สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดนครพนม  ปี พ.ศ. 2562
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                202,124        5.87
U101  ตัวเมืองและย่านการค้า                              13,891              0.40
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           112,795              3.27
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              47,552              1.38
U401 สนามบิน                                6,196              0.18
U405 ถนน                              15,642              0.45
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                       70                   -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                  3,463              0.10
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                   508              0.02
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                    634              0.02
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                   433              0.01
U603 สุสาน ป่าช้า                                     642              0.02
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    153              0.01
U701 สนามกอล์ฟ                                   145              0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม             2,319,566      67.33
A1 พื้นที่นา                 1,598,311         46.39
A100 นาร้าง                                   4,092              0.12
A101 นาข้าว                        1,574,500            45.70
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                                   695              0.02
A101+A206 นาข้าว+ยาสูบ                              10,780              0.31
A101+A210 นาข้าว+ถั่วลิสง                                       30              0.00
A101+A218 นาข้าว+มันแกว                                   286              0.01
A101+A220 นาข้าว+แตงโม                                      13              0.00
A101+A224 นาข้าว+มะเขือเทศ                                    382              0.01
A101+A229 นาข้าว+พริก                                     649              0.02
A101+A501 นาข้าว+พืชสวนผสม                                       19              0.00
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                   653              0.02
A101+A503 นาข้าว+ไม้ดอก ไม้ประดับ                                      28              0.00
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                                6,184              0.18
A2  พืชไร่                     143,629          4.17
A200 ไร่ร้าง                                  1,711              0.05
A202 ข้าวโพด                                3,397              0.10
A203 อ้อย                               13,133              0.38
A204 มันสำปะหลัง                             114,469              3.32
A205 สับปะรด                                  4,676              0.13
A206 ยาสูบ                                 4,351              0.13
A220 แตงโม                                  1,590              0.05
A224 มะเขือเทศ                                      29                   -  
A229 พริก                                   273              0.01
A3  ไม้ยืนต้น                     557,315         16.18
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                1,347              0.04
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                   780              0.02
A302 ยางพารา                             480,980            13.96
A303 ปาล์มน้ำมัน                                15,295              0.45
A304 ยูคาลิปตัส                                55,649              1.62
A305 สัก                                  2,451              0.07
A308 กระถิน                                      56                   -  
A309 ประดู่                                        16                   -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                   277              0.01
A318 จามจุรี                                        57                   -  
A322 กฤษณา                                    273              0.01
A323 ตะกู                                   134                   -  
A4  ไม้ผล                         7,371          0.21
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                   377              0.01
A401 ไม้ผลผสม                                  2,561              0.07
A404 เงาะ                                        63                   -  
A405 มะพร้าว                                        66                   -  
A406 ลิ้นจี่                                 1,024              0.03
A407 มะม่วง                                  1,497              0.04
A408 มะม่วงหิมพานต์                                   171              0.01
A411 กล้วย                                     465              0.01
A412 มะขาม                                     562              0.02
A413 ลำไย                                      202              0.01
A414 ฝรั่ง                                        21                   -  
A416 ขนุน                                        11                   -  
A417 กระท้อน                                        25                   -  
A419 มังคุด                                      23                   -  
A422 มะนาว                                     140              0.01
A426 แก้วมังกร                                        65                   -  
A427 ส้มโอ                                      55                   -  
A428 ละมุด                                      15                   -  
A429 มะปราง มะยงชิด                                      28                   -  
A5  พืชสวน                         5,569          0.16
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                      27                   -  
A502 พืชผัก                                  5,429              0.16
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                      20                   -  
A510 นาหญ้า                                      20                   -  
A511 หวาย                                       73                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                         4,145          0.12
A700 โรงเรือนร้าง                                      82                   -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                  2,649              0.08
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                   245              0.01
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                    465              0.01
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                    704              0.02
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                          3,025          0.09
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                   247              0.01
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                       17                   -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                 2,747              0.08
A904 สถานที่เพาะเลี้ยงปู หอย                                       14                   -  
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                           201          0.01
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                   201              0.01
F  พื้นที่ป่าไม้                544,544      15.80
F100 ป่าไม่ผลัดรอสภาพฟื้นฟู                                8,671              0.25
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             128,422              3.73
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                71,669              2.08
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                             335,023              9.72
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                     759              0.02
W  พื้นที่น้ำ                224,420        6.51
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                           100,349              2.91
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                              28,269              0.82
W201 อ่างเก็บน้ำ                               72,154              2.10
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                21,463              0.62
W203 คลองชลประทาน                                 2,185              0.06
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                154,764        4.49
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                  8,013              0.23
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              36,215              1.05
M201 พื้นที่ลุ่ม                              96,384              2.80
M201+A203 พื้นที่ลุ่ม+อ้อย                                      51                   -  
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                   577              0.02
M301 เหมืองแร่                                     338              0.01
M302 บ่อลูกรัง                                      661              0.02
M303 บ่อทราย                                   1,180              0.03
M304 บ่อดิน                                 1,385              0.04
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                      68                   -  
M403 ที่หินโผล่                                6,570              0.19
M405 พื้นที่ถม                                   2,259              0.07
M601 หาดทราย                                    802              0.02
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         261              0.01
รวมทั้งหมด            3,445,418    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 5,512.668 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,445,418 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง