สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดนครพนม  ปี พ.ศ. 2560
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                201,237        5.84
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              14,115              0.41
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           112,750              3.27
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              46,085              1.34
U401 สนามบิน                                6,195              0.18
U405 ถนน                              16,526              0.48
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                       75                   -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                  3,173              0.09
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                   461              0.01
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                    495              0.01
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                   453              0.01
U603 สุสาน ป่าช้า                                     613              0.02
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    150              0.01
U701 สนามกอล์ฟ                                   146              0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม             2,264,861      65.74
A1 พื้นที่นา                 1,606,946         46.64
A100 นาร้าง                                   2,069              0.06
A101 นาข้าว                        1,509,590            43.82
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                                   792              0.02
A101+A202/A502 นาข้าว+ข้าวโพด/พืชผัก                                      60                   -  
A101+A206 นาข้าว+ยาสูบ                              12,787              0.37
A101+A218 นาข้าว+มันแกว                                   288              0.01
A101+A220 นาข้าว+แตงโม                                       16                   -  
A101+A224 นาข้าว+มะเขือเทศ                                   324              0.01
A101+A229 นาข้าว+พริก                                    762              0.02
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                   166              0.01
A101+A503 นาข้าว+ไม้ดอก ไม้ประดับ                                      36                   -  
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                              80,056              2.32
A2  พืชไร่                     118,074          3.43
A200 ไร่ร้าง                                     596              0.02
A202 ข้าวโพด                                3,864              0.11
A203 อ้อย                                 7,259              0.21
A204 มันสำปะหลัง                                98,086              2.85
M201+A204 พื้นที่ลุ่ม+มันสำปะหลัง                                      41                   -  
A205 สับปะรด                                  2,612              0.08
A206 ยาสูบ                                 4,311              0.12
A220 แตงโม                                     781              0.02
M201+A220 พื้นที่ลุ่ม+แตงโม                                   213              0.01
A224 มะเขือเทศ                                       19                   -  
A229 พริก                                     292              0.01
A3  ไม้ยืนต้น                     521,915         15.15
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                   262              0.01
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                     675              0.02
A302 ยางพารา                             452,689            13.14
A303 ปาล์มน้ำมัน                                12,535              0.36
A304 ยูคาลิปตัส                                52,532              1.53
A305 สัก                                  2,426              0.07
A308 กระถิน                                      13                   -  
A309 ประดู่                                        13                   -  
A312 กาแฟ                                        12                   -  
A314 หม่อน                                        33                   -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                   271              0.01
A318 จามจุรี                                        57                   -  
A322 กฤษณา                                    273              0.01
A323 ตะกู                                   124                   -  
A4  ไม้ผล                         6,466          0.19
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                   324              0.01
A401 ไม้ผลผสม                                  2,172              0.06
A404 เงาะ                                        72                   -  
A405 มะพร้าว                                        52                   -  
A406 ลิ้นจี่                                     979              0.03
A407 มะม่วง                                  1,385              0.04
A408 มะม่วงหิมพานต์                                     166              0.01
A411 กล้วย                                     367              0.01
A412 มะขาม                                     538              0.02
A413 ลำไย                                      151              0.01
A414 ฝรั่ง                                        18                   -  
A416 ขนุน                                        10                   -  
A417 กระท้อน                                        20                   -  
A419 มังคุด                                       22                   -  
A422 มะนาว                                        70                   -  
A426 แก้วมังกร                                        20                   -  
A427 ส้มโอ                                      55                   -  
A428 ละมุด                                      15                   -  
A429 มะปราง มะยงชิด                                      30                   -  
A5  พืชสวน                         4,989          0.14
A502 พืชผัก                                  4,875              0.14
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                      41                   -  
A511 หวาย                                      73                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                         3,661          0.10
A700 โรงเรือนร้าง                                      67                   -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                  2,288              0.07
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                   118                   -  
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                    435              0.01
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                    753              0.02
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                          2,620          0.08
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                    207              0.01
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                      17                   -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                2,382              0.07
A904 สถานที่เพาะเลี้ยงปู หอย                                      14                   -  
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                           190          0.01
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                   190              0.01
F  พื้นที่ป่าไม้                580,140      16.84
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                  8,756              0.25
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             128,676              3.74
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                82,324              2.39
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                             359,604            10.44
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                     780              0.02
W  พื้นที่น้ำ                220,896        6.41
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                           101,816              2.95
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                              27,473              0.80
W201 อ่างเก็บน้ำ                               69,754              2.02
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                19,590              0.57
W203 คลองชลประทาน                                 2,263              0.07
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                178,284        5.17
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                  9,322              0.27
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              55,085              1.60
M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม                                      59                   -  
M201 พื้นที่ลุ่ม                           100,900              2.93
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                   526              0.02
M301 เหมืองแร่                                     338              0.01
M302 บ่อลูกรัง                                      500              0.02
M303 บ่อทราย                                   1,079              0.03
M304 บ่อดิน                                 1,121              0.03
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                      95                   -  
M403 ที่หินโผล่                                  6,340              0.18
M405 พื้นที่ถม                                   1,864              0.05
M601 หาดทราย                                   801              0.02
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         254              0.01
รวมทั้งหมด            3,445,418    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 5,512.668 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,445,418 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง