สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดอุบลราชธานี  ปี พ.ศ. 2560 
 ดูแผนที่ประกอบ… 
 สัญลักษณ์   ประเภทการใช้ที่ดิน   เนื้อที่ 
 ไร่   ร้อยละ 
 U   พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                525,105        5.33
 U101   ตัวเมืองและย่านการค้า                               61,825              0.63
 U200   หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                    539              0.01
 U201   หมู่บ้านบนพื้นราบ                            343,337              3.49
 U300   สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง                                       21                   -  
 U301   สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                               86,393              0.88
 U400   สถานีคมนาคมร้าง                                       46                   -  
 U401   สนามบิน                                 2,354              0.02
 U405   ถนน                                 6,317              0.07
 U406   ทางรถไฟ                                    314                   -  
 U500   พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                     222                   -  
 U502   โรงงานอุตสาหกรรม                                 13,028              0.13
 U503   ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                 2,871              0.03
 U600   สถานที่ร้าง                                        89                   -  
 U601   สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                  3,203              0.03
 U602   รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                 1,343              0.01
 U603   สุสาน ป่าช้า                                   2,972              0.03
 U605   สถานีบริการน้ำมัน                                     201                   -  
 U701   สนามกอล์ฟ                                       30                   -  
 A   พื้นที่เกษตรกรรม             6,459,229      65.64
 A1   พื้นที่นา             4,734,079      48.12
 A100   นาร้าง                                  48,753              0.50
 A101   นาข้าว                         4,630,338            47.06
 A101+A204   นาข้าว+มันสำปะหลัง                                       12                   -  
 A101+A229   นาข้าว+พริก                                       52                   -  
 A101+A502   นาข้าว+พืชผัก                                    888              0.01
 M201+A101   พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                               54,036              0.55
 A2   พืชไร่                733,292        7.46
 A200   ไร่ร้าง                                   4,364              0.05
 A202   ข้าวโพด                                    581              0.01
 A203   อ้อย                                  8,436              0.09
 A204   มันสำปะหลัง                              706,582              7.18
 A211   ปอแก้ว ปอกระเจา                                    198                   -  
 A216   ข้าวไร่                                         10                   -  
 A220   แตงโม                                      191                   -  
 A222   ขิง                                       13                   -  
 A224   มะเขือเทศ                                        94                   -  
 A229   พริก                                 12,823              0.13
 A3   ไม้ยืนต้น                906,265        9.21
 A300   ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                 1,323              0.01
 A301   ไม้ยืนต้นผสม                                         62                   -  
 A302   ยางพารา                              813,497              8.27
 A303   ปาล์มน้ำมัน                                 30,571              0.31
 A304   ยูคาลิปตัส                                 57,609              0.59
 A305   สัก                                   2,064              0.02
 A308   กระถิ่น                                       20                   -  
 A309   ประดู่                                         65                   -  
 A315   ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                    644              0.01
 A317   หมาก                                       26                   -  
 A318   จามจุรี                                      101                   -  
 A319   ตีนเป็ด                                        62                   -  
 A322   กฤษณา                                     111                   -  
 A323   ตะกู                                    110                   -  
 A4   ไม้ผล                 51,533        0.51
 A400   ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                    379                   -  
 A401   ไม้ผลผสม                                   2,115              0.02
 A402   ส้ม                                      127                   -  
 A403   ทุเรียน                                    291                   -  
 A404   เงาะ                                      823              0.01
 A405   มะพร้าว                                      105                   -  
 A406   ลิ้นจี่                                         21                   -  
 A407   มะม่วง                                   5,414              0.06
 A408   มะม่วงหิมพานต์                                 36,309              0.37
 A409   พุทรา                                      125                   -  
 A410   น้อยหน่า                                         54                   -  
 A411   กล้วย                                      300                   -  
 A412   มะขาม                                   2,578              0.03
 A413   ลำไย                                    1,811              0.02
 A414   ฝรั่ง                                         24                   -  
 A415   มะละกอ                                        48                   -  
 A416   ขนุน                                         62                   -  
 A417   กระท้อน                                         33                   -  
 A422   มะนาว                                      162                   -  
 A425   มะกอกน้ำ                                    131                   -  
 A426   แก้วมังกร                                      440                   -  
 A427   ส้มโอ                                    109                   -  
 A429   มะปราง มะยงชิด                                       72                   -  
 A5   พืชสวน                 10,981        0.11
 A501   พืชสวนผสม                                         66                   -  
 A502   พืชผัก                                 10,130              0.10
 A503   ไม้ดอก ไม้ประดับ                                    694              0.01
 A510   นาหญ้า                                         38                   -  
 A511   หวาย                                       42                   -  
 A514   หน่อไม้ฝรั่ง                                       11                   -  
 A7   ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                 10,243        0.10
 A700   โรงเรือนร้าง                                    113                   -  
 A701   ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                   3,840              0.04
 A702   โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                    995              0.01
 A703   โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                  4,328              0.04
 A704   โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                     967              0.01
 A8   พืชน้ำ                       57          -  
 A803   บัว                                         57                   -  
 A9   สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                    9,932        0.10
 A900   สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                     200                   -  
 A902   สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                 9,720              0.10
 A903   สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                                       12                   -  
 A0   เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                   2,847        0.03
 A001   เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                 2,847              0.03
 F   พื้นที่ป่าไม้             1,783,857      18.12
 F100   ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                 13,854              0.14
 F101   ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                              823,962              8.37
 F200   ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                              442,302              4.49
 F201   ป่าผลัดใบสมบูรณ์                              478,102              4.86
 F500   ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                         17                   -  
 F501   ป่าปลูกสมบูรณ์                                 25,620              0.26
 W   พื้นที่น้ำ                381,787        3.88
 W101   แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                            118,361              1.20
 W102   หนอง บึง ทะเลสาบ                               34,132              0.35
 W201   อ่างเก็บน้ำ                             204,992              2.08
 W202   บ่อน้ำในไร่นา                                 18,799              0.19
 W203   คลองชลประทาน                                  5,503              0.06
 M   พื้นที่เบ็ดเตล็ด                690,553        7.03
 M101   ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                 45,487              0.46
 M102   ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                            335,402              3.41
 M201   พื้นที่ลุ่ม                               55,046              0.56
 M300   เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                 2,606              0.03
 M301   เหมืองแร่                                   1,576              0.02
 M302   บ่อลูกรัง                                       709              0.01
 M303   บ่อทราย                                       944              0.01
 M304   บ่อดิน                                  2,571              0.03
 M403   ที่หินโผล่                              242,318              2.46
 M405   พื้นที่ถม                                    3,293              0.03
 M601   หาดทราย                                       15                   -  
 M701   ที่ทิ้งขยะ                                          586              0.01
 รวมทั้งหมด             9,840,531    100.00
 หมายเหตุ   1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย 
 2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก 
 กรมการปกครอง 15,744.850 ตารางกิโลเมตร หรือ 9,840,531 ไร่ 
 3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง