สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ. 2562
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                523,593        7.71
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              73,901              1.09
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                3,806              0.06
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           291,536              4.29
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง                                   130                   -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              96,974              1.43
U401 สนามบิน                                1,605              0.02
U402 สถานีรถไฟ                                     194                   -  
U403 สถานีขนส่ง                                     203                   -  
U405 ถนน                                8,782              0.13
U406 ทางรถไฟ                                2,682              0.04
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                    340              0.01
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                29,624              0.44
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                1,972              0.03
U600 สถานที่ร้าง                                       87                   -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                 4,739              0.07
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                1,927              0.03
U603 สุสาน ป่าช้า                                  1,529              0.02
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                 1,271              0.02
U701 สนามกอล์ฟ                                2,291              0.03
A  พื้นที่เกษตรกรรม             4,854,887      71.33
A1 พื้นที่นา                 2,547,354         37.43
A100 นาร้าง                                 15,057              0.22
A101 นาข้าว                        2,458,746            36.14
A101+A201 นาข้าว+พืชไร่ผสม                                   185                   -  
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                                   340                   -  
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง                                       77                   -  
A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว                                     302                   -  
A101+A209 นาข้าว+ถั่วเหลือง                                 24,205              0.36
A101+A220 นาข้าว+แตงโม                                        22                   -  
A101+A224 นาข้าว+มะเขือเทศ                                       26                   -  
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                   677              0.01
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+พืชผัก                              47,717              0.70
A2  พืชไร่                  1,928,125         28.32
A200 ไร่ร้าง                              18,008              0.26
A201 พืชไร่ผสม                                   557              0.01
A202 ข้าวโพด                                4,926              0.07
A202+A208 ข้าวโพด+ถั่วเขียว                                        12                   -  
A202+A209 ข้าวโพด+ถั่วเหลือง                                           14                   -  
A203 อ้อย                         1,309,860            19.25
A204 มันสำปะหลัง                            589,716              8.67
A205 สับปะรด                                        24                   -  
A206 ยาสูบ                                    132                   -  
A208 ถั่วเขียว                                        24                   -  
A209 ถั่วเหลือง                                     1,369              0.02
A210 ถั่วลิสง                                     304                   -  
A211 ปอแก้ว ปอกระเจา                                       16                   -  
A216 ข้าวไร่                                     114                   -  
A219 มันเทศ                                    239                   -  
A220 แตงโม                                  1,869              0.03
A222 ขิง                                       144                   -  
A224 มะเขือเทศ                                       62                   -  
A229 พริก                                     735              0.01
A3  ไม้ยืนต้น                     283,975          4.17
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                2,005              0.03
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                  3,827              0.06
A302 ยางพารา                             116,449              1.71
A303 ปาล์มน้ำมัน                                  3,740              0.05
A304 ยูคาลิปตัส                           147,640              2.17
A305 สัก                                 7,782              0.11
A306 สะเดา                                     212                   -  
A308 กระถิน                                      54                   -  
A309 ประดู่                                     582              0.01
A314 หม่อน                                1,020              0.02
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                   512              0.01
A319 ตีนเป็ด                                       10                   -  
A323 ตะกู                                   142                   -  
A4  ไม้ผล                       42,678          0.64
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                   863              0.01
A401 ไม้ผลผสม                                  7,836              0.12
A402 ส้ม                                       36                   -  
A403 ทุเรียน                                        78                   -  
A405 มะพร้าว                                     255                   -  
A407 มะม่วง                                26,234              0.39
A408 มะม่วงหิมพานต์                                        18                   -  
A409 พุทรา                                   471              0.01
A410 น้อยหน่า                                        23                   -  
A411 กล้วย                                  1,841              0.03
A412 มะขาม                                  1,922              0.03
A413 ลำไย                                 1,595              0.02
A414 ฝรั่ง                                     529              0.01
A415 มะละกอ                                       38                   -  
A416 ขนุน                                      26                   -  
A422 มะนาว                                    503              0.01
A426 แก้วมังกร                                    333              0.01
A427 ส้มโอ                                      77                   -  
A5  พืชสวน                       12,898          0.18
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                      61                   -  
A501 พืชสวนผสม                                        13                   -  
A502 พืชผัก                                12,501              0.18
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                   112                   -  
A504 องุ่น                                      11                   -  
A511 หวาย                                      11                   -  
A512 แคนตาลูป                                      37                   -  
A514 หน่อไม้ฝรั่ง                                   137                   -  
A515 เห็ด                                      15                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                       26,492          0.39
A700 โรงเรือนร้าง                                   232                   -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                14,649              0.22
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                4,604              0.07
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                 5,666              0.08
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                 1,341              0.02
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                        12,473          0.19
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                   974              0.02
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                    202                   -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                              11,297              0.17
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                           892          0.01
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                   892              0.01
F  พื้นที่ป่าไม้                810,717      11.92
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                     203                   -  
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             163,205              2.40
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                            105,016              1.54
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                           469,783              6.91
F401 ป่าพรุสมบูรณ์                                     999              0.02
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                        26                   -  
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                71,485              1.05
W  พื้นที่น้ำ                370,179        5.45
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              73,413              1.08
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                              93,712              1.38
W201 อ่างเก็บน้ำ                            155,136              2.28
W202 บ่อน้ำในไร่นา                              42,519              0.63
W203 คลองชลประทาน                                5,399              0.08
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                244,368        3.59
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                31,662              0.47
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                           165,766              2.44
M201 พื้นที่ลุ่ม                              18,278              0.27
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                5,016              0.07
M301 เหมืองแร่                                      43                   -  
M302 บ่อลูกรัง                                2,022              0.03
M303 บ่อทราย                                      162                   -  
M304 บ่อดิน                                2,344              0.04
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                   170                   -  
M403 ที่หินโผล่                                11,151              0.16
M405 พื้นที่ถม                                   6,268              0.09
M501 นาเกลือ                                   832              0.01
M701 ที่ทิ้งขยะ                                    654              0.01
รวมทั้งหมด            6,803,744    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 10,885.991 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,803,744 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง