สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ. 2562
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                  526,017                     7.74
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                                 73,824                                     1.09
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                   3,335                                     0.05
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                              292,771                                     4.30
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง                                      138                                          -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                                 97,362                                     1.43
U401 สนามบิน                                   1,604                                     0.02
U402 สถานีรถไฟ                                        208                                          -  
U403 สถานีขนส่ง                                        203                                          -  
U405 ถนน                                 10,418                                     0.15
U406 ทางรถไฟ                                   2,484                                     0.04
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                       323                                     0.01
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                   28,972                                     0.43
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                   1,796                                     0.03
U600 สถานที่ร้าง                                          86                                          -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                    4,492                                     0.07
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                   2,076                                     0.03
U603 สุสาน ป่าช้า                                     1,713                                     0.03
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    1,319                                     0.02
U701 สนามกอล์ฟ                                   2,893                                     0.04
A  พื้นที่เกษตรกรรม               4,841,779                    71.16
A1 พื้นที่นา                    2,563,652                          37.68
A100 นาร้าง                                    14,899                                     0.22
A101 นาข้าว                           2,473,775                                   36.36
A101+A201 นาข้าว+พืชไร่ผสม                                      186                                          -  
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                                      515                                     0.01
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง                                       544                                     0.01
A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว                                        185                                          -  
A101+A209 นาข้าว+ถั่วเหลือง                                    25,341                                     0.37
A101+A220 นาข้าว+แตงโม                                           22                                          -  
A101+A224 นาข้าว+มะเขือเทศ                                          26                                          -  
A101+A229 นาข้าว+พริก                                         26                                          -  
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                      727                                     0.01
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                                 47,406                                     0.70
A2  พืชไร่                     1,900,022                          27.92
A200 ไร่ร้าง                                 17,267                                     0.25
A201 พืชไร่ผสม                                      539                                     0.01
A202 ข้าวโพด                                   4,723                                     0.07
A202+A208 ข้าวโพด+ถั่วเขียว                                           12                                          -  
A202+A209 ข้าวโพด+ถั่วเหลือง                                              14                                          -  
A203 อ้อย                            1,289,400                                   18.95
A204 มันสำปะหลัง                               584,330                                     8.59
A205 สับปะรด                                           22                                          -  
A206 ยาสูบ                                       133                                          -  
A208 ถั่วเขียว                                           23                                          -  
A209 ถั่วเหลือง                                              99                                          -  
A210 ถั่วลิสง                                        298                                     0.01
A211 ปอแก้ว ปอกระเจา                                          16                                          -  
A216 ข้าวไร่                                        113                                          -  
A219 มันเทศ                                       229                                          -  
A220 แตงโม                                     1,889                                     0.03
A222 ขิง                                          145                                          -  
A224 มะเขือเทศ                                          63                                          -  
A229 พริก                                        707                                     0.01
A3  ไม้ยืนต้น                       282,078                            4.15
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                   2,002                                     0.03
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                     4,288                                     0.06
A302 ยางพารา                                115,858                                     1.70
A303 ปาล์มน้ำมัน                                     3,688                                     0.06
A304 ยูคาลิปตัส                              145,314                                     2.14
A305 สัก                                    7,935                                     0.12
A306 สะเดา                                        227                                          -  
A308 กระถิน                                         56                                          -  
A309 ประดู่                                        580                                     0.01
A314 หม่อน                                   1,202                                     0.02
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                      778                                     0.01
A319 ตีนเป็ด                                          10                                          -  
A323 ตะกู                                      140                                          -  
A4  ไม้ผล                         42,975                            0.63
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                      780                                     0.01
A401 ไม้ผลผสม                                     8,285                                     0.12
A402 ส้ม                                          36                                          -  
A403 ทุเรียน                                           74                                          -  
A405 มะพร้าว                                        264                                          -  
A406 ลิ้นจี่                                         24                                          -  
A407 มะม่วง                                   26,126                                     0.38
A408 มะม่วงหิมพานต์                                           18                                          -  
A409 พุทรา                                      472                                     0.01
A410 น้อยหน่า                                           27                                          -  
A411 กล้วย                                     1,852                                     0.03
A412 มะขาม                                     1,940                                     0.03
A413 ลำไย                                    1,572                                     0.02
A414 ฝรั่ง                                        533                                     0.01
A415 มะละกอ                                          37                                          -  
A416 ขนุน                                         26                                          -  
A422 มะนาว                                       511                                     0.01
A426 แก้วมังกร                                       322                                     0.01
A427 ส้มโอ                                         76                                          -  
A5  พืชสวน                         12,736                            0.18
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                      100                                          -  
A501 พืชสวนผสม                                           21                                          -  
A502 พืชผัก                                   12,316                                     0.18
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                      100                                          -  
A504 องุ่น                                         12                                          -  
A512 แคนตาลูป                                         37                                          -  
A514 หน่อไม้ฝรั่ง                                      136                                          -  
A515 เห็ด                                         14                                          -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                         26,809                            0.39
A700 โรงเรือนร้าง                                      221                                          -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                   14,698                                     0.22
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                   4,848                                     0.07
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                    5,702                                     0.08
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                    1,340                                     0.02
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                          12,537                            0.19
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                   1,014                                     0.02
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                       202                                          -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                 11,321                                     0.17
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                              970                            0.02
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                      970                                     0.02
F  พื้นที่ป่าไม้                  811,662                    11.93
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                     1,665                                     0.03
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                                155,527                                     2.29
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                               101,611                                     1.49
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                              482,537                                     7.09
F401 ป่าพรุสมบูรณ์                                        999                                     0.01
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                           25                                          -  
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                   69,298                                     1.02
W  พื้นที่น้ำ                  374,454                     5.50
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                                 75,704                                     1.11
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                 93,363                                     1.37
W201 อ่างเก็บน้ำ                               154,662                                     2.27
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                 45,192                                     0.67
W203 คลองชลประทาน                                   5,533                                     0.08
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                  249,832                     3.67
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                   32,853                                     0.48
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              175,716                                     2.58
M201 พื้นที่ลุ่ม                                 18,185                                     0.27
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                   4,671                                     0.07
M301 เหมืองแร่                                         35                                          -  
M302 บ่อลูกรัง                                   2,031                                     0.03
M303 บ่อทราย                                            80                                          -  
M304 บ่อดิน                                   2,332                                     0.04
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                      170                                          -  
M403 ที่หินโผล่                                     6,169                                     0.09
M405 พื้นที่ถม                                      6,103                                     0.09
M501 นาเกลือ                                      834                                     0.01
M701 ที่ทิ้งขยะ                                       653                                     0.01
รวมทั้งหมด              6,803,744                  100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 10,885.991 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,803,744 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง