สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดอุดรธานี  ปี พ.ศ. 2560
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                486,097        6.65
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              45,712              0.62
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                2,526              0.04
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           268,569              3.66
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง                                      43                   -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                           122,976              1.68
U401 สนามบิน                                5,629              0.08
U402 สถานีรถไฟ                                         8                   -  
U403 สถานีขนส่ง                                        59                   -  
U405 ถนน                                9,263              0.13
U406 ทางรถไฟ                                1,021              0.01
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                    570              0.01
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                15,924              0.22
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                3,505              0.05
U600 สถานที่ร้าง                                    139                   -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                 3,071              0.04
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                1,824              0.03
U603 สุสาน ป่าช้า                                  3,788              0.05
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    409              0.01
U701 สนามกอล์ฟ                                1,061              0.02
A  พื้นที่เกษตรกรรม             5,369,128      73.24
A1 พื้นที่นา                 2,057,244         28.06
A100 นาร้าง                                 63,212              0.86
A101 นาข้าว                        1,869,079            25.49
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง                                   350              0.01
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                      13                   -  
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                           124,590              1.70
A2  พืชไร่                  2,226,958         30.36
A200 ไร่ร้าง                                  8,403              0.11
A201 พืชไร่ผสม                                     119                   -  
A202 ข้าวโพด                                4,144              0.06
A203 อ้อย                         1,526,626            20.82
A204 มันสำปะหลัง                             686,005              9.36
A205 สับปะรด                                        93                   -  
A210 ถั่วลิสง                                     221                   -  
A216 ข้าวไร่                                  1,050              0.01
A220 แตงโม                                     233                   -  
A221 ลูกเดือย                                        64                   -  
A3  ไม้ยืนต้น                     994,343         13.57
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                              22,539              0.31
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                     810              0.01
A302 ยางพารา                             802,480            10.95
A303 ปาล์มน้ำมัน                                36,839              0.50
A304 ยูคาลิปตัส                             119,776              1.63
A305 สัก                                  9,705              0.13
A306 สะเดา                                        20                   -  
A308 กระถิน                                      50                   -  
A309 ประดู่                                     551              0.01
A312 กาแฟ                                        28                   -  
A314 หม่อน                                     149                   -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                   699              0.01
A321 ยมหอม มะฮอกกานี                                      14                   -  
A322 กฤษณา                                    372              0.01
A323 ตะกู                                   311              0.01
A4  ไม้ผล                       27,423          0.37
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                1,397              0.02
A401 ไม้ผลผสม                                  5,476              0.08
A404 เงาะ                                        36                   -  
A405 มะพร้าว                                     380              0.01
A406 ลิ้นจี่                                        77                   -  
A407 มะม่วง                                13,311              0.18
A408 มะม่วงหิมพานต์                                        30                   -  
A409 พุทรา                                     189                   -  
A410 น้อยหน่า                                     120                   -  
A411 กล้วย                                  1,730              0.02
A412 มะขาม                                  2,835              0.04
A413 ลำไย                                   1,525              0.02
A414 ฝรั่ง                                        71                   -  
A417 กระท้อน                                        14                   -  
A422 มะนาว                                     120                   -  
A426 แก้วมังกร                                     112                   -  
A5  พืชสวน                       13,828          0.19
A501 พืชสวนผสม                                        92                   -  
A502 พืชผัก                                13,518              0.19
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                   177                   -  
A511 หวาย                                        41                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                       28,841          0.40
A700 โรงเรือนร้าง                                   538              0.01
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                  6,614              0.09
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                              17,246              0.24
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                 2,915              0.04
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                 1,528              0.02
A8  พืชน้ำ                           143              -  
A803 บัว                                     143                   -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                        17,078          0.24
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                    530              0.01
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                              16,548              0.23
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                         3,270          0.05
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                3,270              0.05
F  พื้นที่ป่าไม้                855,706      11.66
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                     239                   -  
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                                67,597              0.92
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                             224,559              3.06
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                             549,640              7.50
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                     113                   -  
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                13,558              0.18
W  พื้นที่น้ำ                298,012        4.06
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              72,001              0.98
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                              80,211              1.09
W201 อ่างเก็บน้ำ                               91,866              1.25
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                50,471              0.69
W203 คลองชลประทาน                                 3,463              0.05
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                322,496        4.39
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                36,505              0.50
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                           180,208              2.46
M201 พื้นที่ลุ่ม                              77,267              1.05
M201+A502 พื้นที่ลุ่ม+พืชผัก                                      44                   -  
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                              10,367              0.14
M302 บ่อลูกรัง                                      373              0.01
M303 บ่อทราย                                         46                   -  
M304 บ่อดิน                                 2,506              0.03
M305 พื้นที่ขุดเจาะน้ำมัน                                      71                   -  
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                   140                   -  
M403 ที่หินโผล่                                  2,395              0.03
M405 พื้นที่ถม                                   6,592              0.09
M500 นาเกลือร้าง                                      37                   -  
M501 นาเกลือ                                5,208              0.07
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         737              0.01
รวมทั้งหมด            7,331,439    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 11,730.302 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,331,439 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง