สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ปี พ.ศ. 2562
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                659,114      67.36
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                           309,219            31.61
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                9,151              0.94
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           227,656            23.27
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                              36,105              3.69
U401 สนามบิน                                7,188              0.73
U402 สถานีรถไฟ                                1,546              0.16
U403 สถานีขนส่ง                                   131              0.01
U404 ท่าเรือ                                   895              0.09
U405 ถนน                              28,077              2.87
U406 ทางรถไฟ                                1,704              0.17
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                       16                   -  
U501 นิคมอุตสาหกรรม                                2,758              0.28
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                17,665              1.81
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                 8,316              0.85
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                      33                   -  
U603 สุสาน ป่าช้า                                     119              0.01
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                       21                   -  
U700 สนามกอล์ฟร้าง                                      43                   -  
U701 สนามกอล์ฟ                                8,471              0.87
A  พื้นที่เกษตรกรรม                231,441      23.67
A1 พื้นที่นา                    130,177         13.30
A100 นาร้าง                              13,933              1.42
A101 นาข้าว                           116,244            11.88
A3  ไม้ยืนต้น                         1,066          0.11
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                      28                   -  
A303 ปาล์มน้ำมัน                                   351              0.04
A304 ยูคาลิปตัส                                   168              0.02
A305 สัก                                      24                   -  
A308 กระถิน                                   196              0.02
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                      33                   -  
A317 หมาก                                   266              0.03
A4  ไม้ผล                       10,362          1.07
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                3,373              0.34
A401 ไม้ผลผสม                                1,186              0.12
A402 ส้ม                                      16                   -  
A405 มะพร้าว                                3,495              0.36
A407 มะม่วง                                   538              0.06
A411 กล้วย                                1,542              0.16
A414 ฝรั่ง                                        88              0.01
A422 มะนาว                                      71              0.01
A424 มะขามเทศ                                      53              0.01
A5  พืชสวน                       19,597          2.01
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                3,283              0.34
A502 พืชผัก                                5,765              0.59
A503 ไม้ดอกไม้ประดับ                                7,587              0.78
A510 นาหญ้า                                2,962              0.30
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                           433          0.05
A700 โรงเรือนร้าง                                   189              0.02
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                      80              0.01
A703  โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                   164              0.02
A8  พืชน้ำ                           527          0.05
A800 พืชน้ำร้าง                                      81              0.01
A801 พืชน้ำผสม                                      21                   -  
A803 บัว                                     366              0.04
A806 ผักบุ้ง                                      37                   -  
A807 ผักกะเฉด                                      22                   -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                        69,279          7.08
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                 7,885              0.81
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                              34,025              3.48
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                              26,156              2.67
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                                1,213              0.12
F  พื้นที่ป่าไม้                   1,582        0.16
F300 ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู                                      34                   -  
F301 ป่าชายเลนสมบูรณ์                                1,548              0.16
W  พื้นที่น้ำ                 28,821        2.96
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              21,108              2.16
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                    761              0.08
W103 ทะเล                                3,484              0.36
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                3,468              0.36
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                 57,305        5.85
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                              24,593              2.51
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                                4,085              0.42
M201 พื้นที่ลุ่ม                              23,193              2.37
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                   682              0.07
M304 บ่อดิน                                    303              0.03
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                      23                   -  
M405 พื้นที่ถม                                  4,407              0.45
M701 ที่ทิ้งขยะ                                      19                   -  
รวมทั้งหมด               978,263        100
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 1,565.221 ตารางกิโลเมตร หรือ 978,263 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง