สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดเลย  ปี พ.ศ. 2562
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                222,888        3.13
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              20,653              0.29
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           128,317              1.80
U202 หมู่บ้านชาวไทยภูเขา                                   430              0.01
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆร้าง                                      23                   -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              51,887              0.73
U401 สนามบิน                                1,084              0.02
U405 ถนน                                2,251              0.03
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                    369              0.01
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                  7,717              0.11
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                4,376              0.06
U600 สถานที่ร้าง                                    250                   -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                    777              0.01
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                4,077              0.06
U603 สุสาน ป่าช้า                                     321                   -  
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    237                   -  
U701 สนามกอล์ฟ                                   119                   -  
A  พื้นที่เกษตรกรรม             4,190,948      58.68
A1 พื้นที่นา                    523,341          7.33
A100 นาร้าง                                   2,579              0.04
A101 นาข้าว                           462,055              6.47
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                              56,838              0.80
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง                                   168                   -  
A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว                                1,267              0.02
A101+A209 นาข้าว+ถั่วเหลือง                                      66                   -  
A101+A219 นาข้าว+มันเทศ                                      19                   -  
A101+A223 นาข้าว+กะหล่ำปลี                                   162                   -  
A101+A229 นาข้าว+พริก                                      26                   -  
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                   161                   -  
A2  พืชไร่                  1,866,203         26.14
A200 ไร่ร้าง                                59,346              0.83
A202 ข้าวโพด                           732,304            10.26
A202+A204 ข้าวโพด+มันสำปะหลัง                                   381              0.01
A202+A210 ข้าวโพด+ถั่วลิสง                                   126                   -  
A202+A216 ข้าวโพด+ข้าวไร่                                   312                   -  
A202+A223 ข้าวโพด+กะหล่ำปลี                                      32                   -  
A203 อ้อย                            658,201              9.22
A204 มันสำปะหลัง                             374,373              5.24
A205 สับปะรด                                24,666              0.35
A206 ยาสูบ                                    112                   -  
A207 ฝ้าย                                      24                   -  
A216 ข้าวไร่                                  7,859              0.11
A217 มันฝรั่ง                                        88                   -  
A220 แตงโม                                        87                   -  
A221 ลูกเดือย                                   406              0.01
A222 ขิง                                1,189              0.02
A223 กะหล่ำปลี                                 6,504              0.09
A224 มะเขือเทศ                                       13                   -  
A229 พริก                                     180                   -  
A3  ไม้ยืนต้น                  1,425,566         19.97
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                6,196              0.09
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                  2,292              0.03
A302 ยางพารา                          1,298,622            18.19
A303 ปาล์มน้ำมัน                                35,767              0.50
A304 ยูคาลิปตัส                                11,123              0.16
A305 สัก                                65,094              0.91
A306 สะเดา                                        22                   -  
A307 สนประดิพัทธ์                                       22                   -  
A308 กระถิน                                   900              0.01
A309 ประดู่                                   194                   -  
A312 กาแฟ                                  1,136              0.02
A313 ชา                                        10                   -  
A314 หม่อน                                  1,210              0.02
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                2,619              0.04
A317 หมาก                                      27                   -  
A318 จามจุรี                                     116                   -  
A319 ตีนเป็ด                                      18                   -  
A322 กฤษณา                                       94                   -  
A323 ตะกู                                   104                   -  
A4  ไม้ผล                     357,635          5.00
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                5,655              0.08
A401 ไม้ผลผสม                                12,420              0.17
A402 ส้ม                                     503              0.01
A403  ทุเรียน                                   375              0.01
A404 เงาะ                                     643              0.01
A405 มะพร้าว                                     309                   -  
A406 ลิ้นจี่                                  2,673              0.04
A407 มะม่วง                                77,798              1.09
A408 มะม่วงหิมพานต์                                      33                   -  
A409 พุทรา                                     246                   -  
A410 น้อยหน่า                                     127                   -  
A411 กล้วย                             115,368              1.62
A412 มะขาม                                82,412              1.15
A413 ลำไย                                 26,398              0.37
A414 ฝรั่ง                                     149                   -  
A415 มะละกอ                                    202                   -  
A416 ขนุน                                        95                   -  
A417 กระท้อน                                        60                   -  
A418 ชมพู่                                        17                   -  
A420 ลางสาด ลองกอง                                       29                   -  
A421 ระกำ สละ                                      16                   -  
A422 มะนาว                                     345                   -  
A423 ไม้ผลเมืองหนาว                                 4,744              0.07
A426 แก้วมังกร                                26,447              0.37
A427 ส้มโอ                                   464              0.01
A428 ละมุด                                      27                   -  
A429 มะปราง มะยงชิด                                      80                   -  
A5  พืชสวน                         7,911          0.12
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                   702              0.01
A501 พืชสวนผสม                                        43                   -  
A502 พืชผัก                                  3,309              0.05
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                2,637              0.04
A504 องุ่น                                     405              0.01
A505 พริกไทย                                      95                   -  
A506 สตรอเบอรี่                                     133                   -  
A507 เสาวรส                                    495              0.01
A509 พืชสมุนไพร                                      60                   -  
A514 หน่อไม้ฝรั่ง                                      32                   -  
A6  ไร่หมุนเวียน                            622              -  
A600 ไร่หมุนเวียนร้าง                                     233                   -  
A601 พืขไร่ผสม(ไร่หมุนเวียน)                                      72                   -  
A602 ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)                                   159                   -  
A616 ข้าวไร่(ไร่หมุนเวียน)                                   158                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                         6,202          0.08
A700 โรงเรือนร้าง                                   110                   -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                  5,202              0.07
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                   329                   -  
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                    498              0.01
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                       63                   -  
A8  พืชน้ำ                             11              -  
A803 บัว                                        11                   -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                          2,469          0.03
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                    113                   -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                2,356              0.03
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                           988          0.01
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                   988              0.01
F  พื้นที่ป่าไม้             2,458,157      34.43
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                     305                   -  
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             363,822              5.10
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                             261,007              3.66
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                          1,799,409            25.20
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                  1,307              0.02
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                32,307              0.45
W  พื้นที่น้ำ                105,138        1.47
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              54,716              0.77
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                4,463              0.06
W201 อ่างเก็บน้ำ                               24,505              0.34
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                20,676              0.29
W203 คลองชลประทาน                                    778              0.01
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                163,251        2.29
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                36,157              0.51
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                           109,743              1.54
M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม                                3,418              0.05
M201 พื้นที่ลุ่ม                                2,844              0.04
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                   913              0.01
M301 เหมืองแร่                                  6,650              0.09
M302 บ่อลูกรัง                                      421              0.01
M303 บ่อทราย                                         56                   -  
M304 บ่อดิน                                    508              0.01
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                   134                   -  
M403 ที่หินโผล่                                        35                   -  
M405 พื้นที่ถม                                   2,234              0.03
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         138                   -  
รวมทั้งหมด            7,140,382    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 11,424.612 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,140,382 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง