สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดศรีสะเกษ  ปี พ.ศ. 2560
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                309,411             5.58
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              25,533                       0.46
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                      38                            -  
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           231,684                       4.19
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆร้าง                                      14                            -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              39,794                       0.72
U405 ถนน                                3,463                       0.06
U406 ทางรถไฟ                                   782                       0.01
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                       22                            -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                  5,134                       0.09
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                1,104                       0.02
U600 สถานที่ร้าง                                       95                            -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                    676                       0.01
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                   177                            -  
U603 สุสาน ป่าช้า                                     642                       0.01
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    253                       0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม             4,246,447           76.87
A1 พื้นที่นา                 3,375,749               61.10
A100 นาร้าง                                   2,050                       0.04
A101 นาข้าว                        3,326,780                     60.21
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                                4,581                       0.08
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง                              12,460                       0.23
A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว                                   108                            -  
A101+A210 นาข้าว+ถั่วลิสง                                   102                            -  
A101+A219 นาข้าว+มันเทศ                                   471                       0.01
A101+A220 นาข้าว+แตงโม                                      18                            -  
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                7,470                       0.14
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                              21,709                       0.39
A2  พืชไร่                     250,760                 4.55
A200 ไร่ร้าง                                  1,624                       0.03
A201 พืชไร่ผสม                                  2,118                       0.04
A202 ข้าวโพด                                4,196                       0.08
A203 อ้อย                               16,970                       0.31
A204 มันสำปะหลัง                             214,755                       3.89
A205 สับปะรด                                      20                            -  
A208 ถั่วเขียว                                   363                       0.01
A209 ถั่วเหลือง                                         36                            -  
A210 ถั่วลิสง                                     516                       0.01
A211 ปอแก้ว ปอกระเจา                                   167                            -  
A216 ข้าวไร่                                      15                            -  
A218 มันแกว                                      11                            -  
A219 มันเทศ                                  2,945                       0.05
A220 แตงโม                                     300                       0.01
A229 พริก                                  6,724                       0.12
A3  ไม้ยืนต้น                     544,806                 9.85
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                      16                            -  
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                  1,937                       0.04
A302 ยางพารา                             486,160                       8.80
A303 ปาล์มน้ำมัน                                16,175                       0.29
A304 ยูคาลิปตัส                                37,440                       0.68
A305 สัก                                  1,298                       0.02
A306 สะเดา                                        35                            -  
A307 สนประดิพัทธ์                                       11                            -  
A309 ประดู่                                      11                            -  
A314 หม่อน                                     205                            -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                1,317                       0.02
A317 หมาก                                      27                            -  
A322 กฤษณา                                       97                            -  
A323 ตะกู                                      77                            -  
A4  ไม้ผล                       28,223                 0.53
A401 ไม้ผลผสม                                11,543                       0.21
A402 ส้ม                                        39                            -  
A403  ทุเรียน                                1,375                       0.02
A404 เงาะ                                     857                       0.02
A405 มะพร้าว                                     169                            -  
A406 ลิ้นจี่                                      13                            -  
A407 มะม่วง                                  2,999                       0.06
A408 มะม่วงหิมพานต์                                7,461                       0.14
A409 พุทรา                                        14                            -  
A411 กล้วย                                     914                       0.02
A412 มะขาม                                     467                       0.01
A413 ลำไย                                      886                       0.02
A414 ฝรั่ง                                     653                       0.01
A415 มะละกอ                                    346                       0.01
A416 ขนุน                                      15                            -  
A419 มังคุด                                      50                            -  
A420 ลางสาด ลองกอง                                       31                            -  
A421 ระกำ สละ                                      10                            -  
A422 มะนาว                                     235                       0.01
A425 มะกอกน้ำ  มะกอกฝรั่ง                                      50                            -  
A426 แก้วมังกร                                        31                            -  
A427 ส้มโอ                                      11                            -  
A428 ละมุด                                      11                            -  
A429 มะปราง มะยงชิด                                      43                            -  
A5  พืชสวน                       42,324                 0.76
A501 พืชสวนผสม                                        19                            -  
A502 พืชผัก                                42,155                       0.76
A503 ไม้ดอก  ไม้ประดับ                                      26                            -  
A504 องุ่น                                      29                            -  
A505 พริกไทย                                      17                            -  
A509 พืชสมุนไพร                                      16                            -  
A510 นาหญ้า                                      24                            -  
A515 เห็ด                                      38                            -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                         3,014                 0.05
A700 โรงเรือนร้าง                                      50                            -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                  1,661                       0.03
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                   220                            -  
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                    634                       0.01
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                    449                       0.01
A8  พืชน้ำ  14 0
A803 บัว                                      14                            -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                            760                 0.01
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                       78                            -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                   682                       0.01
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                           797                 0.02
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                   797                       0.02
F  พื้นที่ป่าไม้                639,804           11.59
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                  4,155                       0.08
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             423,060                       7.66
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                             104,256                       1.89
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                                92,362                       1.67
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                15,971                       0.29
W  พื้นที่น้ำ                167,782             3.04
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              49,902                       0.90
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                              40,395                       0.73
W201 อ่างเก็บน้ำ                               60,675                       1.10
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                  9,708                       0.18
W203 คลองชลประทาน                                 7,102                       0.13
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                161,540             2.92
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                  9,064                       0.16
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              86,841                       1.57
M201 พื้นที่ลุ่ม                              42,687                       0.77
M201+A201 พื้นที่ลุ่ม+พืชไร่ผสม                                      21                            -  
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                2,105                       0.04
M301 เหมืองแร่                                     743                       0.01
M303 บ่อทราย                                         77                            -  
M304 บ่อดิน                                    244                       0.01
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                      54                            -  
M403 ที่หินโผล่                                18,243                       0.33
M405 พื้นที่ถม                                   1,426                       0.03
M701 ที่ทิ้งขยะ                                            35                            -  
รวมทั้งหมด            5,524,984          100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 8,839.976 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,524,984 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง