สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดนครพนม  ปี พ.ศ. 2562
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                204,247        5.93
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              14,133              0.41
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           114,921              3.34
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              46,512              1.35
U401 สนามบิน                                6,195              0.18
U405 ถนน                              16,526              0.48
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                       75                   -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                  3,449              0.10
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                   504              0.02
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                    532              0.02
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                   478              0.01
U603 สุสาน ป่าช้า                                     613              0.02
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    163                   -  
U701 สนามกอล์ฟ                                   146                   -  
A  พื้นที่เกษตรกรรม             2,286,259      66.36
A1 พื้นที่นา                 1,588,625         46.11
A100 นาร้าง                                   3,202              0.09
A101 นาข้าว                        1,494,086            43.36
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                                   652              0.02
A101+A202/A502 นาข้าว+ข้าวโพด/พืชผัก                                      53                   -  
A101+A206 นาข้าว+ยาสูบ                              10,656              0.31
A101+A206/A229 นาข้าว+ยาสูบ/พริก                                      60                   -  
A101+A210 นาข้าว+ถั่วลิสง                                      30                   -  
A101+A218 นาข้าว+มันแกว                                   286              0.01
A101+A220 นาข้าว+แตงโม                                       13                   -  
A101+A224 นาข้าว+มะเขือเทศ                                   380              0.01
A101+A229 นาข้าว+พริก                                    596              0.02
A101+A229/A502 นาข้าว+พริก/พืชผัก                                      21                   -  
A101+A501 นาข้าว+พืชสวนผสม                                      19                   -  
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                   656              0.02
A101+A503 นาข้าว+ไม้ดอก ไม้ประดับ                                      28                   -  
M201+A100 พื้นที่ลุ่ม+นาร้าง                                   438              0.02
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                              77,449              2.25
A2  พืชไร่                     137,707          4.00
A200 ไร่ร้าง                                  1,412              0.04
A202 ข้าวโพด                                3,425              0.10
A203 อ้อย                               12,934              0.37
M201+A203 พื้นที่ลุ่ม+อ้อย                                      55                   -  
A204 มันสำปะหลัง                             109,268              3.17
A205 สับปะรด                                  4,404              0.13
A206 ยาสูบ                                 4,338              0.13
A220 แตงโม                                  1,556              0.05
M201+A220 พื้นที่ลุ่ม+แตงโม                                      30                   -  
A224 มะเขือเทศ                                       26                   -  
A229 พริก                                     259              0.01
A3  ไม้ยืนต้น                     540,630         15.69
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                1,196              0.04
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                     690              0.02
A302 ยางพารา                             469,674            13.63
A303 ปาล์มน้ำมัน                                14,429              0.42
A304 ยูคาลิปตัส                                51,487              1.49
A305 สัก                                  2,390              0.07
A308 กระถิน                                      13                   -  
A309 ประดู่                                        13                   -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                   293              0.01
A318 จามจุรี                                        57                   -  
A322 กฤษณา                                    267              0.01
A323 ตะกู                                   121                   -  
A4  ไม้ผล                         6,752          0.19
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                   382              0.01
A401 ไม้ผลผสม                                  2,140              0.06
A404 เงาะ                                        63                   -  
A405 มะพร้าว                                        74                   -  
A406 ลิ้นจี่                                  1,022              0.03
A407 มะม่วง                                  1,359              0.04
A408 มะม่วงหิมพานต์                                     164              0.01
A411 กล้วย                                     463              0.01
A412 มะขาม                                     543              0.02
A413 ลำไย                                      160              0.01
A414 ฝรั่ง                                        28                   -  
A416 ขนุน                                        10                   -  
A417 กระท้อน                                        20                   -  
A419 มังคุด                                       22                   -  
A422 มะนาว                                     133                   -  
A426 แก้วมังกร                                        69                   -  
A427 ส้มโอ                                      55                   -  
A428 ละมุด                                      15                   -  
A429 มะปราง มะยงชิด                                      30                   -  
A5  พืชสวน                         5,719          0.17
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                      20                   -  
A502 พืชผัก                                  5,605              0.17
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                      20                   -  
A511 หวาย                                      74                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                         3,790          0.11
A700 โรงเรือนร้าง                                      82                   -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                  2,266              0.07
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                   264              0.01
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                    474              0.01
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                    704              0.02
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                          2,833          0.08
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                    207              0.01
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                      17                   -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                2,595              0.07
A904 สถานที่เพาะเลี้ยงปู หอย                                      14                   -  
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                           203          0.01
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                   203              0.01
F  พื้นที่ป่าไม้                558,735      16.22
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                  8,666              0.25
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             128,640              3.74
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                75,858              2.20
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                             344,791            10.01
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                     780              0.02
W  พื้นที่น้ำ                223,507        6.48
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                           102,029              2.96
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                              27,648              0.80
W201 อ่างเก็บน้ำ                               69,983              2.03
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                21,514              0.62
W203 คลองชลประทาน                                 2,333              0.07
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                172,670        5.01
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                  8,619              0.25
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              52,168              1.51
M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม                                      57                   -  
M201 พื้นที่ลุ่ม                              98,539              2.86
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                   524              0.02
M301 เหมืองแร่                                     338              0.01
M302 บ่อลูกรัง                                      607              0.02
M303 บ่อทราย                                   1,065              0.03
M304 บ่อดิน                                 1,258              0.04
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                      78                   -  
M403 ที่หินโผล่                                  6,340              0.18
M405 พื้นที่ถม                                   2,022              0.06
M601 หาดทราย                                   801              0.02
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         254              0.01
รวมทั้งหมด            3,445,418    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 5,512.668 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,445,418 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง