สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดมุกดาหาร  ปี พ.ศ. 2562
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                113,603        4.19
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                                6,868              0.25
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                              73,049              2.69
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              20,937              0.77
U405 ถนน                                8,142              0.30
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                3,281              0.12
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                   145              0.01
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                   518              0.02
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                   455              0.02
U603 สุสาน ป่าช้า                                      83                   -  
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                   125              0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม             1,516,757      55.91
A1 พื้นที่นา                    555,398         20.47
A100 นาร้าง                                   548              0.02
A101 นาข้าว                           554,768            20.45
A101+A210 นาข้าว+ถั่วลิสง                                      14                   -  
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                      68                   -  
A2  พืชไร่                     537,868         19.83
A200 ไร่ร้าง                                   652              0.03
A201 พืชไร่ผสม                                1,130              0.04
A202 ข้าวโพด                                      64                   -  
A203 อ้อย                           345,523            12.74
A204 มันสำปะหลัง                           190,200              7.01
A210 ถั่วลิสง                                   187              0.01
A224 มะเขือเทศ                                      90                   -  
A229 พริก                                      22                   -  
A3  ไม้ยืนต้น                     409,911         15.11
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                9,161              0.34
A302 ยางพารา                           374,653            13.81
A303 ปาล์มน้ำมัน                                5,808              0.22
A304 ยูคาลิปตัส                              17,607              0.65
A305 สัก                                2,478              0.09
A314 หม่อน                                      36                   -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                      89                   -  
A322 กฤษณา                                      66                   -  
A323 ตะกู                                      13                   -  
A4  ไม้ผล                       12,188          0.45
A401 ไม้ผลผสม                                9,633              0.36
A403 ทุเรียน                                      12                   -  
A405 มะพร้าว                                      24                   -  
A406 ลิ้นจี่                                      47                   -  
A407 มะม่วง                                   828              0.03
A408 มะม่วงหิมพานต์                                      11                   -  
A411 กล้วย                                   274              0.01
A412 มะขาม                                   830              0.03
A413 ลำไย                                   439              0.02
A415 มะละกอ                                      16                   -  
A422 มะนาว                                      15                   -  
A426 แก้วมังกร                                      24                   -  
A427 ส้มโอ                                      17                   -  
A429 มะปราง มะยงชิด                                      18                   -  
A5  พืชสวน                           385          0.01
A502 พืชผัก                                   305              0.01
A503 ไม้ดอก  ไม้ประดับ                                      42                   -  
A510 นาหญ้า                                      28                   -  
A511 หวาย                                      10                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                           500          0.02
A700 โรงเรือนร้าง                                      28                   -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                   101                   -  
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                   168              0.01
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                   158              0.01
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                      45                   -  
A8  พืชน้ำ                             14              -  
A801 พืชน้ำผสม                                      14                   -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                            493          0.02
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                      26                   -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                   467              0.02
F  พื้นที่ป่าไม้                957,357      35.30
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                              46,428              1.71
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                              51,108              1.89
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                           853,882            31.48
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                5,939              0.22
W  พื้นที่น้ำ                 63,416        2.33
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              35,872              1.32
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                1,642              0.06
W201 อ่างเก็บน้ำ                              21,778              0.80
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                4,112              0.15
W203 คลองชลประทาน                                      12                   -  
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                 61,261        2.27
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                   651              0.03
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              58,862              2.17
M201 พื้นที่ลุ่ม                                   374              0.01
M302 บ่อลูกรัง                                   248              0.01
M303 บ่อทราย                                   153              0.01
M304 บ่อดิน                                   124              0.01
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                   121              0.01
M403 ที่หินโผล่                                   320              0.01
M405 พื้นที่ถม                                   359              0.01
M701 ที่ทิ้งขยะ                                      49                   -  
รวมทั้งหมด            2,712,394    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 4,339.830 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,712,394 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง