สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดชัยภูมิ  ปี พ.ศ. 2560
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                309,294                3.90
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              29,293                            0.37
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                   342                                 -  
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           224,006                            2.81
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆร้าง                                      52                                 -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              29,949                            0.38
U401 สนามบิน                                   121                                 -  
U405 ถนน                                3,061                            0.04
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                       58                                 -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                11,668                            0.15
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                6,110                            0.08
U600 สถานที่ร้าง                                    208                                 -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                 1,269                            0.02
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                1,396                            0.02
U603 สุสาน ป่าช้า                                  1,176                            0.02
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    375                            0.01
U701 สนามกอล์ฟ                                   210                                 -  
A  พื้นที่เกษตรกรรม             4,419,232              55.31
A1 พื้นที่นา                 1,794,918                   22.48
A100 นาร้าง                                   2,345                            0.03
A101 นาข้าว                        1,756,871                          22.00
A101+A201 นาข้าว+พืชไร่ผสม                                      13                                 -  
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                                   620                            0.01
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง                                17,663                            0.22
A101+A206 นาข้าว+ยาสูบ                                      12                                 -  
A101+A209 นาข้าว+ถั่วเหลือง                                4,685                            0.06
A101+A229 นาข้าว+พริก                                   921                            0.01
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                      86                                 -  
A101+A503 นาข้าว+ไม้ดอกไม้ประดับ                                      10                                 -  
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                              11,692                            0.15
A2  พืชไร่                  2,319,266                   29.04
A200 ไร่ร้าง                                16,366                            0.21
A201 พืชไร่ผสม                                     478                            0.01
A201+A502 พืชไร่ผสม+พืชผัก                                      28                                 -  
A202 ข้าวโพด                              13,218                            0.17
A202+A229 ข้าวโพด+พริก                                      38                                 -  
A203 อ้อย                         1,092,056                          13.67
A204 มันสำปะหลัง                          1,188,529                          14.88
A205 สับปะรด                                  8,118                            0.10
A209 ถั่วเหลือง                                      153                                 -  
   A211     ปอแก้ว ปอกระเจา                                    136                                 -  
A220 แตงโม                                        44                                 -  
A223 กะหล่ำปลี                                       28                                 -  
A229 พริก                                        74                                 -  
A3  ไม้ยืนต้น                     240,597                     3.00
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                3,680                            0.05
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                     327                                 -  
A302 ยางพารา                             161,964                            2.03
A303 ปาล์มน้ำมัน                                  3,585                            0.04
A304 ยูคาลิปตัส                                62,344                            0.78
A305 สัก                                  5,289                            0.07
A306 สะเดา                                     977                            0.01
A307 สนประดิพัทธ์                                       11                                 -  
A308 กระถิน                                      78                                 -  
A309 ประดู่                                    276                                 -  
A312 กาแฟ                                        79                                 -  
A314 หม่อน                                     772                            0.01
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                   778                            0.01
A317 หมาก                                   330                                 -  
A319 ตีนเป็ด                                      92                                 -  
A323 ตะกู 15                                 -  
A4  ไม้ผล                       45,721                     0.56
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                   251                                 -  
A401 ไม้ผลผสม                                  1,962                            0.02
A402 ส้ม                                     438                            0.01
A403  ทุเรียน                                      29                                 -  
A404 เงาะ                                        19                                 -  
A405 มะพร้าว                                     765                            0.01
A406 ลิ้นจี่                                     139                                 -  
A407 มะม่วง                                19,915                            0.25
A408 มะม่วงหิมพานต์                                      11                                 -  
A409 พุทรา                                        52                                 -  
A410 น้อยหน่า                                     240                                 -  
A411 กล้วย                                  1,178                            0.02
A412 มะขาม                                15,184                            0.19
A413 ลำไย                                   3,472                            0.04
A414 ฝรั่ง                                        82                                 -  
A415 มะละกอ                                       12                                 -  
A416 ขนุน                                     169                                 -  
A418 ชมพู่                                        10                                 -  
A422 มะนาว                                        94                                 -  
A423 ไม้ผลเมืองหนาว                                      12                                 -  
A424 มะขามเทศ                                       71                                 -  
A426 แก้วมังกร                                     133                                 -  
A427 ส้มโอ                                1,320                            0.02
A428 ละมุด                                      48                                 -  
A429 มะปราง มะยงชิด                                      30                                 -  
A430 มะไฟ ละไม 85                                 -  
A5  พืชสวน                           856                     0.01
A502 พืชผัก                                     656                            0.01
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                      83                                 -  
A509 พืชสมุนไพร                                      70                                 -  
A514 หน่อไม้ฝรั่ง                                      33                                 -  
A515 เห็ด                                      14                                 -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                       10,177                     0.13
A700 โรงเรือนร้าง                                   358                                 -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                  1,982                            0.03
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                2,997                            0.04
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                 3,087                            0.04
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                 1,753                            0.02
A8  พืชน้ำ                           107                        -  
A802 กก                                      36                                 -  
A803 บัว                                        71                                 -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                          6,675                     0.08
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                    257                                 -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                6,418                            0.08
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                           915                     0.01
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                   915                            0.01
F  พื้นที่ป่าไม้             2,752,384              34.46
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                  6,713                            0.08
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             943,287                          11.81
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                             321,033                            4.02
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                          1,461,875                          18.31
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                  5,873                            0.07
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                13,603                            0.17
W  พื้นที่น้ำ                204,881                2.56
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              82,195                            1.03
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                              49,802                            0.62
W201 อ่างเก็บน้ำ                               43,300                            0.54
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                24,727                            0.31
W203 คลองชลประทาน                                 4,857                            0.06
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                300,638                3.77
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                69,602                            0.87
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                           188,967                            2.37
M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม                                2,012                            0.03
M201 พื้นที่ลุ่ม                              17,434                            0.22
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                   241                                 -  
M302 บ่อลูกรัง                                   1,731                            0.02
M304 บ่อดิน                                 2,430                            0.03
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                      19                                 -  
M403 ที่หินโผล่                                17,235                            0.22
M405 พื้นที่ถม                                      592                            0.01
M501 นาเกลือ                                      75                                 -  
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         300                                 -  
รวมทั้งหมด            7,986,429             100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 12,778.287 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,986,429 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง