สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดชัยภูมิ  ปี พ.ศ. 2562
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                322,406        4.04
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              29,337              0.37
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                   342                   -  
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           228,660              2.86
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆร้าง                                      56                   -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              32,665              0.41
U401 สนามบิน                                   121                   -  
U405 ถนน                                3,184              0.04
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                    141                   -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                14,089              0.18
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                7,702              0.10
U600 สถานที่ร้าง                                    232                   -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                 1,487              0.02
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                2,207              0.03
U603 สุสาน ป่าช้า                                  1,523              0.02
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    444              0.01
U701 สนามกอล์ฟ                                   216                   -  
A  พื้นที่เกษตรกรรม             4,469,250      55.95
A1 พื้นที่นา                 1,622,351         20.33
A100 นาร้าง                                   8,723              0.11
A101 นาข้าว                        1,568,326            19.64
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                                2,040              0.03
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง                                22,420              0.28
A101+A206 นาข้าว+ยาสูบ                                1,035              0.01
A101+A209 นาข้าว+ถั่วเหลือง                                6,048              0.08
A101+A218 นาข้าว+มันแกว                                      10                   -  
A101+A220 นาข้าว+แตงโม                                      74                   -  
A101+A229 นาข้าว+พริก                                   572              0.01
A101+A236 นาข้าว+เผือก 14                   -  
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                2,239              0.03
A101+A503 นาข้าว+ไม้ดอก ไม้ประดับ                                      37                   -  
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                              10,813              0.14
A2  พืชไร่                  2,490,450         31.18
A200 ไร่ร้าง                                33,674              0.42
A201 พืชไร่ผสม                                     486              0.01
A201+A502 พืชไร่ผสม+พืชผัก                                      28                   -  
A202 ข้าวโพด                              12,848              0.16
A202+A502 ข้าวโพด+พืชผัก                                      38                   -  
A203 อ้อย                         1,281,203            16.04
A204 มันสำปะหลัง                          1,142,881            14.31
A205 สับปะรด                                18,869              0.24
A206 ยาสูบ                                      40                   -  
A209 ถั่วเหลือง                                         30                   -  
   A211     ปอแก้ว ปอกระเจา                                       41                   -  
A218 มันแกว                                      16                   -  
A220 แตงโม                                        35                   -  
A223 กะหล่ำปลี                                       44                   -  
A229 พริก                                     204                   -  
A236 เผือก 13                   -  
A3  ไม้ยืนต้น                     272,686          3.42
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                6,244              0.08
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                     709              0.01
A302 ยางพารา                             179,543              2.25
A303 ปาล์มน้ำมัน                                  5,321              0.07
A304 ยูคาลิปตัส                                69,007              0.86
A305 สัก                                  6,142              0.08
A306 สะเดา                                     658              0.01
A307 สนประดิพัทธ์                                    107                   -  
A308 กระถิน                                      81                   -  
A309 ประดู่                                       44                   -  
A312 กาแฟ                                        85                   -  
A314 หม่อน                                  3,108              0.04
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                1,275              0.02
A317 หมาก                                   362                   -  
A4  ไม้ผล                       59,796          0.73
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                   896              0.01
A401 ไม้ผลผสม                                  2,870              0.04
A402 ส้ม                                     451              0.01
A403  ทุเรียน                                   304                   -  
A404 เงาะ                                        30                   -  
A405 มะพร้าว                                     944              0.01
A406 ลิ้นจี่                                     114                   -  
A407 มะม่วง                                24,908              0.31
A408 มะม่วงหิมพานต์                                      21                   -  
A409 พุทรา                                        97                   -  
A410 น้อยหน่า                                     227                   -  
A411 กล้วย                                  3,756              0.05
A412 มะขาม                                17,226              0.22
A413 ลำไย                                   3,948              0.05
A414 ฝรั่ง                                     241                   -  
A415 มะละกอ                                    114                   -  
A416 ขนุน                                     228                   -  
A418 ชมพู่                                       12                   -  
A422 มะนาว                                     201                   -  
A423 ไม้ผลเมืองหนาว                                      14                   -  
A424 มะขามเทศ                                    219                   -  
A426 แก้วมังกร                                     385                   -  
A427 ส้มโอ                                2,378              0.03
A428 ละมุด                                      37                   -  
A429 มะปราง มะยงชิด                                      83                   -  
A430 มะไฟ ละไม 92                   -  
A5  พืชสวน                         1,497          0.01
A501 พืชสวนผสม 24                   -  
A502 พืชผัก                                  1,205              0.01
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                      87                   -  
A505 พริกไทย                                      21                   -  
A507 เสาวรส                                      13                   -  
A509 พืชสมุนไพร                                      70                   -  
A514 หน่อไม้ฝรั่ง                                      55                   -  
A515 เห็ด                                      22                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                       12,979          0.16
A700 โรงเรือนร้าง                                   372                   -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                  2,052              0.03
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                4,721              0.06
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                 3,923              0.05
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                 1,911              0.02
A8  พืชน้ำ                           115              -  
A802 กก                                      36                   -  
A803 บัว                                        79                   -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                          8,372          0.11
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                    723              0.01
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                7,649              0.10
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                         1,004          0.01
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                1,004              0.01
F  พื้นที่ป่าไม้             2,701,888      33.83
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                  6,669              0.08
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             943,012            11.81
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                             283,343              3.55
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                          1,453,313            18.20
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                  5,873              0.07
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                  9,678              0.12
W  พื้นที่น้ำ                219,140        2.74
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              82,228              1.03
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                              49,957              0.63
W201 อ่างเก็บน้ำ                               44,259              0.55
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                37,084              0.46
W203 คลองชลประทาน                                 5,612              0.07
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                273,745        3.44
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                65,978              0.83
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                           165,168              2.07
M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม                                1,986              0.02
M201 พื้นที่ลุ่ม                              16,322              0.20
M201+A202 พื้นที่ลุ่ม+ข้าวโพด                                      46                   -  
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                   417              0.01
M302 บ่อลูกรัง                                   1,718              0.02
M304 บ่อดิน                                 2,408              0.03
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                      19                   -  
M403 ที่หินโผล่                                17,172              0.22
M405 พื้นที่ถม                                   2,033              0.03
M501 นาเกลือ                                      75                   -  
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         403              0.01
รวมทั้งหมด            7,986,429    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 12,778.287 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,986,429 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง