สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดยโสธร  ปี พ.ศ. 2560
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง            132,214      5.08
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                        14,072           0.54
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                        85,675           3.29
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                        27,327           1.05
U405 ถนน                              580           0.02
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                 60                -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                            2,105           0.08
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                              915           0.04
U600 สถานที่ร้าง                               277           0.01
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                               494           0.02
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                              306           0.01
U603 สุสาน ป่าช้า                                206           0.01
U605 สถานีบริการน้ำมัน                               197           0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม          2,051,702    78.89
A1 พื้นที่นา             1,534,879      59.01
A100 นาร้าง                             6,034           0.23
A101 นาข้าว                  1,523,757         58.58
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                18                -  
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                          5,070           0.20
A2  พืชไร่                 284,235      10.92
A200 ไร่ร้าง                            1,055           0.04
A201 พืชไร่ผสม                                  11                -  
A203 อ้อย                       127,019           4.88
A204 มันสำปะหลัง                        155,831           5.99
A220 แตงโม                                  17                -  
A229 พริก                                302           0.01
A3  ไม้ยืนต้น                 221,516        8.53
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                171           0.01
A302 ยางพารา                        173,671           6.68
A303 ปาล์มน้ำมัน                            5,927           0.23
A304 ยูคาลิปตัส                          40,803           1.57
A305 สัก                                758           0.03
A309 ประดู่                                  10                -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                              113           0.01
A322 กฤษณา                                 12                -  
A323 ตะกู                                51                -  
A4  ไม้ผล                    6,159        0.24
A401 ไม้ผลผสม                            1,585           0.06
A402 ส้ม                                    8                -  
A405 มะพร้าว                                  16                -  
A406 ลิ้นจี่                                  24                -  
A407 มะม่วง                            2,870           0.11
A408 มะม่วงหิมพานต์                            1,168           0.05
A409 พุทรา                                    4                -  
A410 น้อยหน่า                                  26                -  
A411 กล้วย                                    5                -  
A412 มะขาม                                288           0.01
A413 ลำไย                                 117           0.01
A414 ฝรั่ง                                  12                -  
A416 ขนุน                                    8                -  
A417 กระท้อน                                    3                -  
A418 ชมพู่                                    9                -  
A426 แก้วมังกร                                  16                -  
A5  พืชสวน                    1,073        0.04
A502 พืชผัก                            1,042           0.04
A510 นาหญ้า                                  19                -  
A511 หวาย                                12                -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                    3,332        0.13
A700 โรงเรือนร้าง                                14                -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                            2,528           0.10
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                88                -  
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                               556           0.02
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                               146           0.01
A8  พืชน้ำ                         22           -  
A802 กก                                22                -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                        453        0.02
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                               193           0.01
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                              260           0.01
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                         33           -  
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                33                -  
F  พื้นที่ป่าไม้            197,516      7.59
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                          58,908           2.27
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                        135,847           5.22
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                585           0.02
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                            2,176           0.08
W  พื้นที่น้ำ              74,821      2.87
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                        28,150           1.08
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                        20,071           0.77
W201 อ่างเก็บน้ำ                         20,187           0.78
W202 บ่อน้ำในไร่นา                            6,066           0.23
W203 คลองชลประทาน                               347           0.01
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด            144,787      5.57
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                          12,351           0.48
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                      102,950           3.96
M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม                                47                -  
M201 พื้นที่ลุ่ม                        25,856           1.00
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                48                -  
M302 บ่อลูกรัง                                 433           0.02
M303 บ่อทราย                                   21                -  
M304 บ่อดิน                                 49                -  
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                  8                -  
M403 ที่หินโผล่                            2,658           0.10
M405 พื้นที่ถม                                   64                -  
M601 หาดทราย                              271           0.01
M701 ที่ทิ้งขยะ                                      31                -  
รวมทั้งหมด         2,601,040   100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 4,161.664 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,601,040 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง