สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดสกลนคร  ปี พ.ศ. 2560
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                351,796        5.85
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              25,334              0.42
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                   540              0.01
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           228,348              3.80
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              78,327              1.31
U401 สนามบิน                                   744              0.01
U405 ถนน                                4,325              0.07
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                       82                   -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                  7,234              0.12
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                   853              0.01
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                 2,323              0.04
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                1,342              0.02
U603 สุสาน ป่าช้า                                  1,953              0.03
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    342              0.01
U701 สนามกอล์ฟ                                      49                   -  
A  พื้นที่เกษตรกรรม             3,869,191      64.43
A1 พื้นที่นา                 2,536,335         42.25
A100 นาร้าง                                 10,053              0.17
A101 นาข้าว                        2,450,064            40.81
A101+A206 นาข้าว+ยาสูบ                                      17                   -  
A101+A224 นาข้าว+มะเขือเทศ                                      23                   -  
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                              76,178              1.27
A2  พืชไร่                     537,063          8.96
A200 ไร่ร้าง                                  2,863              0.05
A201 พืชไร่ผสม                                        99                   -  
A202 ข้าวโพด                                      37                   -  
A203 อ้อย                            153,367              2.56
A204 มันสำปะหลัง                             377,316              6.29
A210 ถั่วลิสง                                        13                   -  
A216 ข้าวไร่                                        53                   -  
A220 แตงโม                                  3,009              0.05
A229 พริก                                     306              0.01
A3  ไม้ยืนต้น                     743,688         12.37
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                   287                   -  
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                     243                   -  
A302 ยางพารา                             615,348            10.25
A303 ปาล์มน้ำมัน                                34,431              0.57
A304 ยูคาลิปตัส                                83,897              1.40
A305 สัก                                  6,698              0.11
A309 ประดู่                                        76                   -  
A312 กาแฟ                                        12                   -  
A314 หม่อน                                        95                   -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                   533              0.01
A318 จามจุรี                                        24                   -  
A322 กฤษณา                                 1,799              0.03
A323 ตะกู                                   245                   -  
A4  ไม้ผล                       20,452          0.32
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                      60                   -  
A401 ไม้ผลผสม                                  5,949              0.10
A404 เงาะ                                        22                   -  
A405 มะพร้าว                                     136                   -  
A406 ลิ้นจี่                                        61                   -  
A407 มะม่วง                                  5,073              0.08
A408 มะม่วงหิมพานต์                                    215                   -  
A409 พุทรา                                   148                   -  
A410 น้อยหน่า                                  1,025              0.02
A411 กล้วย                                     641              0.01
A412 มะขาม                                  1,877              0.03
A413 ลำไย                                   3,532              0.06
A414 ฝรั่ง                                        73                   -  
A415 มะละกอ                                       93                   -  
A416 ขนุน                                        61                   -  
A417 กระท้อน                                        47                   -  
A419 มังคุด                                       58                   -  
A422 มะนาว                                     423              0.01
A426 แก้วมังกร                                     606              0.01
A427 ส้มโอ                                   109                   -  
A429 มะปราง มะยงชิด                                   243                   -  
A5  พืชสวน                         9,313          0.15
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                   292              0.01
A502 พืชผัก                                  5,553              0.09
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                   111                   -  
A504 องุ่น                                        46                   -  
A507 เสาวรส                                       11                   -  
A510 นาหญ้า                                        88                   -  
A511 หวาย                                  3,212              0.05
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                       12,983          0.23
A700 โรงเรือนร้าง                                      29                   -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                  6,425              0.11
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                5,893              0.10
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                    334              0.01
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                    302              0.01
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                          7,892          0.13
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                    364              0.01
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                      56                   -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                7,472              0.12
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                         1,465          0.02
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                1,465              0.02
F  พื้นที่ป่าไม้             1,199,238      19.98
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                10,150              0.17
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             255,001              4.25
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                             295,889              4.93
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                             637,242            10.61
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                        84                   -  
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                     872              0.02
W  พื้นที่น้ำ                319,907        5.33
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              62,459              1.04
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                           107,021              1.78
W201 อ่างเก็บน้ำ                            126,799              2.11
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                21,901              0.37
W203 คลองชลประทาน                                 1,727              0.03
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                263,470        4.41
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                35,770              0.60
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                           110,366              1.84
M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม                                1,542              0.03
M201 พื้นที่ลุ่ม                              96,009              1.60
M201+A201 พื้นที่ลุ่ม+พืชไร่ผสม                                   217                   -  
M201+A203 พื้นที่ลุ่ม+อ้อย                                1,051              0.02
M201+A204 พื้นที่ลุ่ม+มันสำปะหลัง                                      28                   -  
M201+A220 พื้นที่ลุ่ม+แตงโม                                      11                   -  
M201+A502 พื้นที่ลุ่ม+พืชผัก                                      21                   -  
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                1,569              0.03
M301 เหมืองแร่                                        88                   -  
M302 บ่อลูกรัง                                      102                   -  
M303 บ่อทราย                                         16                   -  
M304 บ่อดิน                                    874              0.02
M403 ที่หินโผล่                                  9,426              0.16
M405 พื้นที่ถม                                   1,626              0.03
M501 นาเกลือ                                4,273              0.07
M601 หาดทราย                                        96                   -  
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         385              0.01
รวมทั้งหมด            6,003,602    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 9,605.764 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,003,602 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง