สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดอำนาจเจริญ ปี พ.ศ. 2560
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง              93,751          4.75
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                     4,500             0.23
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                          59                  -  
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                  68,353             3.46
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง                          20                  -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                  16,779             0.85
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                           89             0.01
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                       2,148             0.11
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                        619             0.03
U600 สถานที่ร้าง                           13                  -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                         448             0.02
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                        188             0.01
U603 สุสาน ป่าช้า                          292             0.01
U605 สถานีบริการน้ำมัน                           92             0.01
U701 สนามกอล์ฟ                        151             0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม          1,536,507        77.77
A1 พื้นที่นา         1,118,446        56.61
A100 นาร้าง                        4,488             0.23
A101 นาข้าว             1,110,906           56.23
A101+A201 นาข้าว+พืชไร่ผสม                             9                  -  
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                          15                  -  
A101+A229 นาข้าว+พริก                          75                  -  
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                          32                  -  
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                     2,921 0.15
A2  พืชไร่             242,390        12.27
A200 ไร่ร้าง                     1,313 0.07
A201 พืชไร่ผสม                             6 0
A202 ข้าวโพด                          48                  -  
A203 อ้อย                   71,326 3.61
A204 มันสำปะหลัง                 169,493 8.58
A210 ถั่วลิสง                            19 0
A220 แตงโม                            90 0.01
A224 มะเขือเทศ                           14                  -  
A229 พริก                            81                  -  
A3  ไม้ยืนต้น             166,072          8.42
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                        242             0.01
A301 ไม้ยืนต้นผสม                          347             0.02
A302 ยางพารา                  129,821             6.57
A303 ปาล์มน้ำมัน                    11,541             0.59
A304 ยูคาลิปตัส                  23,025             1.17
A305 สัก                         909             0.05
A312 กาแฟ                             7                  -  
A314 หม่อน                             7                  -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                        112             0.01
A322 กฤษณา                           15                  -  
A323 ตะกู                          46                  -  
A4  ไม้ผล                5,222          0.25
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                          69 0
A401 ไม้ผลผสม                       1,091             0.06
A405 มะพร้าว                            69                  -  
A407 มะม่วง                       2,189             0.11
A408 มะม่วงหิมพานต์                          641             0.03
A411 กล้วย                          270             0.01
A412 มะขาม                          402             0.02
A413 ลำไย                         181             0.01
A422 มะนาว                         264             0.01
A426 แก้วมังกร                           31                  -  
A429 มะปราง มะยงชิด                          15                  -  
A5  พืชสวน                   286          0.01
A502 พืชผัก                          236             0.01
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                          17                  -  
A511 หวาย                          16                  -  
A515 เห็ด                          17                  -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                2,007          0.10
A700 โรงเรือนร้าง                          19                  -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                          834             0.04
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                        752             0.04
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                         241             0.01
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                         161             0.01
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                 1,945          0.10
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                          12                  -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                     1,928             0.10
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                             5                  -  
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                   139          0.01
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                        139             0.01
F  พื้นที่ป่าไม้             215,124        10.88
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                    54,581             2.76
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                      6,653             0.34
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                141,480             7.16
F401 ป่าพรุสมบูรณ์                    12,332             0.62
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                            78                  -  
W  พื้นที่น้ำ              50,245          2.55
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                  21,813             1.11
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                     5,023             0.25
W201 อ่างเก็บน้ำ                   16,494             0.84
W202 บ่อน้ำในไร่นา                     6,279             0.32
W203 คลองชลประทาน                        636             0.03
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด              80,153          4.05
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                       4,282             0.22
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                  64,255             3.25
M201 พื้นที่ลุ่ม                     2,073             0.11
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                        302             0.02
M302 บ่อลูกรัง                          46                  -  
M303 บ่อทราย                             83                  -  
M304 บ่อดิน                        207             0.01
M401 พื้นที่กองวัสดุ                          39                  -  
M403 ที่หินโผล่                     8,157             0.41
M405 พื้นที่ถม                           669             0.03
M701 ที่ทิ้งขยะ                           40                  -  
รวมทั้งหมด         1,975,780      100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 3,161.248 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,975,780 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง