สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดลำพูน  ปี พ.ศ. 2561
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                137,303        4.87
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                                4,566              0.16
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                4,447              0.16
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                              93,580              3.32
U202 หมู่บ้านชาวไทยภูเขา                                   109                   -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                                8,220              0.29
U401 สนามบิน                                   327              0.01
U402 สถานีรถไฟ                                      18                   -  
U405 ถนน                                7,320              0.26
U406 ทางรถไฟ                                   356              0.01
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                    304              0.01
U501 นิคมอุตสาหกรรม                                2,209              0.08
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                  7,648              0.27
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                   518              0.02
U600 สถานที่ร้าง                                    872              0.03
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                    434              0.02
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                1,254              0.05
U603 สุสาน ป่าช้า                                     224              0.01
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                       26                   -  
U701 สนามกอล์ฟ                                4,871              0.17
A  พื้นที่เกษตรกรรม                879,172      31.21
A1 พื้นที่นา                    173,706          6.16
A100 นาร้าง                                 17,446              0.62
A101 นาข้าว                           123,643              4.39
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                                4,975              0.18
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง                                      73                   -  
A101+A206 นาข้าว+ยาสูบ                                1,804              0.06
A101+A209 นาข้าว+ถั่วเหลือง                                   926              0.03
A101+A210 นาข้าว+ถั่วลิสง                                   116                   -  
A101+A217 นาข้าว+มันฝรั่ง                                3,598              0.13
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                              21,125              0.75
A2  พืชไร่                     173,899          6.17
A200 ไร่ร้าง                                  5,152              0.18
A201 พืชไร่ผสม                                     115                   -  
A202 ข้าวโพด                           147,197              5.23
A203 อ้อย                                       10                   -  
A204 มันสำปะหลัง                                  1,075              0.04
A205 สับปะรด                              17,415              0.62
A206 ยาสูบ                                      10                   -  
A208 ถั่วเขียว                                      32                   -  
A209 ถั่วเหลือง                                         30                   -  
A210 ถั่วลิสง                                   353              0.01
A214 ละหุ่ง                                      34                   -  
A216 ข้าวไร่                                     154              0.01
A217 มันฝรั่ง                                   112                   -  
A218 มันแกว                                         13                   -  
A220 แตงโม                                        25                   -  
A222 ขิง                                1,904              0.07
A223 กะหล่ำปลี                                      18                   -  
A224 มะเขือเทศ                                      22                   -  
A229 พริก                                     228              0.01
A3  ไม้ยืนต้น                       31,043          1.10
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                      14                   -  
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                  2,113              0.08
A302 ยางพารา                                14,097              0.50
A303 ปาล์มน้ำมัน                                  1,372              0.05
A304 ยูคาลิปตัส                                  3,941              0.14
A305 สัก                                  8,833              0.31
A308 กระถิน                                      27                   -  
A314 หม่อน                                      13                   -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                   369              0.01
A318 จามจุรี                                   180              0.01
A323 ตะกู                                      84                   -  
A4  ไม้ผล                     484,914         17.21
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                      37                   -  
A401 ไม้ผลผสม                                  7,634              0.27
A402 ส้ม                                     362              0.01
A405 มะพร้าว                                        26                   -  
A407 มะม่วง                                59,749              2.12
A408 มะม่วงหิมพานต์                                        71                   -  
A409 พุทรา                                        88                   -  
A411 กล้วย                                  1,416              0.05
A412 มะขาม                                     447              0.02
A413 ลำไย                              413,909            14.70
A414 ฝรั่ง                                     337              0.01
A415 มะละกอ                                    324              0.01
A422 มะนาว                                     341              0.01
A427 ส้มโอ                                   150              0.01
A429 มะปราง มะยงชิด                                      23                   -  
A5  พืชสวน                         9,059          0.32
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                   342              0.01
A502 พืชผัก                                  8,307              0.30
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                   154              0.01
A504 องุ่น                                        32                   -  
A507 เสาวรส                                      99                   -  
A509 พืชสมุนไพร                                        16                   -  
A510 นาหญ้า                                        35                   -  
A512 แคนตาลูป                                      74                   -  
A6 ไร่หมุนเวียน                          463          0.01
A600 ไร่หมุนเวียนร้าง                                      65                   -  
A601 พืชไร่ผสม(ไร่หมุนเวียน)                                      64                   -  
A602 ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)                                      36                   -  
A616 ข้าวไร่(ไร่หมุนเวียน)                                       298              0.01
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                         5,102          0.19
A700 โรงเรือนร้าง                                      61                   -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                  1,317              0.05
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                   357              0.01
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                    970              0.04
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                 2,397              0.09
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                            826          0.04
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                    135              0.01
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                   691              0.03
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                           160          0.01
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                   160              0.01
F  พื้นที่ป่าไม้             1,669,068      59.27
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                     367              0.01
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                                56,521              2.01
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                84,389              3.00
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                          1,527,787            54.25
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                          4                   -  
W  พื้นที่น้ำ                 35,119        1.25
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              18,283              0.65
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                   812              0.03
W201 อ่างเก็บน้ำ                                 9,681              0.34
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                  6,048              0.22
W203 คลองชลประทาน                                    295              0.01
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                 95,514        3.40
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                10,501              0.37
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              67,528              2.40
M201 พื้นที่ลุ่ม                                1,138              0.04
M201+A202 พื้นที่ลุ่ม+ข้าวโพด                                3,049              0.11
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                7,306              0.26
M301 เหมืองแร่                                  2,820              0.10
M302 บ่อลูกรัง                                      152              0.01
M303 บ่อทราย                                         15                   -  
M304 บ่อดิน                                    897              0.03
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                   105                   -  
M405 พื้นที่ถม                                   1,882              0.07
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         121              0.01
รวมทั้งหมด            2,816,176    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 4,505.882 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,816,176 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง