สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดร้อยเอ็ด  ปี พ.ศ. 2562
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                350,125        6.75
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              39,819              0.77
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                   154                   -  
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           244,819              4.72
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              48,318              0.93
U401 สนามบิน                                2,558              0.05
U405 ถนน                                4,979              0.10
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                    208                   -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                  4,834              0.09
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                1,788              0.04
U600 สถานที่ร้าง                                    106                   -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                 1,300              0.03
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                   693              0.01
U603 สุสาน ป่าช้า                                     152                   -  
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    397              0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม             4,233,214      81.61
A1 พื้นที่นา                 3,582,228         69.05
A100 นาร้าง                                 10,967              0.21
A101 นาข้าว                        3,569,537            68.81
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                                   215                   -  
A101+A203 นาข้าว+อ้อย                                      10                   -  
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง                                   182                   -  
A101+A206 นาข้าว+ยาสูบ                                   880              0.02
A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว                                      23                   -  
A101+A220 นาข้าว+แตงโม                                      59                   -  
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                      74                   -  
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                                   281              0.01
A2  พืชไร่                     402,352          7.75
A200 ไร่ร้าง                                  3,863              0.08
A202 ข้าวโพด                                      53                   -  
A203 อ้อย                            276,650              5.33
A204 มันสำปะหลัง                             121,561              2.34
A206 ยาสูบ                                    157                   -  
A229 พริก                                        68                   -  
A3  ไม้ยืนต้น                     222,433          4.30
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                1,855              0.04
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                     881              0.02
A302 ยางพารา                             138,948              2.68
A303 ปาล์มน้ำมัน                                  3,548              0.07
A304 ยูคาลิปตัส                                75,607              1.46
A305 สัก                                  1,017              0.02
A308 กระถิน                                      74                   -  
A309 ประดู่                                      51                   -  
A314 หม่อน                                     173                   -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                   223              0.01
A322 กฤษณา                                       23                   -  
A323 ตะกู                                      33                   -  
A4  ไม้ผล                         7,022          0.13
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                   679              0.01
A401 ไม้ผลผสม                                  1,343              0.03
A405 มะพร้าว                                        34                   -  
A407 มะม่วง                                  4,077              0.08
A408 มะม่วงหิมพานค์                                   306              0.01
A409 พุทรา                                        31                   -  
A410 น้อยหน่า                                        15                   -  
A411 กล้วย                                     167                   -  
A412 มะขาม                                     147                   -  
A413 ลำไย                                         64                   -  
A422 มะนาว                                     124                   -  
A426 แก้วมังกร                                        25                   -  
A427 ส้มโอ                                      10                   -  
A5  พืชสวน                         3,044          0.06
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                      41                   -  
A502 พืชผัก                                  2,936              0.06
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                      27                   -  
A511 หวาย                                      40                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                         7,074          0.14
A700 โรงเรือนร้าง                                   258              0.01
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                  3,710              0.07
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                1,198              0.02
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                 1,016              0.02
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                    892              0.02
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                          8,523          0.17
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                    959              0.02
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                7,230              0.14
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                                   334              0.01
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                           538          0.01
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                   538              0.01
F  พื้นที่ป่าไม้                277,567        5.35
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                        40                   -  
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                99,233              1.91
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                             156,134              3.01
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                  4,020              0.08
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                18,140              0.35
W  พื้นที่น้ำ                168,042        3.24
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              56,187              1.08
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                              55,257              1.07
W201 อ่างเก็บน้ำ                               29,260              0.56
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                16,000              0.31
W203 คลองชลประทาน                               11,338              0.22
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                158,208        3.05
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                13,911              0.27
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                           119,593              2.31
M201 พื้นที่ลุ่ม                              19,549              0.38
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                1,098              0.02
M302 บ่อลูกรัง                                      117                   -  
M303 บ่อทราย                                      155                   -  
M304 บ่อดิน                                    840              0.02
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                      21                   -  
M403 ที่หินโผล่                                        16                   -  
M405 พื้นที่ถม                                   2,768              0.05
M601 หาดทราย                                      27                   -  
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         113                   -  
รวมทั้งหมด            5,187,156    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 8,299.449 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,187,156 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง