สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดบุรีรัมย์  ปี พ.ศ. 2560
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                470,236        7.29
U101  ตัวเมืองและย่านการค้า                               27,433              0.43
U200  หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                    202                   -  
U201  หมู่บ้านบนพื้นราบ                            322,831              5.00
U301  สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                               64,501              1.00
U401  สนามบิน                                 2,535              0.04
U405  ถนน                               32,468              0.50
U406  ทางรถไฟ                                    404              0.01
U500  พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                       78                   -  
U502  โรงงานอุตสาหกรรม                               14,147              0.22
U503  ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                 1,236              0.02
U600  สถานที่ร้าง                                       65                   -  
U601  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                 2,698              0.04
U602  รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                    632              0.01
U603  สุสาน ป่าช้า                                    308              0.01
U605  สถานีบริการน้ำมัน                                    698              0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม             4,978,256      77.17
A1  พื้นที่นา                  3,318,148         51.44
A100  นาร้าง                                 3,622              0.06
A101  นาข้าว                         3,311,044            51.33
A101+A202  นาข้าว+ข้าวโพด                                       48                   -  
A101+A204  นาข้าว+มันสำปะหลัง                                       23                   -  
A101+A208  นาข้าว+ถั่วเขียว                                    147                   -  
A101+A502  นาข้าว+พืชผัก                                       63                   -  
M201+A101  พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                                 3,201              0.05
A2  พืชไร่                  1,073,440         16.64
A200  ไร่ร้าง                               12,541              0.19
A201  พืชไร่ผสม                                 2,662              0.04
A202  ข้าวโพด                                 1,632              0.03
A203  อ้อย                            566,857              8.79
A204  มันสำปะหลัง                            489,327              7.59
A206  ยาสูบ                                       14                   -  
A208  ถั่วเขียว                                       11                   -  
A210  ถั่วลิสง                                       17                   -  
A215  งา                                       27                   -  
A219  มันเทศ                                    109                   -  
A220  แตงโม                                    118                   -  
A224  มะเขือเทศ                                       10                   -  
A229  พริก                                    115                   -  
A3  ไม้ยืนต้น                     551,624          8.55
A300  ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                 3,371              0.05
A301  ไม้ยืนต้นผสม                                 9,066              0.14
A302  ยางพารา                            403,869              6.26
A303  ปาล์มน้ำมัน                                 9,755              0.15
A304  ยูคาลิปตัส                            121,967              1.89
A305  สัก                                 2,470              0.04
A306  สะเดา                                    423              0.01
A308  กระถิน                                       46                   -  
A309  ประดู่                                       23                   -  
A314  หม่อน                                    400              0.01
A315  ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                    154                   -  
A317  หมาก                                       13                   -  
A322  กฤษณา                                       10                   -  
A323  ตะกู                                       57                   -  
A4  ไม้ผล                       14,330          0.22
A400  ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                    400              0.01
A401  ไม้ผลผสม                                 7,707              0.12
A402  ส้ม                                       13                   -  
A403   ทุเรียน                                    105                   -  
A405  มะพร้าว                                    375              0.01
A406  ลิ้นจี่                                       32                   -  
A407  มะม่วง                                 2,445              0.04
A408  มะม่วงหิมพานต์                                       58                   -  
A409  พุทรา                                       16                   -  
A411  กล้วย                                    891              0.01
A412  มะขาม                                       55                   -  
A413  ลำไย                                 1,802              0.03
A414  ฝรั่ง                                    130                   -  
A415  มะละกอ                                       99                   -  
A416  ขนุน                             22              -  
A422  มะนาว                                       95                   -  
A426  แก้วมังกร                                       16                   -  
A427  ส้มโอ                                       50                   -  
A429  มะปราง มะยงชิด                                       19                   -  
A5  พืชสวน                         2,610          0.04
A501  พืชสวนผสม                                       57                   -  
A502  พืชผัก                                 1,583              0.03
A503  ไม้ดอก ไม้ประดับ                                    170                   -  
A504  องุ่น                                       11                   -  
A507  เสาวรส                                    626              0.01
A509  พืชสมุนไพร                                       21                   -  
A510  นาหญ้า                                       49                   -  
A512  สตรอเบอรี่                                       30                   -  
A514  หน่อไม้ฝรั่ง                                       32                   -  
A515  เห็ด                                       31                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                       12,484          0.19
A700  โรงเรือนร้าง                                       17                   -  
A701  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                 1,762              0.03
A702  โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                    903              0.01
A703  โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                 7,284              0.11
A704  โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                 2,518              0.04
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                         5,291          0.08
A900  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                 1,168              0.02
A901  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                    203                   -  
A902  สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                 3,920              0.06
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                           329          0.01
A001  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                    329              0.01
F  พื้นที่ป่าไม้                626,600        9.71
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                   337              0.01
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                           360,184              5.58
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                              22,840              0.35
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                           226,513              3.51
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                   236                   -  
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                              16,490              0.26
W  พื้นที่น้ำ                267,446        4.15
W101  แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                               86,704              1.34
W102  หนอง บึง ทะเลสาบ                               43,817              0.68
W201  อ่างเก็บน้ำ                               83,871              1.30
W202  บ่อน้ำในไร่นา                               46,727              0.73
W203  คลองชลประทาน                                 6,327              0.10
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                108,640        1.68
M101  ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                               13,255              0.21
M102  ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                               60,848              0.94
M201  พื้นที่ลุ่ม                               23,549              0.37
M201+A203  พื้นที่ลุ่ม+อ้อย                                       26                   -  
M201+A204  พื้นที่ลุ่ม+มันสำปะหลัง                                       20                   -  
M300  เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                    624 0.01
M301  เหมืองแร่                                 3,948              0.06
M302  บ่อลูกรัง                                    775              0.01
M303  บ่อทราย                                       73                   -  
M304  บ่อดิน                                 2,423              0.04
M405  พื้นที่ถม                                 2,823              0.04
M701  ที่ทิ้งขยะ                                    276                   -  
รวมทั้งหมด            6,451,178    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 10,322.885 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,451,178 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง