สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดสกลนคร  ปี พ.ศ. 2562
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                353,446        5.89
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              25,334              0.42
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                   540              0.01
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           229,951              3.83
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              78,327              1.31
U401 สนามบิน                                   744              0.01
U405 ถนน                                4,325              0.07
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                       82                   -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                  7,234              0.12
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                   853              0.02
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                 2,323              0.04
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                1,374              0.02
U603 สุสาน ป่าช้า                                  1,953              0.03
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    357              0.01
U701 สนามกอล์ฟ                                      49                   -  
A  พื้นที่เกษตรกรรม             3,891,889      64.80
A1 พื้นที่นา                 2,517,254         41.94
A100 นาร้าง                                 12,445              0.21
A101 นาข้าว                        2,449,866            40.81
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                                      41                   -  
A101+A206 นาข้าว+ยาสูบ                                   245              0.01
A101+A224 นาข้าว+มะเขือเทศ                                3,533              0.06
A101+A229 นาข้าว+พริก                                   358              0.01
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                   111                   -  
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                              50,655              0.84
A2  พืชไร่                     567,530          9.44
A200 ไร่ร้าง                                  3,077              0.05
A201 พืชไร่ผสม                                     144                   -  
A202 ข้าวโพด                                   127                   -  
A203 อ้อย                            164,654              2.74
A204 มันสำปะหลัง                             395,413              6.59
A205 สับปะรด                                      56                   -  
A216 ข้าวไร่                                        26                   -  
A217 มันฝรั่ง                                     216                   -  
A220 แตงโม                                  3,222              0.05
A224 มะเขือเทศ                                    161                   -  
A229 พริก                                     434              0.01
A3  ไม้ยืนต้น                     752,889         12.52
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                1,858              0.03
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                     227                   -  
A302 ยางพารา                             619,170            10.31
A303 ปาล์มน้ำมัน                                37,255              0.62
A304 ยูคาลิปตัส                                84,729              1.41
A305 สัก                                  6,656              0.11
A309 ประดู่                                        76                   -  
A314 หม่อน                                        95                   -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                   549              0.01
A318 จามจุรี                                        24                   -  
A322 กฤษณา                                 2,031              0.03
A323 ตะกู                                   219                   -  
A4  ไม้ผล                       22,233          0.35
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                   217                   -  
A401 ไม้ผลผสม                                  6,151              0.10
A404 เงาะ                                        22                   -  
A405 มะพร้าว                                     164                   -  
A406 ลิ้นจี่                                        57                   -  
A407 มะม่วง                                  5,181              0.09
A408 มะม่วงหิมพานต์                                    211                   -  
A409 พุทรา                                   175                   -  
A410 น้อยหน่า                                  1,073              0.02
A411 กล้วย                                     767              0.01
A412 มะขาม                                  1,929              0.03
A413 ลำไย                                   4,290              0.07
A414 ฝรั่ง                                     101                   -  
A415 มะละกอ                                    115                   -  
A416 ขนุน                                        55                   -  
A417 กระท้อน                                        47                   -  
A422 มะนาว                                     622              0.01
A424 มะขามเทศ                                       17                   -  
A426 แก้วมังกร                                     700              0.01
A427 ส้มโอ                                   101                   -  
A429 มะปราง มะยงชิด                                   238              0.01
A5  พืชสวน                         9,362          0.16
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                   280              0.01
A502 พืชผัก                                  5,388              0.09
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                   116                   -  
A504 องุ่น                                        46                   -  
A507 เสาวรส                                       11                   -  
A510 นาหญ้า                                     119                   -  
A511 หวาย                                  3,389              0.06
A515 เห็ด                                      13                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                       12,646          0.22
A700 โรงเรือนร้าง                                      29                   -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                  6,024              0.10
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                5,867              0.10
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                    394              0.01
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                    332              0.01
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                          8,327          0.14
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                    443              0.01
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                      56                   -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                7,815              0.13
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                                       13                   -  
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                         1,648          0.03
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                1,648              0.03
F  พื้นที่ป่าไม้             1,186,545      19.77
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                10,351              0.17
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             254,813              4.25
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                             290,210              4.83
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                             630,234            10.50
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                        84                   -  
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                     853              0.02
W  พื้นที่น้ำ                323,000        5.38
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              62,480              1.04
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                           106,981              1.78
W201 อ่างเก็บน้ำ                            127,332              2.12
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                24,479              0.41
W203 คลองชลประทาน                                 1,728              0.03
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                248,722        4.16
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                29,860              0.50
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                           104,934              1.75
M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม                                1,540              0.03
M201 พื้นที่ลุ่ม                              91,371              1.52
M201+A203 พื้นที่ลุ่ม+อ้อย                                   847              0.02
M201+A204 พื้นที่ลุ่ม+มันสำปะหลัง                                      54                   -  
M201+A502 พื้นที่ลุ่ม+พืชผัก                                   144                   -  
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                1,548              0.03
M301 เหมืองแร่                                        88                   -  
M302 บ่อลูกรัง                                      102                   -  
M303 บ่อทราย                                         16                   -  
M304 บ่อดิน                                    875              0.02
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                      45                   -  
M403 ที่หินโผล่                                10,540              0.18
M405 พื้นที่ถม                                   2,004              0.03
M501 นาเกลือ                                4,273              0.07
M601 หาดทราย                                        91                   -  
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         390              0.01
รวมทั้งหมด            6,003,602    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 9,605.764 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,003,602 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง