สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดอำนาจเจริญ ปี พ.ศ. 2562
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง        98,481          4.99
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า            4,511              0.23
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                 59                   -  
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ         71,272              3.61
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง                 20                   -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ         17,004              0.86
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                  99              0.01
U502 โรงงานอุตสาหกรรม              3,454              0.18
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร               817              0.04
U600 สถานที่ร้าง                  12                   -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                473              0.02
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์               199              0.01
U603 สุสาน ป่าช้า                 296              0.01
U605 สถานีบริการน้ำมัน                114              0.01
U701 สนามกอล์ฟ               151              0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม   1,552,318        78.56
A1 พื้นที่นา  1,107,843        56.07
A100 นาร้าง               2,915              0.15
A101 นาข้าว    1,100,606            55.70
A101+A201 นาข้าว+พืชไร่ผสม               392              0.02
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด               521              0.03
A101+A220 นาข้าว+แตงโม                   95                   -  
A101+A229 นาข้าว+พริก               234              0.01
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก               148              0.01
A101+A512 นาข้าว+แคนตาลูป                 43                   -  
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว            2,889 0.15
A2  พืชไร่      271,217        13.72
A200 ไร่ร้าง            1,499 0.08
A201 พืชไร่ผสม                 37                   -  
A202 ข้าวโพด               181              0.01
A203 อ้อย          91,360 4.62
A204 มันสำปะหลัง        177,568 8.99
A205 สับปะรด                      5                   -  
A210 ถั่วลิสง                      5                   -  
A220 แตงโม                   76                   -  
A223 กะหล่ำปลี                  27                   -  
A224 มะเขือเทศ                  18                   -  
A229 พริก                 441              0.02
A3  ไม้ยืนต้น      162,455          8.22
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม               915              0.05
A301 ไม้ยืนต้นผสม                 431              0.02
A302 ยางพารา         127,255              6.44
A303 ปาล์มน้ำมัน           12,562              0.64
A304 ยูคาลิปตัส         20,204              1.02
A305 สัก                862              0.04
A312 กาแฟ                    7                   -  
A314 หม่อน                    7                   -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า               155              0.01
A322 กฤษณา                  15                   -  
A323 ตะกู                 42                   -  
A4  ไม้ผล         5,591          0.28
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                 42 0
A401 ไม้ผลผสม              1,506              0.08
A403 ทุเรียน                   26                   -  
A405 มะพร้าว                   92                   -  
A407 มะม่วง              1,987              0.10
A408 มะม่วงหิมพานต์                 514              0.03
A411 กล้วย                 458              0.02
A412 มะขาม                 382              0.02
A413 ลำไย                190              0.01
A414 ฝรั่ง                   21                   -  
A415 มะละกอ                  11                   -  
A422 มะนาว                289              0.02
A426 แก้วมังกร                  58                   -  
A429 มะปราง มะยงชิด                 15                   -  
A5  พืชสวน            682          0.03
A502 พืชผัก                 636              0.03
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                 11                   -  
A511 หวาย                    8                   -  
A514 หน่อไม้ฝรั่ง                 20                   -  
A515 เห็ด                    7                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์         2,308          0.12
A700 โรงเรือนร้าง                 26                   -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                 983              0.05
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า               696              0.04
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                224              0.01
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                379              0.02
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ          2,062          0.11
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา            2,062              0.11
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม            160          0.01
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม               160              0.01
F  พื้นที่ป่าไม้      204,060        10.33
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์           54,540              2.76
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                641              0.03
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์       136,469              6.91
F401 ป่าพรุสมบูรณ์           12,332              0.63
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                   78                   -  
W  พื้นที่น้ำ        51,276          2.60
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง         21,807              1.10
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ            5,023              0.26
W201 อ่างเก็บน้ำ          16,681              0.85
W202 บ่อน้ำในไร่นา            6,959              0.35
W203 คลองชลประทาน               806              0.04
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด        69,645          3.52
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ              2,590              0.13
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ         55,087              2.79
M201 พื้นที่ลุ่ม            2,032              0.10
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า               313              0.02
M302 บ่อลูกรัง                 46                   -  
M303 บ่อทราย                    88                   -  
M304 บ่อดิน               206              0.01
M401 พื้นที่กองวัสดุ                 39                   -  
M403 ที่หินโผล่            8,036              0.41
M405 พื้นที่ถม               1,123              0.06
M701 ที่ทิ้งขยะ                  85                   -  
รวมทั้งหมด  1,975,780       100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 3,161.248 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,975,780 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง