สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดเลย  ปี พ.ศ. 2562
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                227,762        3.19
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              21,068              0.30
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           130,654              1.83
U202 หมู่บ้านชาวไทยภูเขา                                   497              0.01
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆร้าง                                      45                   -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              53,202              0.75
U401 สนามบิน                                1,076              0.02
U405 ถนน                                2,212              0.03
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                    378              0.01
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                  7,862              0.11
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                4,612              0.06
U600 สถานที่ร้าง                                    237                   -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                    980              0.01
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                4,274              0.06
U603 สุสาน ป่าช้า                                     308                   -  
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    238                   -  
U701 สนามกอล์ฟ                                   119                   -  
A  พื้นที่เกษตรกรรม             4,213,164      58.99
A1 พื้นที่นา                    524,465          7.34
A100 นาร้าง                                   2,594              0.04
A101 นาข้าว                           462,960              6.48
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                              57,042              0.80
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง                                   167                   -  
A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว                                1,284              0.02
A101+A209 นาข้าว+ถั่วเหลือง                                      67                   -  
A101+A219 นาข้าว+มันเทศ                                      20                   -  
A101+A223 นาข้าว+กะหล่ำปลี                                   149                   -  
A101+A229 นาข้าว+พริก                                      25                   -  
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                   157                   -  
A2  พืชไร่                  1,878,499         26.30
A200 ไร่ร้าง                                62,566              0.88
A201 พืชไร่ผสม                                     136                   -  
A202 ข้าวโพด                           736,352            10.31
A202+A204 ข้าวโพด+มันสำปะหลัง                                   402              0.01
A202+A210 ข้าวโพด+ถั่วลิสง                                   126                   -  
A202+A216 ข้าวโพด+ข้าวไร่                                   314                   -  
A202+A223 ข้าวโพด+กะหล่ำปลี                                      32                   -  
A203 อ้อย                            658,964              9.23
A204 มันสำปะหลัง                             377,776              5.29
A205 สับปะรด                                25,205              0.35
A206 ยาสูบ                                    133                   -  
A207 ฝ้าย                                      23                   -  
A208 ถั่วเขียว                                      11                   -  
A216 ข้าวไร่                                  7,993              0.11
A217 มันฝรั่ง                                        88                   -  
A220 แตงโม                                        87                   -  
A221 ลูกเดือย                                   406              0.01
A222 ขิง                                1,191              0.02
A223 กะหล่ำปลี                                 6,504              0.09
A224 มะเขือเทศ                                       13                   -  
A229 พริก                                     177                   -  
A3  ไม้ยืนต้น                  1,427,308         20.00
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                6,560              0.09
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                  2,015              0.03
A302 ยางพารา                          1,300,730            18.22
A303 ปาล์มน้ำมัน                                35,744              0.50
A304 ยูคาลิปตัส                                11,061              0.16
A305 สัก                                64,803              0.91
A306 สะเดา                                        33                   -  
A307 สนประดิพัทธ์                                       22                   -  
A308 กระถิน                                   781              0.01
A309 ประดู่                                   158                   -  
A312 กาแฟ                                  1,181              0.02
A314 หม่อน                                  1,228              0.02
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                2,625              0.04
A317 หมาก                                      27                   -  
A318 จามจุรี                                     106                   -  
A319 ตีนเป็ด                                      18                   -  
A322 กฤษณา                                    100                   -  
A323 ตะกู                                   116                   -  
A4  ไม้ผล                     364,626          5.11
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                5,784              0.08
A401 ไม้ผลผสม                                11,870              0.17
A402 ส้ม                                     507              0.01
A403  ทุเรียน                                   382              0.01
A404 เงาะ                                     644              0.01
A405 มะพร้าว                                     303                   -  
A406 ลิ้นจี่                                  2,699              0.04
A407 มะม่วง                                80,651              1.13
A408 มะม่วงหิมพานต์                                      32                   -  
A409 พุทรา                                     241                   -  
A410 น้อยหน่า                                     134                   -  
A411 กล้วย                             119,002              1.67
A412 มะขาม                                83,108              1.16
A413 ลำไย                                 26,503              0.37
A414 ฝรั่ง                                     151                   -  
A415 มะละกอ                                    201                   -  
A416 ขนุน                                        94                   -  
A417 กระท้อน                                        59                   -  
A418 ชมพู่                                        17                   -  
A420 ลางสาด ลองกอง                                       18                   -  
A421 ระกำ สละ                                      14                   -  
A422 มะนาว                                     343              0.01
A423 ไม้ผลเมืองหนาว                                 4,750              0.07
A426 แก้วมังกร                                26,543              0.37
A427 ส้มโอ                                   469              0.01
A428 ละมุด                                      27                   -  
A429 มะปราง มะยงชิด                                      80                   -  
A5  พืชสวน                         7,971          0.12
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                   710              0.01
A501 พืชสวนผสม                                        34                   -  
A502 พืชผัก                                  3,386              0.05
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                2,625              0.04
A504 องุ่น                                     405              0.01
A505 พริกไทย                                      94                   -  
A506 สตรอเบอรี่                                     130                   -  
A507 เสาวรส                                    492              0.01
A509 พืชสมุนไพร                                      54                   -  
A511 หวาย                                      10                   -  
A514 หน่อไม้ฝรั่ง                                      31                   -  
A6  ไร่หมุนเวียน                            613              -  
A600 ไร่หมุนเวียนร้าง                                     229                   -  
A601 พืชไร่ผสม(ไร่หมุนเวียน)                                       58                   -  
A602 ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)                                   163                   -  
A616 ข้าวไร่(ไร่หมุนเวียน)                                       163                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                         6,247          0.08
A700 โรงเรือนร้าง                                      97                   -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                  5,260              0.07
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                   325                   -  
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                    500              0.01
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                       65                   -  
A8  พืชน้ำ                             11              -  
A803 บัว                                        11                   -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                          2,432          0.03
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                    102                   -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                2,330              0.03
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                           992          0.01
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                   992              0.01
F  พื้นที่ป่าไม้             2,443,269      34.23
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                     302                   -  
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             363,781              5.10
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                             255,354              3.58
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                          1,790,881            25.08
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                  1,134              0.02
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                31,817              0.45
W  พื้นที่น้ำ                103,926        1.46
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              53,515              0.75
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                3,281              0.05
W201 อ่างเก็บน้ำ                               27,127              0.38
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                19,500              0.27
W203 คลองชลประทาน                                    503              0.01
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                152,261        2.13
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                35,457              0.50
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              98,544              1.38
M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม                                3,421              0.05
M201 พื้นที่ลุ่ม                                3,664              0.05
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                   744              0.01
M301 เหมืองแร่                                  6,759              0.09
M302 บ่อลูกรัง                                      486              0.01
M303 บ่อทราย                                         56                   -  
M304 บ่อดิน                                    504              0.01
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                   137                   -  
M403 ที่หินโผล่                                        35                   -  
M405 พื้นที่ถม                                   2,304              0.03
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         150                   -  
รวมทั้งหมด            7,140,382    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 11,424.612 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,140,382 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง