สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดชัยภูมิ  ปี พ.ศ. 2562
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                319,004        3.98
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              29,364              0.37
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                   345                   -  
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           227,122              2.84
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆร้าง                                      57                   -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              30,741              0.38
U401 สนามบิน                                   115                   -  
U405 ถนน                                2,562              0.03
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                    135                   -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                14,361              0.18
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                7,992              0.10
U600 สถานที่ร้าง                                    234                   -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                 1,520              0.02
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                2,276              0.03
U603 สุสาน ป่าช้า                                  1,477              0.02
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    487              0.01
U701 สนามกอล์ฟ                                   216                   -  
A  พื้นที่เกษตรกรรม             4,487,533      56.22
A1 พื้นที่นา                 1,624,610 20.37
A100 นาร้าง                                   9,271              0.12
A101 นาข้าว                        1,569,678            19.66
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                                2,036              0.03
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง                                22,703              0.28
A101+A206 นาข้าว+ยาสูบ                                1,031              0.01
A101+A209 นาข้าว+ถั่วเหลือง                                6,044              0.08
A101+A218 นาข้าว+มันแกว                                      10                   -  
A101+A220 นาข้าว+แตงโม                                      73                   -  
A101+A229 นาข้าว+พริก                                   579              0.01
A101+A236 นาข้าว+เผือก 16 0
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                2,255              0.04
A101+A503 นาข้าว+ไม้ดอก ไม้ประดับ                                      33                   -  
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                              10,881              0.14
A2  พืชไร่                  2,498,611         31.30
A200 ไร่ร้าง                                35,446              0.44
A201 พืชไร่ผสม                                     495              0.01
A201+A502 พืชไร่ผสม+พืชผัก                                      38                   -  
A202 ข้าวโพด                              13,035              0.17
A202+A502 ข้าวโพด+พืชผัก                                      38                   -  
A203 อ้อย                         1,288,261            16.13
A204 มันสำปะหลัง                          1,142,119            14.30
A205 สับปะรด                                18,770              0.25
A206 ยาสูบ                                      40                   -  
A209 ถั่วเหลือง                                         29                   -  
   A211     ปอแก้ว ปอกระเจา                                       41                   -  
A218 มันแกว                                      17                   -  
A220 แตงโม                                        34                   -  
A223 กะหล่ำปลี                                       47                   -  
A229 พริก                                     201                   -  
A3  ไม้ยืนต้น                     278,625          3.50
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                6,686              0.08
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                     758              0.01
A302 ยางพารา                             180,891              2.27
A303 ปาล์มน้ำมัน                                  5,202              0.07
A304 ยูคาลิปตัส                                72,645              0.91
A305 สัก                                  6,210              0.08
A306 สะเดา                                     669              0.01
A307 สนประดิพัทธ์                                       90                   -  
A308 กระถิน                                      88                   -  
A309 ประดู่                                       43                   -  
A312 กาแฟ                                        84                   -  
A314 หม่อน                                  3,269              0.04
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                1,342              0.02
A317 หมาก                                   638              0.01
A319 ตีนเป็ด                                      10                   -  
A4  ไม้ผล                       61,028          0.75
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                   865              0.01
A401 ไม้ผลผสม                                  2,947              0.04
A402 ส้ม                                     471              0.01
A403  ทุเรียน                                   297                   -  
A404 เงาะ                                        32                   -  
A405 มะพร้าว                                  1,143              0.01
A406 ลิ้นจี่                                     128                   -  
A407 มะม่วง                                25,546              0.33
A408 มะม่วงหิมพานต์                                      21                   -  
A409 พุทรา                                        99                   -  
A410 น้อยหน่า                                     224                   -  
A411 กล้วย                                  3,972              0.05
A412 มะขาม                                17,178              0.22
A413 ลำไย                                   4,023              0.05
A414 ฝรั่ง                                     245                   -  
A415 มะละกอ                                    128                   -  
A416 ขนุน                                     225                   -  
A418 ชมพู่                                       12                   -  
A422 มะนาว                                     201                   -  
A423 ไม้ผลเมืองหนาว                                      14                   -  
A424 มะขามเทศ                                    222                   -  
A426 แก้วมังกร                                     383                   -  
A427 ส้มโอ                                2,447              0.03
A428 ละมุด                                      37                   -  
A429 มะปราง มะยงชิด                                      82                   -  
A430 มะไฟ ละไม 86                   -  
A5  พืชสวน                         1,469          0.02
A501 พืชสวนผสม 24 0
A502 พืชผัก                                  1,159              0.02
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                   104                   -  
A505 พริกไทย                                      21                   -  
A507 เสาวรส                                      13                   -  
A509 พืชสมุนไพร                                      71                   -  
A514 หน่อไม้ฝรั่ง                                      55                   -  
A515 เห็ด                                      22                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                       13,378          0.16
A700 โรงเรือนร้าง                                   382                   -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                  2,193              0.03
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                4,885              0.06
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                 3,999              0.05
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                 1,919              0.02
A8  พืชน้ำ                           113              -  
A802 กก                                      36                   -  
A803 บัว                                        77                   -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                          8,538          0.11
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                    775              0.01
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                7,763              0.10
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                         1,161          0.01
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                1,161              0.01
F  พื้นที่ป่าไม้             2,699,505      33.79
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                  6,667              0.08
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             942,655            11.80
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                             281,429              3.52
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                          1,453,223            18.20
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                  5,878              0.07
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                  9,653              0.12
W  พื้นที่น้ำ                216,873        2.71
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              78,643              0.98
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                              49,862              0.62
W201 อ่างเก็บน้ำ                               44,702              0.56
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                38,279              0.48
W203 คลองชลประทาน                                 5,387              0.07
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                263,514        3.30
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                65,720              0.82
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                           154,561              1.94
M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม                                1,983              0.02
M201 พื้นที่ลุ่ม                              16,402              0.21
M201+A202 พื้นที่ลุ่ม+ข้าวโพด                                      35                   -  
M201+A204 พื้นที่ลุ่ม+มันสำปะหลัง                                       11                   -  
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                   425              0.01
M302 บ่อลูกรัง                                   1,816              0.02
M304 บ่อดิน                                 2,434              0.03
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                      19                   -  
M403 ที่หินโผล่                                17,509              0.22
M405 พื้นที่ถม                                   2,182              0.03
M501 นาเกลือ                                      81                   -  
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         336                   -  
รวมทั้งหมด            7,986,429    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 12,778.287 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,986,429 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง