สรุปประเภทสภาพการใช้ที่ดิน จังหวัดหนองคาย ปี พ.ศ. 2562
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่  ร้อยละ
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                132,081             6.99
U101  ตัวเมืองและย่านการค้า                              12,210 0.65
U200   หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                    221 0.01
U201   หมู่บ้านบนพื้นราบ                              76,335 4.04
U301  สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                              30,139 1.59
U405   ถนน                                 5,359 0.28
U406  ทางรถไฟ                                    565 0.03
U500  โรงงานอุตสาหกรรมร้าง                                      82 0.00
U502   โรงงานอุตสาหกรรม                                 4,738 0.25
U503  ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                    167 0.01
U600  สถานที่ร้าง                                       46 0.00
U601  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                    858 0.05
U602  รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                    482 0.03
U603  สุสาน ป่าช้า                                     107 0.01
U605  สถานีบริการน้ำมัน                                      43 0.00
U701  สนามกอล์ฟ                                    729 0.04
A  พื้นที่เกษตรกรรม             1,357,991           71.77
A1 พื้นที่นา                    653,345               34.54
A100 นาร้าง                             35,685 1.89
A101 นาข้าว                           606,600 32.07
A101+A201 นาข้าว+พืชไร่ผสม                                   430 0.02
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                                5,247 0.28
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง                                     17 0.00
A101+A206 นาข้าว+ยาสูบ                                1,303 0.07
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                     38 0.00
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                                4,025 0.21
A2  พืชไร่                     141,078                 7.45
A200 ไร่ร้าง                                3,560 0.19
A201 พืชไร่ผสม                                7,904 0.42
A202 ข้าวโพด                                2,007 0.11
A203 อ้อย                             86,505 4.57
A204 มันสำปะหลัง                             16,747 0.89
A205 สับปะรด                             10,629 0.56
A206 ยาสูบ                             13,095 0.69
A216 ข้าวไร่                                   230 0.01
A220 แตงโม                                     58 0.00
A224 มะเขือเทศ                                     94 0.00
A229 พริก                                   249 0.01
A3  ไม้ยืนต้น                     506,601               26.78
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                             10,245 0.54
A301  ไม้ยืนต้นผสม                                2,093 0.11
A302 ยางพารา                           419,284 22.17
A303 ปาล์มน้ำมัน                             30,870 1.63
A304 ยูคาลิปตัส                             38,740 2.05
A305 สัก                                4,110 0.22
A309 ประดู่                                       98 0.01
A315 ไผ่                                   587 0.03
A318 จามจุรี                                   468 0.02
A322 กฤษณา                                     23 0.00
A323 ตะกู                                     83 0.00
A4  ไม้ผล                       23,072                 1.20
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                1,649 0.09
A401  ไม้ผลผสม                                3,269 0.17
A402 ส้ม                                   118 0.01
A403 ทุเรียน                                   113 0.01
A404 เงาะ                                   740 0.04
A405 มะพร้าว                                   411 0.02
A406 ลิ้นจี่                                     24 0.00
A407 มะม่วง                                1,188 0.06
A408 มะม่วงหิมพานต์                                     15 0.00
A409 พุทรา                                     61 0.00
A411  กล้วย                             13,520 0.71
A412 มะขาม                                   453 0.02
A413 ลำไย                                1,126 0.06
A414 ฝรั่ง                                     42 0.00
A415 มะละกอ                                     34 0.00
A419 มังคุด                                     17 0.00
A422 มะนาว                                   156 0.01
A426 แก้วมังกร                                     94 0.00
A427 ส้มโอ                                     32 0.00
A429 มะปราง มะยงชิด                                     10 0.00
A5  พืชสวน                        1,310                 0.07
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                   122 0.01
A501 พืชสวนผสม                                     23 0.00
A502 พืชผัก                                1,045 0.06
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                     71 0.00
A506 สตรอเบอรี่                                     12 0.00
A510 นาหญ้า                                     10 0.00
A511 หวาย                                     15 0.00
A515 เห็ด                                     12 0.00
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                        4,438 0.24
A700 โรงเรือนร้าง                                     15 0.00
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                   898 0.05
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                1,087 0.06
A703  โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                2,411 0.13
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                     27 0.00
A8  พืชน้ำ                             38 0.00
A803 บัว                                     38 0.00
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                        28,109 1.49
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                1,333 0.07
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                             26,776 1.42
F  พื้นที่ป่าไม้                167,595 8.86
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                5,464 0.29
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                           161,665 8.55
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                   466 0.02
W  พื้นที่น้ำ                124,470 6.60
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                             54,765 2.90
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                              32,099 1.70
W201 อ่างเก็บน้ำ                             17,919 0.95
W202 บ่อน้ำในไร่นา                             19,191 1.02
W203 คลองชลประทาน                                   496 0.03
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                109,447 5.78
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                             15,467 0.82
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                             55,183 2.92
M201  พื้นที่ลุ่ม                             34,416 1.82
M302 บ่อลูกรัง                                   159 0.01
M303 บ่อทราย                                   264 0.01
M304 บ่อดิน                                   456 0.02
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                   203 0.01
M405 พื้นที่ถม                                2,001 0.11
M601 หาดทราย                                 1,214 0.06
M701 ที่ทิ้งขยะ                                     84 0.00
รวมทั้งหมด            1,891,584 100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 3,026,534 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,891,584 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง