สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดสกลนคร  ปี พ.ศ. 2562
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                346,368        5.77
U101  ตัวเมืองและย่านการค้า                              25,690              0.43
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                   540              0.01
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           226,148              3.77
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              76,873              1.28
U401 สนามบิน                                   744              0.01
U405 ถนน                                2,186              0.04
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                    111                   -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                  7,267              0.12
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                   776              0.01
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                 2,369              0.04
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                1,329              0.02
U603 สุสาน ป่าช้า                                  1,952              0.03
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    335              0.01
U701 สนามกอล์ฟ                                      48                   -  
A  พื้นที่เกษตรกรรม             3,902,514      65.00
A1 พื้นที่นา                 2,531,015         42.16
A100 นาร้าง                                 11,955              0.20
A101 นาข้าว                        2,465,455            41.07
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                                      40                   -  
A101+A206 นาข้าว+ยาสูบ                                   219                   -  
A101+A224 นาข้าว+มะเขือเทศ                                3,284              0.05
A101+A229 นาข้าว+พริก                                   416              0.01
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                      90                   -  
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                              49,556              0.83
A2  พืชไร่                     563,619          9.39
A200 ไร่ร้าง                                  3,177              0.06
A201 พืชไร่ผสม                                   151                   -  
A202 ข้าวโพด                                    132                   -  
A203 อ้อย                            163,894              2.73
A204 มันสำปะหลัง                             392,195              6.53
A205 สับปะรด                                      60                   -  
A216 ข้าวไร่                                      26                   -  
A217 มันฝรั่ง                                   210                   -  
A220 แตงโม                                3,218              0.06
A224 มะเขือเทศ                                   139                   -  
A229 พริก                                     417              0.01
A3  ไม้ยืนต้น                     754,261         12.56
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                1,881              0.03
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                     204                   -  
A302 ยางพารา                             621,904            10.36
A303 ปาล์มน้ำมัน                                37,107              0.62
A304 ยูคาลิปตัส                                83,666              1.40
A305 สัก                                  6,518              0.11
A309 ประดู่                                        74                   -  
A314 หม่อน                                        95                   -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                   534              0.01
A318 จามจุรี                                      25                   -  
A322 กฤษณา                                 2,034              0.03
A323 ตะกู                                   219                   -  
A4  ไม้ผล                       21,934          0.36
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                   225              0.01
A401 ไม้ผลผสม                                  6,011              0.10
A404 เงาะ                                        22                   -  
A405 มะพร้าว                                      157                   -  
A406 ลิ้นจี่                                        56                   -  
A407 มะม่วง                                  5,017              0.09
A408 มะม่วงหิมพานต์                                     207                   -  
A409 พุทรา                                     180                   -  
A410 น้อยหน่า                                1,081              0.02
A411 กล้วย                                     733              0.01
A412 มะขาม                                  1,951              0.03
A413 ลำไย                                   4,359              0.07
A414 ฝรั่ง                                        92                   -  
A415 มะละกอ                                    112                   -  
A416 ขนุน                                        55                   -  
A417 กระท้อน                                        47                   -  
A422 มะนาว                                     590              0.01
A424 มะขามเทศ                                      17                   -  
A426 แก้วมังกร                                     676              0.01
A427 ส้มโอ                                   104                   -  
A429 มะปราง มะยงชิด                                   242              0.01
A5  พืชสวน                         9,372          0.16
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                   293              0.01
A502 พืชผัก                                  5,391              0.09
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                   116                   -  
A504 องุ่น                                      46                   -  
A510 นาหญ้า                                   118                   -  
A511 หวาย                                  3,395              0.06
A515 เห็ด                                      13                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                       12,503          0.21
A700 โรงเรือนร้าง                                      28                   -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                  5,971              0.10
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                5,812              0.10
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                    385              0.01
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                    307                   -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                          8,190          0.13
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                   473                   -  
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                      55                   -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                 7,648              0.13
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                                      14                   -  
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                         1,620          0.03
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                1,620              0.03
F  พื้นที่ป่าไม้             1,190,346      19.83
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                11,662              0.20
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             323,815              5.40
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                             289,532              4.82
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                             564,424              9.40
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                      65                   -  
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                     848              0.01
W  พื้นที่น้ำ                319,212        5.32
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              52,394              0.87
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                           108,156              1.80
W201 อ่างเก็บน้ำ                            131,297              2.19
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                25,869              0.43
W203 คลองชลประทาน                                 1,496              0.03
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                245,162        4.08
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                30,639              0.51
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                           102,121              1.70
M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม                                1,949              0.03
M201 พื้นที่ลุ่ม                              89,771              1.50
M201+A203 พื้นที่ลุ่ม+อ้อย                                   901              0.02
M201+A204 พื้นที่ลุ่ม+มันสำปะหลัง                                      55                   -  
M201+A502 พื้นที่ลุ่ม+พืชผัก                                      20                   -  
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                1,574              0.03
M301 เหมืองแร่                                        90                   -  
M302 บ่อลูกรัง                                      107                   -  
M303 บ่อทราย                                         16                   -  
M304 บ่อดิน                                    875              0.01
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                      45                   -  
M403 ที่หินโผล่                              10,443              0.17
M405 พื้นที่ถม                                   1,989              0.03
M501 นาเกลือ                                4,098              0.07
M601 หาดทราย                                        93                   -  
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         376              0.01
รวมทั้งหมด            6,003,602    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 9,605.764 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,003,603 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง