209 ถั่วเหลือง                                         22                            -  
A210 ถั่วลิสง                                     316                       0.01
A211 ปอแก้ว ปอกระเจา                                   123                            -  
A212 ถั่วดำ ถั่วแดง                                      43                            -  
A218 มันแกว                                      25                            -  
A219 มันเทศ                                  1,658                       0.03
A220 แตงโม                                     147                            -  
A229 พริก                                  8,639                       0.16
A235 กระเจี๊ยบแดง                                   104                            -  
A3  ไม้ยืนต้น                     563,210               10.19
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                1,062                       0.02
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                  2,057                       0.04
A302 ยางพารา                             503,841                       9.12
A303 ปาล์มน้ำมัน                                18,204                       0.33
A304 ยูคาลิปตัส                                34,333                       0.62
A305 สัก                                  1,226                       0.02
A306 สะเดา                                        21                            -  
A307 สนประดิพัทธ์                                       11                            -  
A312 กาแฟ                                        38                            -  
A314 หม่อน                                        35                            -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                2,098                       0.04
A317 หมาก                                      90                            -  
A322 กฤษณา                                    110                            -  
A323 ตะกู                                      84                            -  
A4  ไม้ผล                       32,072                 0.60
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                   235                       0.01
A401 ไม้ผลผสม                                11,194                       0.20
A402 ส้ม                                        38                            -  
A403  ทุเรียน                                5,358                       0.10
A404 เงาะ                                     896                       0.02
A405 มะพร้าว                                     214                            -  
A407 มะม่วง                                  2,680                       0.05
A408 มะม่วงหิมพานต์                                6,456                       0.12
A409 พุทรา                                        22                            -  
A410 น้อยหน่า                                        16                            -  
A411 กล้วย                                  1,707                       0.03
A412 มะขาม                                     393                       0.01
A413 ลำไย                                      844                       0.02
A414 ฝรั่ง                                     890                       0.02
A415 มะละกอ                                    430                       0.01
A419 มังคุด                                   102                            -  
A420 ลางสาด ลองกอง                                       64                            -  
A422 มะนาว                                     308                       0.01
A425 มะกอกน้ำ  มะกอกฝรั่ง                                      60                            -  
A426 แก้วมังกร                                        41                            -  
A427 ส้มโอ                                      23                            -  
A429 มะปราง มะยงชิด                                   101                            -  
A5  พืชสวน                       38,737                 0.70
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                   210                            -  
A501 พืชสวนผสม                                        40                            -  
A502 พืชผัก                                38,400                       0.70
A503 ไม้ดอก  ไม้ประดับ                                      49                            -  
A515 เห็ด                                      38                            -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                         3,083                 0.06
A700 โรงเรือนร้าง                                      82                            -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                  1,447                       0.03
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                   230                            -  
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                    852                       0.02
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                    472                       0.01
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                            922                 0.01
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                    134                            -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                   788                       0.01
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                           695                 0.01
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                   695                       0.01
F  พื้นที่ป่าไม้                631,262           11.42
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                  4,327                       0.08
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             422,716                       7.65
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                95,866                       1.74
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                                92,430                       1.67
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                     195                            -  
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                15,728                       0.28
W  พื้นที่น้ำ                171,345             3.09
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              49,864                       0.90
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                              40,541                       0.73
W201 อ่างเก็บน้ำ                               60,864                       1.10
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                12,633                       0.23
W203 คลองชลประทาน                                 7,443                       0.13
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                137,184             2.48
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                  7,429                       0.13
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              80,972                       1.47
M201 พื้นที่ลุ่ม                              25,237                       0.46
M201+A201 พื้นที่ลุ่ม+พืชไร่ผสม                                      18                            -  
M201+A204 พื้นที่ลุ่ม/มันสำปะหลัง                                   145                            -  
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                1,815                       0.03
M301 เหมืองแร่                                     826                       0.01
M303 บ่อทราย                                      104                            -  
M304 บ่อดิน                                    322                       0.01
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                   131                            -  
M403 ที่หินโผล่                                18,198                       0.33
M405 พื้นที่ถม                                   1,942                       0.04
M701 ที่ทิ้งขยะ                                            45                            -  
รวมทั้งหมด            5,524,984          100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 8,839.976 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,524,984 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง