สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดบุรีรัมย์  ปี พ.ศ. 2562
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                472,606        7.33
U101  ตัวเมืองและย่านการค้า                               27,433              0.43
U200  หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                    202                   -  
U201  หมู่บ้านบนพื้นราบ                            323,999              5.02
U301  สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                               64,931              1.01
U401  สนามบิน                                 2,535              0.04
U405  ถนน                               32,757              0.51
U406  ทางรถไฟ                                    404              0.01
U500  พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                       90                   -  
U502  โรงงานอุตสาหกรรม                               14,555              0.23
U503  ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                 1,249              0.02
U600  สถานที่ร้าง                                       95                   -  
U601  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                 2,701              0.04
U602  รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                    675              0.01
U603  สุสาน ป่าช้า                                    312                   -  
U605  สถานีบริการน้ำมัน                                    668              0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม             4,975,497      77.13
A1  พื้นที่นา                  3,228,074         50.04
A100  นาร้าง                                 4,055              0.06
A101  นาข้าว                         3,218,295            49.89
A101+A202  นาข้าว+ข้าวโพด                                       87                   -  
A101+A204  นาข้าว+มันสำปะหลัง                                 2,221              0.04
A101+A208  นาข้าว+ถั่วเขียว                                    107                   -  
A101+A209  นาข้าว+ถั่วเหลือง                                       23                   -  
A101+A502  นาข้าว+พืชผัก                                       63                   -  
M201+A101  พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                                 3,223              0.05
A2  พืชไร่                  1,157,775         17.94
A200  ไร่ร้าง                               12,772              0.20
A201  พืชไร่ผสม                                    553              0.01
A202  ข้าวโพด                                 1,604              0.02
A203  อ้อย                            657,322            10.19
A204  มันสำปะหลัง                            485,029              7.52
A206  ยาสูบ                                       14                   -  
A208  ถั่วเขียว                                       11                   -  
A210  ถั่วลิสง                                       19                   -  
A215  งา                                       27                   -  
A219  มันเทศ                                       65                   -  
A220  แตงโม                                    143                   -  
A224  มะเขือเทศ                                       76                   -  
A229  พริก                                    112                   -  
A230  ข้าวสาลี                                         28                   -  
A3  ไม้ยืนต้น                     549,934          8.52
A300  ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                 5,751              0.09
A301  ไม้ยืนต้นผสม                                 9,232              0.14
A302  ยางพารา                            397,416              6.16
A303  ปาล์มน้ำมัน                               10,553              0.16
A304  ยูคาลิปตัส                            123,297              1.91
A305  สัก                                 2,570              0.04
A306  สะเดา                                    423              0.01
A308  กระถิน                                       46                   -  
A309  ประดู่                                       23                   -  
A314  หม่อน                                    368              0.01
A315  ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                    177                   -  
A317  หมาก                                       13                   -  
A322  กฤษณา                                       10                   -  
A323  ตะกู                                       55                   -  
A4  ไม้ผล                       18,223          0.29
A400  ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                    423              0.01
A401  ไม้ผลผสม                                 9,033              0.14
A402  ส้ม                                       13                   -  
A403  ทุเรียน                                 1,433              0.02
A405  มะพร้าว                                    415              0.01
A406  ลิ้นจี่                                       34                   -  
A407  มะม่วง                                 2,534              0.04
A408  มะม่วงหิมพานต์                                       63                   -  
A409  พุทรา                                       17                   -  
A411  กล้วย                                 1,090              0.02
A412  มะขาม                                       73                   -  
A413  ลำไย                                 2,427              0.04
A414  ฝรั่ง                           284          0.01
A415  มะละกอ                                    130                   -  
A416  ขนุน                                       58                   -  
A422  มะนาว                                       97                   -  
A426  แก้วมังกร                                       27                   -  
A427  ส้มโอ                                       50                   -  
A429  มะปราง มะยงชิด                                       22                   -  
A5  พืชสวน                         2,955          0.05
A501  พืชสวนผสม                                 1,646              0.03
A502  พืชผัก                                    137                   -  
A503  ไม้ดอก ไม้ประดับ                                       11                   -  
A504  องุ่น                                 1,015              0.02
A507  เสาวรส                                       10                   -  
A510  นาหญ้า                                       49                   -  
A512  สตรอเบอรี่                                       30                   -  
A514  เห็ด                                       26                   -  
A515  เห็ด                                       31                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                       12,754          0.20
A700  โรงเรือนร้าง                                       17                   -  
A701  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                 1,758              0.03
A702  โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                    907              0.01
A703  โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                 7,548              0.12
A704  โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                 2,524              0.04
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                         5,348          0.08
A900  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                 1,177              0.02
A901  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                    203                   -  
A902  สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                 3,968              0.06
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                           434          0.01
A001  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                    434              0.01
F  พื้นที่ป่าไม้                623,556        9.67
F100  ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                    608              0.01
F101  ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                            359,417              5.57
F200  ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                               23,320              0.36
F201  ป่าผลัดใบสมบูรณ์                            223,526              3.47
F500  ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                    228                   -  
F501  ป่าปลูกสมบูรณ์                               16,457              0.26
W  พื้นที่น้ำ                271,518        4.20
W101  แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                               87,046              1.35
W102  หนอง บึง ทะเลสาบ                               43,843              0.68
W201  อ่างเก็บน้ำ                               84,059              1.30
W202  บ่อน้ำในไร่นา                               49,945              0.77
W203  คลองชลประทาน                                 6,625              0.10
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                108,001        1.67
M101  ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                               12,964              0.20
M102  ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                               59,733              0.93
M201  พื้นที่ลุ่ม                               22,775              0.35
M201+A204  พื้นที่ลุ่ม+มันสำปะหลัง                                       20                   -  
M300  เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                    624 0.01
M301  เหมืองแร่                                 3,948              0.06
M302  บ่อลูกรัง                                    775              0.01
M303  บ่อทราย                                    111                   -  
M304  บ่อดิน                                 2,400              0.04
M405  พื้นที่ถม                                 4,366              0.07
M701  ที่ทิ้งขยะ                                    285                   -  
รวมทั้งหมด            6,451,178    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 10,322.885 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,451,178 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง