สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดกาฬสินธุ์  ปี พ.ศ. 2562
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                287,592        6.62
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              31,828 0.73
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           187,541 4.32
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง                                      61                   -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              41,187 0.95
U401 สนามบิน                                   286 0.01
U403 สถานีขนส่ง                                        13                   -  
U404 ท่าเรือ                                      70                   -  
U405 ถนน                                6,239 0.14
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                    150                   -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                12,560 0.29
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                3,042 0.07
U600 สถานที่ร้าง                                       35                   -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                    865              0.02
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                   755 0.02
U603 สุสาน ป่าช้า                                     801              0.02
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    337              0.01
U700 สนามกอล์ฟร้าง                                      10                   -  
U701 สนามกอล์ฟ                                1,812              0.04
A  พื้นที่เกษตรกรรม             3,143,091      72.39
A1 พื้นที่นา                 1,520,275         35.01
A100 นาร้าง                                 27,525 0.63
A101 นาข้าว                        1,486,494 34.24
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                                   191                   -  
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง                                   354 0.01
A101+A206 นาข้าว+ยาสูบ                                      49                   -  
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                   121                   -  
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                                5,541 0.13
A2  พืชไร่                  1,184,492         27.29
A200 ไร่ร้าง                                32,517 0.75
A202 ข้าวโพด                                   291              0.01
A203 อ้อย                            614,761 14.16
A204 มันสำปะหลัง                             535,034 12.32
A209 ถั่วเหลือง                                      32                   -  
A210 ถั่วลิสง                                   338 0.01
A220 แตงโม                                  1,505 0.04
A229 พริก                                        14                   -  
A3  ไม้ยืนต้น                     360,418          8.31
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                4,538 0.11
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                     633              0.01
A302 ยางพารา                             279,818 6.44
A303 ปาล์มน้ำมัน                                  9,834 0.23
A304 ยูคาลิปตัส                                58,848 1.36
A305 สัก                                  3,835              0.09
A307 สนประดิพัทธ์                                       65                   -  
A308 กระถิน                                      19                   -  
A309 ประดู่                                  1,108 0.03
A314 หม่อน                                     681 0.02
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                   936 0.02
A322 กฤษณา                                       36                   -  
A323 ตะกู                                      67                   -  
A4  ไม้ผล                       34,741          0.77
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                   601              0.01
A401 ไม้ผลผสม                                  1,065                   -  
A403 ทุเรียน                                   146                   -  
A405 มะพร้าว                                     244 0.01
A406 ลิ้นจี่                                        15                   -  
A407 มะม่วง                                25,090 0.58
A408 มะม่วงหิมพานต์                                        30                   -  
A409 พุทรา                                  3,664 0.08
A410 น้อยหน่า                                     115                   -  
A411 กล้วย                                  1,857 0.04
A412 มะขาม                                     478 0.01
A413 ลำไย                                      206              0.01
A414 ฝรั่ง                                     189                   -  
A415 มะละกอ                                    259 0.01
A420 ลางสาด ลองกอง                                   469              0.01
A422 มะนาว                                     213              0.01
A424 มะขามเทศ                                      10                   -  
A426 แก้วมังกร                                        52                   -  
A427 ส้มโอ                                      38                   -  
A5  พืชสวน                         1,832          0.04
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                      40                   -  
A502 พืชผัก                                  1,192 0.03
A503 ไม้ดอกไม้ประดับ                                      56                   -  
A511 หวาย                                     136                   -  
A512 แคนตาลูป                                      15                   -  
A514 หน่อไม้ฝรั่ง                                      68                   -  
A515 เห็ด                                   325              0.01
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                       21,651          0.51
A700 โรงเรือนร้าง                                      66                   -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                  4,273 0.1
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                              16,817 0.39
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                    277 0.01
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                    218 0.01
A8  พืชน้ำ                             22              -  
A803 บัว 22                   -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                        19,429          0.45
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                    880 0.02
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                              10,092 0.23
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                                 8,457 0.2
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                           231          0.01
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 231              0.01
F  พื้นที่ป่าไม้                538,831      12.41
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                        70                   -  
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                                48,702 1.12
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                52,726 1.22
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                             360,329 8.3
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                     102                   -  
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                76,902 1.77
W  พื้นที่น้ำ                262,304        6.04
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              42,588 0.98
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                              33,114 0.76
W201 อ่างเก็บน้ำ                            151,229 3.48
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                25,965 0.6
W203 คลองชลประทาน                                 9,408 0.22
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                109,898        2.54
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                  8,216 0.19
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              89,209 2.06
M201 พื้นที่ลุ่ม                                6,386 0.15
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                   109                   -  
M302 บ่อลูกรัง                                   1,391              0.03
M304 บ่อดิน                                 2,857              0.07
M305 พื้นที่ขุดเจาะน้ำมัน                                      20                   -  
M402 พื้นที่ดินถล่ม                                      41                   -  
M403 ที่หินโผล่                                     145                   -  
M405 พื้นที่ถม                                   1,173              0.03
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         351              0.01
รวมทั้งหมด              4,341,716    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 6,946.746 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,341,716 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง