สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดมหาสารคาม  ปี พ.ศ. 2560
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                230,188          6.96
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              24,280                   0.73
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                   160                       -  
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           151,062                   4.57
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              37,932                   1.15
U405 ถนน                                8,403                   0.25
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                       38                       -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                  5,843                   0.18
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                   538                   0.02
U600 สถานที่ร้าง                                       60                       -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                    614                   0.02
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                   503                   0.02
U603 สุสาน ป่าช้า                                     322                   0.01
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    433                   0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม             2,736,384         82.70
A1 พื้นที่นา                 2,064,932            62.45
A100 นาร้าง                                 20,105                   0.61
A101 นาข้าว                        1,897,574                57.38
A101+A201 นาข้าว+พืชไร่ผสม                                   249                   0.01
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง                                   507                   0.02
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                           146,497                   4.43
A2  พืชไร่                     530,969            16.05
A200 ไร่ร้าง                                16,586                   0.50
A201 พืชไร่ผสม                                   206                   0.01
A202 ข้าวโพด                           146,505                   4.43
A203 อ้อย                            365,518                11.05
A204 มันสำปะหลัง                                     190                   0.01
A206 ยาสูบ                                       67                       -  
A210 ถั่วลิสง                                     124                       -  
A216 ข้าวไร่                                      65                       -  
A215 งา                                      42                       -  
A218 มันแกว                                         12                       -  
A220 แตงโม                                  1,598                   0.05
A229 พริก                                        56                       -  
A3  ไม้ยืนต้น                       73,830              2.23
A300  ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                    469                   0.01
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                     232                   0.01
A302 ยางพารา                                15,721                   0.48
A303 ปาล์มน้ำมัน                                     202                   0.01
A304 ยูคาลิปตัส                                55,019                   1.66
A305 สัก                                     405                   0.01
A306 สะเดา                                        45                       -  
A307 สนประดิพัทธ์                                       12                       -  
A308 กระถิน                                      13                       -  
A309 ประดู่                                     764                   0.02
A314 หม่อน                                     559                   0.02
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                   261                   0.01
A323 ตะกู                                   128                       -  
A4  ไม้ผล                         4,659              0.12
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                   160                       -  
A401 ไม้ผลผสม                                     812                   0.02
A405 มะพร้าว                                     143                       -  
A407 มะม่วง                                  3,065                   0.09
A409 พุทรา                                        59                       -  
A410 น้อยหน่า                                        12                       -  
A411 กล้วย                                     235                   0.01
A412 มะขาม                                        60                       -  
A413 ลำไย                                         19                       -  
A422 มะนาว                                        94                       -  
A5  พืชสวน                         1,911              0.06
A502 พืชผัก                                  1,816                   0.06
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                      95                       -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                       48,810              1.46
A700 โรงเรือนร้าง                                      76                       -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                20,917                   0.63
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                              26,196                   0.79
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                 1,149                   0.03
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                    472                   0.01
A8  พืชน้ำ                           136                 -  
A803 บัว                                     136                       -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                        10,813              0.32
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                    144                       -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                              10,669                   0.32
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                           324              0.01
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                   324                   0.01
F  พื้นที่ป่าไม้                131,423          3.98
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                  1,436                   0.04
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                66,376                   2.01
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                                44,559                   1.35
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                19,052                   0.58
W  พื้นที่น้ำ                122,642          3.72
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              42,168                   1.28
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                              34,332                   1.04
W201 อ่างเก็บน้ำ                               22,650                   0.69
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                15,972                   0.48
W203 คลองชลประทาน                                 7,520                   0.23
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                 86,665          2.64
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                10,604                   0.32
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              61,438                   1.86
M201 พื้นที่ลุ่ม                              10,517                   0.32
M201+A203 พื้นที่ลุ่ม+อ้อย                                      32                       -  
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                2,021                   0.06
M301 เหมืองแร่                                     173                   0.01
M302 บ่อลูกรัง                                         68                       -  
M303 บ่อทราย                                      165                   0.01
M304 บ่อดิน                                    107                       -  
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                      16                       -  
M405 พื้นที่ถม                                   1,162                   0.04
M501 นาเกลือ                                   195                   0.01
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         167                   0.01
รวมทั้งหมด           3,307,302      100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 5,291.683 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,307,302 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง