สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดสุรินทร์  ปี พ.ศ. 2562
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                355,262        7.00
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              21,711              0.43
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           243,982              4.81
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง                                   504              0.01
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              49,964              0.98
U401 สนามบิน                                   219                   -  
U405 ถนน                              22,085              0.44
U406 ทางรถไฟ                                   825              0.02
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                    206                   -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                11,029              0.22
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                1,701              0.03
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                 1,721              0.03
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                   281              0.01
U603 สุสาน ป่าช้า                                     669              0.01
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    340              0.01
U701 สนามกอล์ฟ                                      25                   -  
A  พื้นที่เกษตรกรรม             3,931,059      77.41
A1 พื้นที่นา                 3,165,483         62.35
A100 นาร้าง                                   3,355              0.07
A101 นาข้าว                        3,138,180            61.81
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                                      63                   -  
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง                                1,120              0.02
A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว                                      10                   -  
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                              22,755              0.45
A2  พืชไร่                     362,599          7.14
A200 ไร่ร้าง                                  1,777              0.04
A201 พืชไร่ผสม                                     199                   -  
A202 ข้าวโพด                                      66                   -  
A203 อ้อย                            193,453              3.81
A204 มันสำปะหลัง                             167,048              3.29
A211 ปอแก้ว ปอกระเจา                                       27                   -  
A229 พริก                                        29                   -  
A3  ไม้ยืนต้น                     387,244          7.61
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                5,752              0.11
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                  1,914              0.04
A302 ยางพารา                             279,113              5.50
A303 ปาล์มน้ำมัน                                  6,170              0.12
A304 ยูคาลิปตัส                                92,064              1.81
A305 สัก                                  1,121              0.02
A306 สะเดา                                        35                   -  
A307 สนประดิพัทธ์                                       26                   -  
A308 กระถิน                                      10                   -  
A309 ประดู่                                        50                   -  
A314 หม่อน                                     736              0.01
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                   170                   -  
A317 หมาก                                          17                   -  
A322 กฤษณา                                       24                   -  
A323 ตะกู                                      42                   -  
A4  ไม้ผล                         3,397          0.06
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                      93                   -  
A401 ไม้ผลผสม                                  1,586              0.03
A403 ทุเรียน                                      42                   -  
A405 มะพร้าว                                     205                   -  
A407 มะม่วง                                     735              0.01
A408 มะม่วงหิมพานต์                                    379              0.01
A411 กล้วย                                     228              0.01
A413 ลำไย                                         63                   -  
A414 ฝรั่ง                                       12                   -  
A415 มะละกอ                                       25                   -  
A422 มะนาว                                        29                   -  
A5  พืชสวน                           856          0.02
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                      30                   -  
A501 พืชสวนผสม                                        13                   -  
A502 พืชผัก                                     737              0.02
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                      15                   -  
A512 แคนตาลูป                                      51                   -  
A515 เห็ด                                      10                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                         3,203          0.07
A700 โรงเรือนร้าง                                      56                   -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                  1,406              0.03
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                   291              0.01
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                    566              0.01
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                    884              0.02
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                          6,818          0.13
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                    424              0.01
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                      17                   -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                6,191              0.12
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                                    186                   -  
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                         1,459          0.03
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                1,459              0.03
F  พื้นที่ป่าไม้                443,957        8.75
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                  2,398              0.05
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             247,507              4.87
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                54,250              1.07
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                                69,859              1.38
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                  7,871              0.16
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                62,072              1.22
W  พื้นที่น้ำ                199,642        3.93
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              52,830              1.04
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                              37,755              0.74
W201 อ่างเก็บน้ำ                               67,126              1.32
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                26,248              0.52
W203 คลองชลประทาน                               15,683              0.31
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                147,615        2.91
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                16,322              0.32
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              59,720              1.18
M201 พื้นที่ลุ่ม                              54,717              1.08
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                   604              0.01
M301 เหมืองแร่                                  2,742              0.05
M302 บ่อลูกรัง                                      546              0.01
M303 บ่อทราย                                      352              0.01
M304 บ่อดิน                                    443              0.01
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                   165                   -  
M403 ที่หินโผล่                                  1,513              0.03
M405 พื้นที่ถม                                 10,438              0.21
M701 ที่ทิ้งขยะ                                            53                   -  
รวมทั้งหมด            5,077,535    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 8,124.056 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,077,535 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง