สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ. 2560
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง           495,018               7.28
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                      77,592                          1.14
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                        4,667                          0.07
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                   276,513                          4.07
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง                           117                               -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                      87,247                          1.28
U401 สนามบิน                        1,605                          0.02
U402 สถานีรถไฟ                            151                               -  
U403 สถานีขนส่ง                             102                               -  
U405 ถนน                        6,277                          0.09
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                            331                          0.01
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                        27,822                          0.41
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                        1,367                          0.02
U600 สถานที่ร้าง                              88                               -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                         4,340                          0.06
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                        1,729                          0.03
U603 สุสาน ป่าช้า                          1,673                          0.03
U605 สถานีบริการน้ำมัน                         1,165                          0.02
U701 สนามกอล์ฟ                        2,232                          0.03
A  พื้นที่เกษตรกรรม         4,870,358             71.57
A1 พื้นที่นา           2,657,615                  39.08
A100 นาร้าง                         15,340                          0.23
A101 นาข้าว                2,566,203                        37.72
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                              90                               -  
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง                          1,992                          0.03
A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว                             367                          0.01
A101+A209 นาข้าว+ถั่วเหลือง                      18,336                          0.27
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                             485                          0.01
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                       54,802                          0.81
A2  พืชไร่            1,836,491                  26.97
A200 ไร่ร้าง                        19,516                          0.29
A201 พืชไร่ผสม                           905                          0.01
A202 ข้าวโพด                        5,394                          0.08
A202+A208 ข้าวโพด+ถั่วเขียว                                12                               -  
A202+A209 ข้าวโพด+ถั่วเหลือง                              37                               -  
A203 อ้อย                 1,216,675                        17.88
A204 มันสำปะหลัง                     588,775                          8.65
A205 สับปะรด                              28                               -  
A206 ยาสูบ                              84                               -  
A208 ถั่วเขียว                                96                               -  
A209 ถั่วเหลือง                        2,017                          0.03
A210 ถั่วลิสง                           171                               -  
A211 ปอแก้ว ปอกระเจา                            111                               -  
A216 ข้าวไร่                             275                               -  
A219 มันเทศ                             247                               -  
A220 แตงโม                        1,179                          0.02
A222 ขิง                           149                               -  
A224 มะเขือเทศ                               63                               -  
A229 พริก                             747                          0.01
A235 กระเจี๊ยบแดง                                10                               -  
A3  ไม้ยืนต้น               295,840                   4.36
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                           185                               -  
A301 ไม้ยืนต้นผสม                          3,078                          0.05
A302 ยางพารา                     123,109                          1.81
A303 ปาล์มน้ำมัน                          2,976                          0.05
A304 ยูคาลิปตัส                     156,863                          2.31
A305 สัก                          7,295                          0.11
A306 สะเดา                           262                               -  
A308 กระถิน                              45                               -  
A309 ประดู่                           624                          0.01
A314 หม่อน                             735                          0.01
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                           462                          0.01
A319 ตีนเป็ด                              10                               -  
A322 กฤษณา                               10                               -  
A323 ตะกู                           186                               -  
A4  ไม้ผล                 37,840                   0.54
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                           515                          0.01
A401 ไม้ผลผสม                          4,828                          0.07
A402 ส้ม                              45                               -  
A403 ทุเรียน                              16                               -  
A405 มะพร้าว                             114                               -  
A407 มะม่วง                        26,489                          0.39
A408 มะม่วงหิมพานต์                                13                               -  
A409 พุทรา                             590                          0.01
A410 น้อยหน่า                               21                               -  
A411 กล้วย                             721                          0.01
A412 มะขาม                          2,017                          0.03
A413 ลำไย                           1,653                          0.02
A414 ฝรั่ง                            108                               -  
A415 มะละกอ                               46                               -  
A416 ขนุน                              15                               -  
A422 มะนาว                             294                               -  
A424 มะขามเทศ                               45                               -  
A426 แก้วมังกร                             215                               -  
A427 ส้มโอ                              95                               -  
A5  พืชสวน                 10,542                   0.15
A501 พืชสวนผสม                                27                               -  
A502 พืชผัก                        10,249                          0.15
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                           109                               -  
A509 พืชสมุนไพร                                18                               -  
A512 แคนตาลูป                              75                               -  
A514 หน่อไม้ฝรั่ง                              64                               -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                 19,235                   0.28
A700 โรงเรือนร้าง                           222                               -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                          8,064                          0.12
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                        4,398                          0.06
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                         6,224                          0.09
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                            327                          0.01
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                  11,721                   0.17
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                           623                          0.01
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                            202                               -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                      10,896                          0.16
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                   1,074                   0.02
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                        1,074                          0.02
F  พื้นที่ป่าไม้           838,359             12.32
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                     166,928                          2.45
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                     164,034                          2.41
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                     431,266                          6.34
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                39                               -  
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                        76,092                          1.12
W  พื้นที่น้ำ           351,601               5.17
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                      67,490                          0.99
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                      92,642                          1.36
W201 อ่างเก็บน้ำ                    157,974                          2.32
W202 บ่อน้ำในไร่นา                        28,507                          0.42
W203 คลองชลประทาน                         4,988                          0.08
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด           248,408               3.66
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                        36,721                          0.54
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                   162,571                          2.40
M201 พื้นที่ลุ่ม                      23,815                          0.35
M201+A502 พื้นที่ลุ่ม+พืชผัก                                75                               -  
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                        5,195                          0.08
M301 เหมืองแร่                                42                               -  
M302 บ่อลูกรัง                           2,069                          0.03
M303 บ่อทราย                              157                               -  
M304 บ่อดิน                         2,388                          0.04
M401 พื้นที่กองวัสดุ                           112                               -  
M403 ที่หินโผล่                          9,541                          0.14
M405 พื้นที่ถม                           4,288                          0.06
M501 นาเกลือ                           842                          0.01
M701 ที่ทิ้งขยะ                                 592                          0.01
รวมทั้งหมด        6,803,744            100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 10,885.991 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,803,744 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง