สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดลพบุรี  ปี พ.ศ. 2562
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                298,208        7.68
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              29,660              0.77
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                1,310              0.03
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           142,053              3.67
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              76,345              1.97
U403 สถานีขนส่ง                                      24                   -  
U405 ถนน                              19,063              0.49
U406 ทางรถไฟ                                   472              0.01
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                      57                   -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                              22,995              0.59
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                3,953              0.10
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                   568              0.01
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                1,151              0.03
U603 สุสาน ป่าช้า                                   117                   -  
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                   387              0.01
U701 สนามกอล์ฟ                                      53                   -  
A  พื้นที่เกษตรกรรม             2,710,872      69.97
A1 พื้นที่นา                    835,911         21.57
A100 นาร้าง                                3,568              0.09
A101 นาข้าว                           831,168            21.45
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                                      92                   -  
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง                                      99                   -  
A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว                                      44                   -  
A101+A215 นาข้าว+งา                                   587              0.02
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                      32                   -  
A101+A512 นาข้าว+แคนตาลูป                                   108                   -  
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                                   213              0.01
A2  พืชไร่                  1,726,228         44.55
A200 ไร่ร้าง                                1,812              0.05
A201 พืชไร่ผสม                              26,189              0.68
A202 ข้าวโพด                           178,103              4.60
A202+A213 ข้าวโพด+ข้าวฟ่าง                                   302              0.01
A202+A228 ข้าวโพด+ทานตะวัน                                3,350              0.09
A203 อ้อย                        1,104,282            28.50
A203+A210 อ้อย+ถั่วลิสง                                      30                   -  
A203+A228 อ้อย+ทานตะวัน                                   102                   -  
A204 มันสำปะหลัง                           404,104            10.43
A204+A502 มันสำปะหลัง+พืชผัก                                      13                   -  
A208 ถั่วเขียว                                      93                   -  
A213 ข้าวฟ่าง                                      98                   -  
A213+A228 ข้าวฟ่าง+ทานตะวัน                                   200              0.01
A215 งา                                   881              0.02
A219 มันเทศ                                   104                   -  
A220 แตงโม                                   127                   -  
A220+A228 แตงโม+ทานตะวัน                                6,269              0.16
A227 ปอสา                                      31                   -  
A228 ทานตะวัน                                      67                   -  
A229 พริก                                      71                   -  
A3  ไม้ยืนต้น                       73,471          1.90
A301 ไม้ยืนต้นผสม                              21,533              0.56
A302 ยางพารา                                2,647              0.07
A303 ปาล์มน้ำมัน                                5,155              0.13
A304 ยูคาลิปตัส                              23,897              0.62
A305 สัก                              13,832              0.36
A306 สะเดา                                   256              0.01
A307 สนประดิพัทธ์                                   143                   -  
A308 กระถิน                                5,265              0.14
A314 หม่อน                                      95                   -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                   572              0.01
A317 หมาก                                      15                   -  
A323 ตะกู                                      61                   -  
A4  ไม้ผล                       35,857          0.93
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                      19                   -  
A401 ไม้ผลผสม                              21,433              0.55
A402 ส้ม                                      73                   -  
A405 มะพร้าว                                   813              0.02
A407 มะม่วง                                8,031              0.21
A409 พุทรา                                      44                   -  
A410 น้อยหน่า                                      44                   -  
A411 กล้วย                                1,787              0.05
A412 มะขาม                                   462              0.01
A413 ลำไย                                      96                   -  
A414 ฝรั่ง                                      36                   -  
A415 มะละกอ                                   622              0.02
A416 ขนุน                                   239              0.01
A417 กระท้อน                                      75                   -  
A421 ระกำ สละ                                        10                   -  
A422 มะนาว                                   596              0.02
A424 มะขามเทศ                                1,273              0.03
A427 ส้มโอ                                      10                   -  
A428 ละมุด                                   194              0.01
A5  พืชสวน                         2,041          0.06
A502 พืชผัก                                1,004              0.03
A503 ไม้ดอก  ไม้ประดับ                                   405              0.01
A504 องุ่น                                   107                   -  
A510 นาหญ้า                                   195              0.01
A512 แคนตาลูป                                   279              0.01
A514 หน่อไม้ฝรั่ง                                      51                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                       28,720          0.75
A700 โรงเรือนร้าง                                   239              0.01
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                1,607              0.04
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                1,556              0.04
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                              22,021              0.57
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                3,297              0.09
A8  พืชน้ำ                             20              -  
A802 กก                                      20                   -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                          8,547          0.21
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                   500              0.01
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                   533              0.01
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                7,416              0.19
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                                      74                   -  
A905 ฟาร์มจระเข้                                      24                   -  
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                             77              -  
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                      77                   -  
F  พื้นที่ป่าไม้                624,687      16.12
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                              20,652              0.53
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                              24,151              0.62
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                           576,922            14.89
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                2,962              0.08
W  พื้นที่น้ำ                181,259        4.68
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              41,795              1.08
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                3,781              0.10
W201 อ่างเก็บน้ำ                           108,909              2.81
W202 บ่อน้ำในไร่นา                              11,424              0.29
W203 คลองชลประทาน                              15,350              0.40
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                 59,820        1.55
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                2,807              0.07
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              41,519              1.07
M201 พื้นที่ลุ่ม                                4,920              0.13
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                   417              0.01
M301 เหมืองแร่                                2,971              0.08
M302 บ่อลูกรัง                                   417              0.01
M303 บ่อทราย                                   603              0.02
M304 บ่อดิน                                4,168              0.11
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                   100                   -  
M405 พื้นที่ถม                                1,840              0.05
M701 ที่ทิ้งขยะ                                      58                   -  
รวมทั้งหมด            3,874,846    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร  6,199.753 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,874,846 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง