สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดสุรินทร์  ปี พ.ศ. 2562
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                166,527        3.29
U101  ตัวเมืองและย่านการค้า                              25,015              0.49
U201 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                              66,487              1.31
U300 สถานที่ราชการ และสถาบันต่าง ๆ ร้าง                                   677              0.01
U301 สถานที่ราชการ                               27,995              0.55
U401 สนามบิน                                   293              0.01
U405 ถนน                              30,878              0.61
U406 ทางรถไฟ                                1,106              0.02
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                    275              0.01
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                  9,264              0.18
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทาง                                1,430              0.03
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                 1,887              0.04
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                   253              0.01
U603 สุสาน ป่าช้า                                     731              0.02
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    203                   -  
U701 สนามกอล์ฟ                                      33                   -  
A  พื้นที่เกษตรกรรม             4,084,857      80.43
A1 พื้นที่นา                 3,782,708         74.50
A100 นาร้าง                                   2,272              0.05
A101 นาข้าว                        3,749,054            73.84
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                                      77                   -  
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง                                1,168              0.02
A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว                                      14                   -  
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                              30,123              0.59
A2  พืชไร่                     121,758          2.40
A200 ไร่ร้าง                                  1,585              0.03
A201 พืชไร่ผสม                                     228              0.01
A202 ข้าวโพด                                    143                   -  
A203 อ้อย                               64,294              1.27
A204 มันสำปะหลัง                                55,426              1.09
A211 ปอแก้ว ปอกระเจา                                       37                   -  
A220 แตงโม                                        12                   -  
A229 พริก                                      33                   -  
A3  ไม้ยืนต้น                     167,727          3.30
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                3,264              0.06
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                  1,378              0.03
A302 ยางพารา                                97,813              1.93
A303 ปาล์มน้ำมัน                                  3,128              0.06
A304 ยูคาลิปตัส                                59,775              1.18
A305 สัก                                  1,102              0.02
A306 สะเดา                                        46                   -  
A307 สนประดิพัทธ์                                       36                   -  
A308 กระถิน                                      14                   -  
A309 ประดู่                                        68                   -  
A314 หม่อน                                     831              0.02
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                   170                   -  
A317 หมาก                                        23                   -  
A322 กฤษณา                                       31                   -  
A323 ตะกู                                      48                   -  
A4  ไม้ผล                         2,717          0.04
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                   111                   -  
A401 ไม้ผลผสม                                     866              0.02
A403 ทุเรียน                                      53                   -  
A405 มะพร้าว                                      187                   -  
A407 มะม่วง                                     659              0.01
A408 มะม่วงหิมพานต์                                     486              0.01
A411 กล้วย                                     212                   -  
A413 ลำไย                                         73                   -  
A414 ฝรั่ง                                      14                   -  
A415 มะละกอ                                       31                   -  
A422 มะนาว                                        25                   -  
A5  พืชสวน                           808          0.01
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                      41                   -  
A501 พืชสวนผสม                                        17                   -  
A502 พืชผัก                                     649              0.01
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                      21                   -  
A512 แคนตาลูป                                      67                   -  
A515 เห็ด                                      13                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                         3,197          0.06
A700 โรงเรือนร้าง                                      70                   -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                  1,228              0.02
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                   326              0.01
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                    652              0.01
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                    921              0.02
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                          4,952          0.10
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                    426              0.01
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                       15                   -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                 4,260              0.08
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                                    251              0.01
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                           990          0.02
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                   990              0.02
F  พื้นที่ป่าไม้                561,110      11.06
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                  3,005              0.06
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             332,381              6.55
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                51,782              1.02
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                                81,580              1.61
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                10,596              0.21
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                81,766              1.61
W  พื้นที่น้ำ                151,163        2.98
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              40,386              0.80
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                              24,901              0.49
W201 อ่างเก็บน้ำ                               69,732              1.37
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                  1,771              0.04
W203 คลองชลประทาน                               14,373              0.28
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                113,878        2.24
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                11,373              0.22
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              26,193              0.52
M201 พื้นที่ลุ่ม                              62,150              1.22
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                   750              0.02
M301 เหมืองแร่                                  3,581              0.07
M302 บ่อลูกรัง                                      646              0.01
M303 บ่อทราย                                      472              0.01
M304 บ่อดิน                                    515              0.01
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                   222                   -  
M403 ที่หินโผล่                                  2,031              0.04
M405 พื้นที่ถม                                   5,874              0.12
M701 ที่ทิ้งขยะ                                            71                   -  
รวมทั้งหมด            5,077,535    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 8,124.056 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,077,535 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง