สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดบุรีรัมย์  ปี พ.ศ. 2562
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                476,892        7.40
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              27,491              0.43
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                   202                   -  
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           329,234              5.10
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              64,404              1.00
U401 สนามบิน                                2,549              0.04
U405 ถนน                              32,311              0.50
U406 ทางรถไฟ                                   404              0.01
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                    102                   -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                14,659              0.23
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                1,184              0.02
U600 สถานที่ร้าง                                      95                   -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                 2,629              0.04
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                   669              0.01
U603 สุสาน ป่าช้า                                     327              0.01
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    632              0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม             4,983,271      77.25
A1 พื้นที่นา                 3,208,085         49.73
A100 นาร้าง                                   4,197              0.07
A101 นาข้าว                        3,196,567            49.55
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                                      97                   -  
A101+A203 นาข้าว+อ้อย                                1,584              0.03
A101+A204 นาข้าว+มันสำประหลัง                                2,194              0.03
A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว                                   107                   -  
A101+A209 นาข้าว+ถั่วเหลือง                                      14                   -  
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                      73                   -  
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                                3,252              0.05
A2  พืชไร่                  1,173,147         18.18
A200 ไร่ร้าง                              12,887              0.20
A201 พืชไร่ผสม                                   641              0.01
A202 ข้าวโพด                                1,544              0.02
A203 อ้อย                            676,674            10.49
A204 มันสำปะหลัง                             480,908              7.46
A206 ยาสูบ                                      24                   -  
A208 ถั่วเขียว                                      11                   -  
A210 ถั่วลิสง                                      19                   -  
A215 งา                                      21                   -  
A219 มันเทศ                                      60                   -  
A220 แตงโม                                   143                   -  
A224 มะเขือเทศ                                      77                   -  
A229 พริก                                   110                   -  
A230 ข้าวสาลี                                      28                   -  
A3  ไม้ยืนต้น                     564,614          8.75
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                6,737              0.10
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                  9,878              0.15
A302 ยางพารา                           406,177              6.30
A303 ปาล์มน้ำมัน                                10,374              0.16
A304 ยูคาลิปตัส                             124,685              1.93
A305 สัก                                  5,632              0.09
A306 สะเดา                                   429              0.01
A308 กระถิน                                      46                   -  
A309 ประดู่                                      22                   -  
A314 หม่อน                                   393              0.01
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                   157                   -  
A317 หมาก                                      19                   -  
A322 กฤษณา                                      10                   -  
A323 ตะกู                                      55                   -  
A4  ไม้ผล                       16,807          0.26
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                   424              0.01
A401 ไม้ผลผสม                                  8,887              0.14
A402 ส้ม                                      13                   -  
A403 ทุเรียน                                   148                   -  
A405 มะพร้าว                                     431              0.01
A406 ลิ้นจี่                                      28                   -  
A407 มะม่วง                                  2,606              0.04
A408 มะม่วงหิมพานต์                                      63                   -  
A409 พุทรา                                        26                   -  
A411 กล้วย                                  1,111              0.02
A412 มะขาม                                      73                   -  
A413 ลำไย                                2,463              0.04
A414 ฝรั่ง                                     134                   -  
A415 มะละกอ                                    119                   -  
A416 ขนุน                                        86                   -  
A422 มะนาว                                        97                   -  
A426 แก้วมังกร                                      27                   -  
A427 ส้มโอ                                      50                   -  
A429 มะปราง มะยงชิด                                      21                   -  
A5  พืชสวน                         2,938          0.05
A501 พืชสวนผสม                                      71                   -  
A502 พืชผัก                                  1,590              0.03
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                   136                   -  
A504 องุ่น                                      10                   -  
A507 เสาวรส                                   984              0.02
A509 พืชสมุนไพร                                      12                   -  
A510 นาหญ้า                                      52                   -  
A512 แคนตาลูป                                      30                   -  
A514 หน่อไม้ฝรั่ง                                      29                   -  
A515 เห็ด                                      24                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                       12,052          0.19
A700 โรงเรือนร้าง                                      16                   -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                  1,784              0.03
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                   862              0.01
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                 6,809              0.11
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                 2,581              0.04
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                          5,328          0.08
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                 1,147              0.02
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                   210                   -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                3,971              0.06
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                           300          0.01
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                   300              0.01
F  พื้นที่ป่าไม้                619,364        9.59
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                   617              0.01
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                           359,302              5.57
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                              24,110              0.37
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                             219,985              3.41
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                   232                   -  
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                15,118              0.23
W  พื้นที่น้ำ                269,471        4.18
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              84,402              1.31
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                              43,842              0.68
W201 อ่างเก็บน้ำ                               85,558              1.33
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                49,692              0.77
W203 คลองชลประทาน                                 5,977              0.09
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                102,180        1.58
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                12,998              0.20
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              51,400              0.80
M201 พื้นที่ลุ่ม                              24,680              0.38
M201+A203 พื้นที่ลุ่ม+อ้อย                                   278                   -  
M201+A204 พื้นที่ลุ่ม+มันสำปะหลัง                                      20                   -  
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                   735              0.01
M301 เหมืองแร่                                  3,956              0.06
M302 บ่อลูกรัง                                      774              0.01
M303 บ่อทราย                                      114                   -  
M304 บ่อดิน                                 2,504              0.04
M405 พื้นที่ถม                                   4,436              0.07
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         285              0.01
รวมทั้งหมด            6,451,178    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 10,321.885 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,451,178 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง