สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดร้อยเอ็ด  ปี พ.ศ. 2560
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                355,346        6.86
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              40,692              0.79
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                      73                   -  
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           248,329              4.79
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              47,458              0.92
U401 สนามบิน                                2,558              0.05
U405 ถนน                                6,553              0.13
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                    201                   -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                  6,310              0.12
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                1,126              0.02
U600 สถานที่ร้าง                                    101                   -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                    853              0.02
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                   613              0.01
U603 สุสาน ป่าช้า                                     146                   -  
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    333              0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม             4,231,387      81.56
A1 พื้นที่นา                 3,635,660         70.09
A100 นาร้าง                                   8,905              0.17
A101 นาข้าว                        3,625,539            69.89
A101+A206 นาข้าว+ยาสูบ                                   834              0.02
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                                   382              0.01
A2  พืชไร่                     362,158          6.98
A200 ไร่ร้าง                                  2,306              0.05
A202 ข้าวโพด                                      53                   -  
A203 อ้อย                            229,301              4.42
A204 มันสำปะหลัง                             130,231              2.51
A206 ยาสูบ                                       86                   -  
A220 แตงโม                                        56                   -  
A229 พริก                                     125                   -  
A3  ไม้ยืนต้น                     210,589          4.06
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                1,429              0.03
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                     796              0.02
A302 ยางพารา                             132,982              2.56
A303 ปาล์มน้ำมัน                                  3,082              0.06
A304 ยูคาลิปตัส                                70,989              1.37
A305 สัก                                     888              0.02
A308 กระถิน                                      18                   -  
A309 ประดู่                                         50                   -  
A314 หม่อน                                     132                   -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                   191                   -  
A322 กฤษณา                                       16                   -  
A323 ตะกู                                      16                   -  
A4  ไม้ผล                         5,364          0.09
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                   217                   -  
A401 ไม้ผลผสม                                     729              0.01
A405 มะพร้าว                                        13                   -  
A407 มะม่วง                                  3,668              0.07
A408 มะม่วงหิมพานต์                                   226              0.01
A409 พุทรา                                        10                   -  
A410 น้อยหน่า                                        23                   -  
A411 กล้วย                                     134                   -  
A412 มะขาม                                     139                   -  
A413 ลำไย                                      107                   -  
A422 มะนาว                                        73                   -  
A426 แก้วมังกร                                        15                   -  
A427 ส้มโอ                                      10                   -  
A5  พืชสวน                         2,727          0.05
A502 พืชผัก                                  2,621              0.05
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                      42                   -  
A511 หวาย                                        64                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                         5,591          0.11
A700 โรงเรือนร้าง                                   137                   -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                  2,792              0.05
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                   967              0.02
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                    921              0.02
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                    774              0.02
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                          8,683          0.17
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                    591              0.01
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                7,755              0.15
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                                    337              0.01
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                           615          0.01
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                   615              0.01
F  พื้นที่ป่าไม้                277,960        5.35
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                        44                   -  
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                97,200              1.87
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                             158,396              3.05
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                  2,952              0.06
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                19,368              0.37
W  พื้นที่น้ำ                166,502        3.22
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              60,619              1.17
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                              51,478              0.99
W201 อ่างเก็บน้ำ                               28,441              0.55
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                14,775              0.29
W203 คลองชลประทาน                               11,189              0.22
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                155,961        3.01
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                14,381              0.28
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                           117,011              2.26
M201 พื้นที่ลุ่ม                              20,935              0.40
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                   399              0.01
M302 บ่อลูกรัง                                      116                   -  
M303 บ่อทราย                                      171                   -  
M304 บ่อดิน                                 1,465              0.03
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                      10                   -  
M403 ที่หินโผล่                                        14                   -  
M405 พื้นที่ถม                                   1,358              0.03
M601 หาดทราย                                        24                   -  
M701 ที่ทิ้งขยะ                                            77                   -  
รวมทั้งหมด            5,187,156    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 8,299.449 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,187,156 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง