สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดมหาสารคาม  ปี พ.ศ. 2562
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                249,893          7.57
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              24,458                   0.74
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                   160                   0.01
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           167,669                   5.07
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆร้าง                                      17                       -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              39,653                   1.20
U405 ถนน                                8,256                   0.25
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                       46                       -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                  6,454                   0.20
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                   759                   0.02
U600 สถานที่ร้าง                                       58                       -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                    795                   0.03
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                   729                   0.02
U603 สุสาน ป่าช้า                                     372                   0.01
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    467                   0.02
A  พื้นที่เกษตรกรรม             2,718,214         82.15
A1 พื้นที่นา                 1,993,233            60.26
A100 นาร้าง                                 22,450                   0.68
A101 นาข้าว                        1,824,404                55.16
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                                   136                       -  
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง                                1,274                   0.04
A101+A206 นาข้าว+ยาสูบ                                   574                   0.02
A101+A210 นาข้าว+ถั่วลิสง                                      16                       -  
A101+A215 นาข้าว+งา                                      40                       -  
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                      27                       -  
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                           144,312                   4.36
A2  พืชไร่                     563,829            17.04
A200 ไร่ร้าง                                19,856                   0.60
A201 พืชไร่ผสม                                      39                       -  
A202 ข้าวโพด                                   250                   0.01
A203 อ้อย                            223,265                   6.75
A204 มันสำปะหลัง                             317,344                   9.60
A206 ยาสูบ                                    473                   0.01
A210 ถั่วลิสง                                        22                       -  
A215 งา                                   124                       -  
A218 มันแกว                                         33                       -  
A220 แตงโม                                  2,362                   0.07
A229 พริก                                        61                       -  
A3  ไม้ยืนต้น                       72,444              2.19
A300  ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                 2,401                   0.07
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                     344                   0.01
A302 ยางพารา                                15,035                   0.46
A303 ปาล์มน้ำมัน                                     322                   0.01
A304 ยูคาลิปตัส                                51,915                   1.57
A305 สัก                                     394                   0.01
A306 สะเดา                                        44                       -  
A307 สนประดิพัทธ์                                       27                       -  
A308 กระถิน                                      13                       -  
A309 ประดู่                                     890                   0.03
A314 หม่อน                                     509                   0.02
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                   460                   0.01
A323 ตะกู                                      90                       -  
A4  ไม้ผล                         6,908              0.20
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                   290                   0.01
A401 ไม้ผลผสม                                     760                   0.02
A403 ทุเรียน                                        32                       -  
A405 มะพร้าว                                     303                   0.01
A407 มะม่วง                                  3,935                   0.12
A408 มะม่วงหิมพานต์                                        11                       -  
A409 พุทรา                                     117                       -  
A411 กล้วย                                  1,181                   0.04
A412 มะขาม                                        86                       -  
A413 ลำไย                                         15                       -  
A414 ฝรั่ง                                        10                       -  
A415 มะละกอ                                       21                       -  
A422 มะนาว                                     123                       -  
A424 มะขามเทศ                                       10                       -  
A426 แก้วมังกร                                      14                       -  
A5  พืชสวน                         4,709              0.13
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                      83                       -  
A502 พืชผัก                                  4,382                   0.13
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                   123                       -  
A509 พืชสมุนไพร                                       13                       -  
A511 หวาย                                        10                       -  
A512 แคนตาลูป                                      48                       -  
A515 เห็ด                                      50                       -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                       64,860              1.96
A700 โรงเรือนร้าง                                   454                   0.01
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                17,853                   0.54
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                              44,366                   1.34
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                 1,609                   0.05
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                    578                   0.02
A8  พืชน้ำ                           115                 -  
A803 บัว                                     115                       -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                        11,825              0.36
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                    315                   0.01
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                              11,510                   0.35
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                           291              0.01
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                   291                   0.01
F  พื้นที่ป่าไม้                126,921          3.84
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                  1,431                   0.04
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                62,985                   1.91
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                                43,662                   1.32
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                        75                       -  
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                18,768                   0.57
W  พื้นที่น้ำ                131,704          3.98
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              41,078                   1.24
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                              34,706                   1.05
W201 อ่างเก็บน้ำ                               22,647                   0.69
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                25,581                   0.77
W203 คลองชลประทาน                                 7,692                   0.23
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                 80,570          2.46
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                  7,083                   0.22
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              58,124                   1.76
M201 พื้นที่ลุ่ม                              10,568                   0.32
M201+A203 พื้นที่ลุ่ม+อ้อย                                      82                       -  
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                1,900                   0.06
M301 เหมืองแร่                                     182                   0.01
M302 บ่อลูกรัง                                         80                       -  
M303 บ่อทราย                                      150                   0.01
M304 บ่อดิน                                    107                       -  
M405 พื้นที่ถม                                   1,907                   0.06
M501 นาเกลือ                                   195                   0.01
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         192                   0.01
รวมทั้งหมด           3,307,302      100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 5,291.683 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,307,302 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง