สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดศรีสะเกษ  ปี พ.ศ. 2562
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                312,338        5.66
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              25,389              0.46
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                      38                   -  
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           232,098              4.20
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              39,928              0.72
U405 ถนน                                3,525              0.06
U406 ทางรถไฟ                                   857              0.02
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                    288              0.01
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                  6,019              0.11
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                1,835              0.03
U600 สถานที่ร้าง                                    104                   -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                    895              0.02
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                   334              0.01
U603 สุสาน ป่าช้า                                     690              0.01
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    338              0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม             4,280,994      77.48
A1 พื้นที่นา                 3,365,062         60.91
A100 นาร้าง                                   2,788              0.05
A101 นาข้าว                        3,275,652            59.29
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                              12,409              0.23
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง                              21,360              0.39
A101+A206 นาข้าว+ยาสูบ                                      10                   -  
A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว                                      56                   -  
A101+A210 นาข้าว+ถั่วลิสง                                      88                   -  
A101+A212 นาข้าว+ถั่วดำ ถั่วแดง                                      56                   -  
A101+A218 ข้าว+มันแกว                                   127                   -  
A101+A219 นาข้าว+มันเทศ                                   258                   -  
A101+A220 นาข้าว+แตงโม                                      56                   -  
A101+A229 นาข้าว+พริก                                      15                   -  
A101+A235 นาข้าว+กระเจี๊ยบแดง                                      77                   -  
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                              11,908              0.22
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                              40,202              0.73
A2  พืชไร่                     260,877          4.71
A200 ไร่ร้าง                                  5,946              0.11
A201 พืชไร่ผสม                                  2,632              0.05
A202 ข้าวโพด                                5,686              0.10
A203 อ้อย                               26,422              0.48
A204 มันสำปะหลัง                             209,053              3.78
A205 สับปะรด                                        20                   -  
A208 ถั่วเขียว                                   131                   -  
A209 ถั่วเหลือง                                         19                   -  
A210 ถั่วลิสง                                     274                   -  
A211 ปอแก้ว ปอกระเจา                                   129                   -  
A212 ถั่วดำ ถั่วแดง                                      47                   -  
A218 มันแกว                                      25                   -  
A219 มันเทศ                                  1,569              0.03
A220 แตงโม                                     264                   -  
A229 พริก                                  8,568              0.16
A235 กระเจี๊ยบแดง                                      92                   -  
A3  ไม้ยืนต้น                     575,445         10.42
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                1,093              0.02
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                  1,723              0.03
A302 ยางพารา                             515,765              9.34
A303 ปาล์มน้ำมัน                                18,442              0.33
A304 ยูคาลิปตัส                                34,255              0.62
A305 สัก                                  1,399              0.03
A306 สะเดา                                        21                   -  
A307 สนประดิพัทธ์                                       18                   -  
A312 กาแฟ                                        37                   -  
A314 หม่อน                                     103                   -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                2,096              0.04
A317 หมาก                                   285              0.01
A322 กฤษณา                                    115                   -  
A323 ตะกู                                      93                   -  
A4  ไม้ผล                       35,696          0.66
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                   245                   -  
A401 ไม้ผลผสม                                12,158              0.22
A402 ส้ม                                        29                   -  
A403  ทุเรียน                                6,557              0.12
A404 เงาะ                                     974              0.02
A405 มะพร้าว                                     289              0.01
A406 ลิ้นจี่                                        13                   -  
A407 มะม่วง                                  3,067              0.06
A408 มะม่วงหิมพานต์                                7,035              0.13
A409 พุทรา                                        26                   -  
A410 น้อยหน่า                                        20                   -  
A411 กล้วย                                  1,782              0.03
A412 มะขาม                                     438              0.01
A413 ลำไย                                      956              0.02
A414 ฝรั่ง                                     941              0.02
A415 มะละกอ                                    461              0.01
A419 มังคุด                                   103                   -  
A420 ลางสาด ลองกอง                                       71                   -  
A422 มะนาว                                     294              0.01
A425 มะกอกน้ำ  มะกอกฝรั่ง                                      58                   -  
A426 แก้วมังกร                                        34                   -  
A427 ส้มโอ                                      28                   -  
A429 มะปราง มะยงชิด                                   117                   -  
A5  พืชสวน                       39,112          0.70
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                   214                   -  
A501 พืชสวนผสม                                        47                   -  
A502 พืชผัก                                38,791              0.70
A503 ไม้ดอก  ไม้ประดับ                                      60                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                         3,174          0.06
A700 โรงเรือนร้าง                                      89                   -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                  1,471              0.03
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                   244                   -  
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                    866              0.02
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                    504              0.01
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                            881          0.01
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                    133                   -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                   748              0.01
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                           747          0.01
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                   747              0.01
F  พื้นที่ป่าไม้                631,987      11.44
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                  4,074              0.07
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             427,524              7.74
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                93,126              1.69
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                                91,101              1.65
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                     186                   -  
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                15,976              0.29
W  พื้นที่น้ำ                166,610        3.02
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              47,286              0.86
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                              40,379              0.73
W201 อ่างเก็บน้ำ                               60,020              1.09
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                12,162              0.22
W203 คลองชลประทาน                                 6,763              0.12
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                133,055        2.40
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                  7,845              0.14
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              78,739              1.43
M201 พื้นที่ลุ่ม                              23,987              0.43
M201+A201 พื้นที่ลุ่ม+พืชไร่ผสม                                      49                   -  
M201+A204 พื้นที่ลุ่ม+มันสำปะหลัง                                   135                   -  
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                1,716              0.03
M301 เหมืองแร่                                     724              0.01
M303 บ่อทราย                                         40                   -  
M304 บ่อดิน                                    370              0.01
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                   134                   -  
M403 ที่หินโผล่                                17,222              0.31
M405 พื้นที่ถม                                   2,049              0.04
M701 ที่ทิ้งขยะ                                            45                   -  
รวมทั้งหมด            5,524,984    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 8,839.976 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,524,984 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง