สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดกำแพงเพชร  ปี พ.ศ. 2561
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                276,494        5.14
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              15,316              0.29
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                      85                   -  
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           200,313              3.72
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              20,637              0.38
U405 ถนน                                3,877              0.07
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                    431              0.01
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                24,585              0.46
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                8,929              0.17
U600 สถานที่ร้าง                                    152                   -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                    501              0.01
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                   615              0.01
U603 สุสาน ป่าช้า                                     208                   -  
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    488              0.01
U701 สนามกอล์ฟ                                   357              0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม             3,659,263      68.01
A1 พื้นที่นา                 1,357,577         25.22
A100 นาร้าง                                   3,453              0.06
A101 นาข้าว                        1,345,080            25.00
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                                7,582              0.14
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                   186                   -  
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                                1,276              0.02
A2  พืชไร่                  1,991,785         37.03
A200 ไร่ร้าง                                  1,377              0.03
A201 พืชไร่ผสม                                        76                   -  
A202 ข้าวโพด                              46,165              0.86
A203 อ้อย                            936,560            17.41
A204 มันสำปะหลัง                          1,006,022            18.70
A206 ยาสูบ                                       20                   -  
A208 ถั่วเขียว                                     171                   -  
A215 งา                                         17                   -  
A216 ข้าวไร่                                     915              0.02
A220 แตงโม                                     347              0.01
A229 พริก                                        79                   -  
A236 เผือก                                       36                   -  
A3  ไม้ยืนต้น                     171,234          3.18
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                   501              0.01
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                     605              0.01
A302 ยางพารา                                65,757              1.22
A303 ปาล์มน้ำมัน                                13,982              0.26
A304 ยูคาลิปตัส                                56,795              1.06
A305 สัก                                31,531              0.59
A306 สะเดา                                     143                   -  
A309  ประดู่                                     431              0.01
A312 กาแฟ                                        16                   -  
A314 หม่อน                                     194                   -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                   594              0.01
A318 จามจุรี                                     201                   -  
A322 กฤษณา                                    306              0.01
A323 ตะกู                                   178                   -  
A4  ไม้ผล                     119,878          2.22
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                2,033              0.04
A401 ไม้ผลผสม                                  9,721              0.18
A402 ส้ม                                15,552              0.29
A403  ทุเรียน                                      48                   -  
A404 เงาะ                                        48                   -  
A405 มะพร้าว                                  1,030              0.02
A407 มะม่วง                                17,434              0.32
A408 มะม่วงหิมพานต์                                        15                   -  
A409 พุทรา                                     118                   -  
A410 น้อยหน่า                                        63                   -  
A411 กล้วย                                27,953              0.52
A412 มะขาม                                  1,321              0.03
A413 ลำไย                                 12,358              0.23
A414 ฝรั่ง                                  1,676              0.03
A415 มะละกอ                                 8,821              0.16
A416 ขนุน                                     263              0.01
A417 กระท้อน                                     106                   -  
A418 ชมพู่                                     105                   -  
A419  มังคุด                                     151                   -  
A420 ลางสาด ลองกอง                                    584              0.01
A422 มะนาว                                18,416              0.34
A424  มะขามเทศ                                    108                   -  
A426 แก้วมังกร                                     398              0.01
A427 ส้มโอ                                1,163              0.02
A429 มะปราง มะยงชิด                                   362              0.01
A430 มะไฟ ละไม                                      31                   -  
A5  พืชสวน                         6,075          0.12
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                      27                   -  
A501 พืชสวนผสม                                        24                   -  
A502 พืชผัก                                  4,012              0.08
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                1,629              0.03
A510 นาหญ้า                                     378              0.01
A514 หน่อไม้ฝรั่ง                                        5                   -  
A6  ไร่หมุนเวียน                          2,306          0.04
A600 ไร่หมุนเวียนร้าง                                  1,507              0.03
A602 ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)                                      66                   -  
A616 ข้าวไร่(ไร่หมุนเวียน)                                      733              0.01
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                         5,458          0.11
A700 โรงเรือนร้าง                                      53                   -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                     894              0.02
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                   815              0.02
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                    900              0.02
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                 2,796              0.05
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                          3,678          0.07
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                    134                   -  
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                3,544              0.07
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                         1,272          0.02
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                1,272              0.02
F  พื้นที่ป่าไม้             1,291,017      24.00
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             161,862              3.01
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                20,549              0.38
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                          1,097,229            20.40
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                        65                   -  
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                11,312              0.21
W  พื้นที่น้ำ                 97,926        1.83
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              68,844              1.28
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                2,410              0.05
W201 อ่างเก็บน้ำ                                 7,126              0.13
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                16,419              0.31
W203 คลองชลประทาน                                 3,127              0.06
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                 54,981        1.02
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                  1,676              0.03
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              17,141              0.32
M201 พื้นที่ลุ่ม                              16,575              0.31
M201+A202 พื้นที่ลุ่ม+ข้าวโพด                                      71                   -  
M201+A203 พื้นที่ลุ่ม+อ้อย                                   371              0.01
M201+A204 พื้นที่ลุ่ม+มันสำปะหลัง                                1,318              0.02
M201+A236 พื้นที่ลุ่ม+เผือก                                      42                   -  
M201+A502 พื้นที่ลุ่ม+พืชผัก                                      20                   -  
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                5,835              0.11
M301 เหมืองแร่                                  2,113              0.04
M302 บ่อลูกรัง                                   1,621              0.03
M303 บ่อทราย                                      738              0.01
M304 บ่อดิน                                 2,192              0.04
A305 สัก                                  1,462              0.03
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                      22                   -  
M405 พื้นที่ถม                                   3,442              0.06
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         342              0.01
รวมทั้งหมด            5,379,681    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 8,607.49 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,379,681 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง