สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดสุรินทร์  ปี พ.ศ. 2560
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                351,315        6.93
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              21,685              0.43
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           242,160              4.77
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง                                   504              0.01
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              49,863              0.98
U401 สนามบิน                                   219              0.01
U405 ถนน                              21,512              0.42
U406 ทางรถไฟ                                   825              0.02
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                    122                   -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                  9,911              0.20
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                1,643              0.03
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                 1,623              0.03
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                   214              0.01
U603 สุสาน ป่าช้า                                     669              0.01
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    340              0.01
U701 สนามกอล์ฟ                                      25                   -  
A  พื้นที่เกษตรกรรม             3,934,626      77.47
A1 พื้นที่นา                 3,221,490         63.44
A100 นาร้าง                                   3,494              0.07
A101 นาข้าว                        3,194,944            62.92
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง                                      57                   -  
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                              22,995              0.45
A2  พืชไร่                     324,526          6.38
A200 ไร่ร้าง                                  2,234              0.04
A201 พืชไร่ผสม                                     163                   -  
A202 ข้าวโพด                                      57                   -  
A203 อ้อย                            163,493              3.22
A204 มันสำปะหลัง                             158,364              3.12
A205 สับปะรด                                        22                   -  
A211 ปอแก้ว ปอกระเจา                                    150                   -  
A220 แตงโม                                        21                   -  
A229 พริก                                        22                   -  
A3  ไม้ยืนต้น                     374,540          7.37
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                2,818              0.06
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                  1,890              0.04
A302 ยางพารา                             271,681              5.35
A303 ปาล์มน้ำมัน                                  5,296              0.10
A304 ยูคาลิปตัส                                90,790              1.79
A305 สัก                                  1,114              0.02
A306 สะเดา                                        32                   -  
A307 สนประดิพัทธ์                                       26                   -  
A309 ประดู่                                        50                   -  
A314 หม่อน                                     641              0.01
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                   122                   -  
A317 หมาก                                          13                   -  
A322 กฤษณา                                       25                   -  
A323 ตะกู                                      42                   -  
A4  ไม้ผล                         2,825          0.05
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                   116                   -  
A401 ไม้ผลผสม                                  1,190              0.02
A405 มะพร้าว                                     225              0.01
A407 มะม่วง                                     628              0.01
A408 มะม่วงหิมพานต์                                    413              0.01
A411 กล้วย                                     155                   -  
A413 ลำไย                                         62                   -  
A415 มะละกอ                                       16                   -  
A422 มะนาว                                        20                   -  
A5  พืชสวน                           509          0.01
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                      15                   -  
A501 พืชสวนผสม                                        13                   -  
A502 พืชผัก                                     431              0.01
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                      19                   -  
A512 แคนตาลูป                                      21                   -  
A515 เห็ด                                      10                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                         3,060          0.07
A700 โรงเรือนร้าง                                      72                   -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                  1,314              0.03
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                   283              0.01
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                    501              0.01
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                    890              0.02
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                          6,224          0.12
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                    383              0.01
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                      42                   -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                5,613              0.11
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                                    186                   -  
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                         1,452          0.03
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                1,452              0.03
F  พื้นที่ป่าไม้                446,822        8.81
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                  2,055              0.04
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             247,947              4.88
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                55,318              1.09
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                                70,340              1.39
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                  7,885              0.16
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                63,277              1.25
W  พื้นที่น้ำ                194,351        3.83
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              52,736              1.04
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                              37,561              0.74
W201 อ่างเก็บน้ำ                               66,570              1.31
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                22,585              0.45
W203 คลองชลประทาน                               14,899              0.29
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                150,421        2.96
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                18,049              0.36
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              61,095              1.20
M201 พื้นที่ลุ่ม                              56,947              1.12
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                   479              0.01
M301 เหมืองแร่                                  2,742              0.05
M302 บ่อลูกรัง                                      616              0.01
M303 บ่อทราย                                      262              0.01
M304 บ่อดิน                                    472              0.01
M403 ที่หินโผล่                                  1,513              0.03
M405 พื้นที่ถม                                   8,193              0.16
M701 ที่ทิ้งขยะ                                            53                   -  
รวมทั้งหมด            5,077,535    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 8,124.056 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,077,535 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง