สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดหนองบัวลำภู  ปี พ.ศ. 2560
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                125,014        5.19
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                                6,409              0.27
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                              74,190              3.08
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              29,502              1.22
U405 ถนน                                8,856              0.37
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                  4,879              0.20
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                   474              0.02
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                    158              0.01
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                   336              0.01
U603 สุสาน ป่าช้า                                        97                   -  
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    113              0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม             1,696,801      70.35
A1 พื้นที่นา                    759,877         31.51
A100 นาร้าง                                   1,130              0.05
A101 นาข้าว                           751,549            31.16
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                                   903              0.04
A101+A209 นาข้าว+ถั่วเหลือง                                      61                   -  
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                1,956              0.08
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                                4,278              0.18
A2  พืชไร่                     678,323         28.12
A200 ไร่ร้าง                                  2,444              0.10
A201 พืชไร่ผสม                                     672              0.03
A202 ข้าวโพด                              24,427              1.01
A203 อ้อย                            532,476            22.08
A204 มันสำปะหลัง                             112,339              4.66
A209 ถั่วเหลือง                                   5,839              0.24
A210 ถั่วลิสง                                        33                   -  
A216 ข้าวไร่                                        24                   -  
A220 แตงโม                                        69                   -  
A3  ไม้ยืนต้น                     239,569          9.95
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                3,826              0.16
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                  3,757              0.16
A302 ยางพารา                             153,308              6.36
A303 ปาล์มน้ำมัน                                  7,417              0.31
A304 ยูคาลิปตัส                                66,509              2.76
A305 สัก                                  3,865              0.16
A308 กระถิน                                      20                   -  
A309 ประดู่                                        60                   -  
A312 กาแฟ                                        45                   -  
A314 หม่อน                                     114              0.01
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                   303              0.01
A318 จามจุรี                                     215              0.01
A323 ตะกู                                   130              0.01
A4  ไม้ผล                       15,930          0.64
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                   356              0.01
A401 ไม้ผลผสม                                  3,420              0.14
A404 เงาะ                                        15                   -  
A405 มะพร้าว                                        33                   -  
A407 มะม่วง                                  4,398              0.18
A409 พุทรา                                        20                   -  
A411 กล้วย                                        79                   -  
A412 มะขาม                                  3,623              0.15
A413 ลำไย                                   3,894              0.16
A415 มะละกอ                                       23                   -  
A416 ขนุน                                        28                   -  
A422 มะนาว                                        19                   -  
A426 แก้วมังกร                                        22                   -  
A5  พืชสวน                           392          0.02
A502 พืชผัก                                     379              0.02
A504 องุ่น                                        13                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                           740          0.03
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                     110              0.01
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                      52                   -  
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                    328              0.01
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                    250              0.01
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                          1,970          0.08
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                1,941              0.08
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                                       29                   -  
F  พื้นที่ป่าไม้                405,637      16.82
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                                     748              0.03
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                             103,577              4.29
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                             300,420            12.46
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                     892              0.04
W  พื้นที่น้ำ                114,599        4.75
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              35,586              1.48
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                6,846              0.28
W201 อ่างเก็บน้ำ                               55,966              2.32
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                14,741              0.61
W203 คลองชลประทาน                                 1,460              0.06
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                 69,878        2.89
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                  5,420              0.22
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              56,691              2.35
M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม                                      77                   -  
M201 พื้นที่ลุ่ม                                3,006              0.12
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                   731              0.03
M301 เหมืองแร่                                  2,230              0.09
M302 บ่อลูกรัง                                      168              0.01
M304 บ่อดิน                                    216              0.01
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                      10                   -  
M403 ที่หินโผล่                                     618              0.03
M405 พื้นที่ถม                                      595              0.02
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         116              0.01
รวมทั้งหมด            2,411,929    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 3,859.086 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,411,929 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง