สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดบึงกาฬ  ปี พ.ศ. 2562
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                113,689        4.22
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              10,605              0.39
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                              66,585              2.48
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              23,930              0.89
U403 สถานีขนส่ง                                        53                   -  
U405 ถนน                                6,372              0.24
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                       24                   -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                  4,620              0.17
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                      78                   -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                    322              0.01
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                   920              0.03
U603 สุสาน ป่าช้า                                        36                   -  
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    144              0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม             2,081,390      77.36
A1 พื้นที่นา                    616,791         22.94
A100 นาร้าง                                 14,535              0.54
A101 นาข้าว                           588,620            21.87
A101+A201 นาข้าว+พืชไร่ผสม                                   235              0.01
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                                   127              0.01
A101+A202+A206 นาข้าว+ข้าวโพด+ยาสูบ                                   432              0.02
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง                                2,007              0.08
A101+A206 นาข้าว+ยาสูบ                                      62                   -  
A101+A206+A502 นาข้าว+ยาสูบ+พืชผัก                                   952              0.04
A101+A220 นาข้าว+แตงโม                                   481              0.02
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                1,109              0.04
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                                8,231              0.31
A2  พืชไร่                       19,359          0.73
A200 ไร่ร้าง                                  1,246              0.05
A201 พืชไร่ผสม                                  2,856              0.11
A202 ข้าวโพด                                   619              0.02
A203 อ้อย                                 2,662              0.10
A204 มันสำปะหลัง                                10,636              0.40
A205 สับปะรด                                     233              0.01
A206 ยาสูบ                                    826              0.03
A220 แตงโม                                     268              0.01
A222 ขิง                                      13                   -  
A3  ไม้ยืนต้น                  1,437,101         53.40
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                   340              0.01
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                     853              0.03
A302 ยางพารา                          1,308,208            48.61
A303 ปาล์มน้ำมัน                                55,577              2.07
A304 ยูคาลิปตัส                                70,767              2.63
A305 สัก                                     725              0.03
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                   567              0.02
A322 กฤษณา                                       64                   -  
A4  ไม้ผล                         4,355          0.16
A401 ไม้ผลผสม                                  2,031              0.08
A402 ส้ม                                        19                   -  
A403  ทุเรียน                                   279              0.01
A404 เงาะ                                     467              0.02
A405 มะพร้าว                                      39                   -  
A406 ลิ้นจี่                                      10                   -  
A407 มะม่วง                                     203              0.01
A411 กล้วย                                     864              0.03
A412 มะขาม                                        62                   -  
A413 ลำไย                                      158              0.01
A414 ฝรั่ง                                       20                   -  
A419 มังคุด                                      73                   -  
A420 ลางสาด ลองกอง                                       12                   -  
A422 มะนาว                                        79                   -  
A426 แก้วมังกร                                       16                   -  
A429 มะปราง มะยงชิด                                      23                   -  
A5  พืชสวน                         1,051          0.04
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                      10                   -  
A502 พืชผัก                                     923              0.04
A510 นาหญ้า                                      36                   -  
A511 หวาย                                        82                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                           877          0.03
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                     558              0.02
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                   263              0.01
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                       20                   -  
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                       36                   -  
A8  พืชน้ำ                             32              -  
A803 บัว                                        32                   -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                          1,824          0.06
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                       98                   -  
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                      44                   -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                1,682              0.06
F  พื้นที่ป่าไม้                161,113        5.98
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                                42,172              1.57
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                     917              0.03
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                             117,945              4.38
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                        79                   -  
W  พื้นที่น้ำ                167,858        6.23
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              58,959              2.19
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                              61,852              2.30
W201 อ่างเก็บน้ำ                               33,182              1.23
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                13,505              0.50
W203 คลองชลประทาน                                    360              0.01
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                167,041        6.21
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                22,457              0.84
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                           106,328              3.95
M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม                                   581              0.02
M201 พื้นที่ลุ่ม                              28,753              1.07
M201+A220 พื้นที่ลุ่ม+แตงโม                                   204              0.01
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                      97                   -  
M302 บ่อลูกรัง                                      118              0.01
M303 บ่อทราย                                         49                   -  
M304 บ่อดิน                                 1,055              0.04
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                   110                   -  
M403 ที่หินโผล่                                  4,281              0.16
M405 พื้นที่ถม                                   2,898              0.11
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         110                   -  
รวมทั้งหมด            2,691,091    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 4,305.746 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,691,091 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง