สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดเลย  ปี พ.ศ. 2559
 ดูแผนที่ประกอบ…
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                214,785        3.02
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              20,426              0.29
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           124,459              1.74
U202 หมู่บ้านชาวไทยภูเขา                                   416              0.01
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆร้าง                                      23                   -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              50,455              0.71
U401 สนามบิน                                1,084              0.02
U405 ถนน                                2,209              0.03
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                    444              0.01
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                  7,154              0.10
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                3,242              0.05
U600 สถานที่ร้าง                                    196                   -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                    633              0.01
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                3,431              0.05
U603 สุสาน ป่าช้า                                     306                   -  
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    188                   -  
U701 สนามกอล์ฟ                                   119                   -  
A  พื้นที่เกษตรกรรม             4,126,546      57.77
A1 พื้นที่นา                    574,101          8.04
A100 นาร้าง                                   1,295              0.02
A101 นาข้าว                           560,983              7.86
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                              10,779              0.15
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง                                   310                   -  
A101+A209 นาข้าว+ถั่วเหลือง                                   613              0.01
A101+A229 นาข้าว+พริก                                      40                   -  
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                      81                   -  
A2  พืชไร่                  1,831,241         25.64
A200 ไร่ร้าง                                28,923              0.41
A201 พืชไร่ผสม                              16,000              0.22
A202 ข้าวโพด                           830,829            11.64
A202+A223 ข้าวโพด+กะหล่ำปลี                                      21                   -  
A203 อ้อย                            499,738              7.00
A204 มันสำปะหลัง                             415,847              5.82
A205 สับปะรด                                13,378              0.19
A206 ยาสูบ                                    963              0.01
A208 ถั่วเขียว                                      48                   -  
A210 ถั่วลิสง                                      12                   -  
A216 ข้าวไร่                                14,412              0.20
A217 มันฝรั่ง                                        88                   -  
A221 ลูกเดือย                                   833              0.01
A222 ขิง                                2,890              0.04
A223 กะหล่ำปลี                                 6,996              0.10
A229 พริก                                     263                   -  
A3  ไม้ยืนต้น                  1,427,089         19.99
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                2,620              0.04
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                  1,679              0.02
A302 ยางพารา                          1,303,622            18.26
A303 ปาล์มน้ำมัน                                27,336              0.38
A304 ยูคาลิปตัส                                16,312              0.23
A305 สัก                                70,363              0.99
A306 สะเดา                                        32                   -  
A307 สนประดิพัทธ์                                       14                   -  
A308 กระถิน                                   884              0.01
A309 ประดู่                                      47                   -  
A312 กาแฟ                                     561              0.01
A313 ชา                                        10                   -  
A314 หม่อน                                  1,350              0.02
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                1,895              0.03
A318 จามจุรี                                        79                   -  
A319 ตีนเป็ด                                      65                   -  
A322 กฤษณา                                    113                   -  
A323 ตะกู                                   107                   -  
A4  ไม้ผล                     276,019          3.86
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                5,083              0.07
A401 ไม้ผลผสม                                11,811              0.17
A402 ส้ม                                     669              0.01
A404 เงาะ                                     395              0.01
A405 มะพร้าว                                     145                   -  
A406 ลิ้นจี่                                  3,025              0.04
A407 มะม่วง                                67,482              0.95
A408 มะม่วงหิมพานต์                                      17                   -  
A409 พุทรา                                     112                   -  
A410 น้อยหน่า                                        11                   -  
A411 กล้วย                                49,314              0.69
A412 มะขาม                             100,064              1.40
A413 ลำไย                                 28,493              0.40
A414 ฝรั่ง                                     196                   -  
A415 มะละกอ                                    121                   -  
A416 ขนุน                                        72                   -  
A417 กระท้อน                                        79                   -  
A418 ชมพู่                                        10                   -  
A420 ลางสาด ลองกอง                                       11                   -  
A422 มะนาว                                     352                   -  
A423 ไม้ผลเมืองหนาว                                 3,825              0.05
A426 แก้วมังกร                                  4,270              0.06
A427 ส้มโอ                                   393              0.01
A428 ละมุด                                      12                   -  
A429 มะปราง มะยงชิด                                      43                   -  
A430 มะไฟ ละไม                                      14                   -  
A5  พืชสวน                         6,925          0.09
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                   627              0.01
A502 พืชผัก                                  2,867              0.04
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                2,455              0.03
A504 องุ่น                                     689              0.01
A505 พริกไทย                                      20                   -  
A506 สตรอเบอรี่                                     108                   -  
A507 เสาวรส                                    143                   -  
A509 พืชสมุนไพร                                      16                   -  
A6  ไร่หมุนเวียน                          3,496          0.04
A600 ไร่หมุนเวียนร้าง                                     101                   -  
A601 พืขไร่ผสม(ไร่หมุนเวียน)                                2,351              0.03
A602 ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)                                   851              0.01
A616 ข้าวไร่(ไร่หมุนเวียน)                                   193                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                         4,002          0.06
A700 โรงเรือนร้าง                                      94                   -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                  3,148              0.05
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                   240                   -  
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                    461              0.01
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                       59                   -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                          2,376          0.03
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                       67                   -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                2,309              0.03
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                         1,297          0.02
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                1,297              0.02
F  พื้นที่ป่าไม้             2,515,632      35.22
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                     310                   -  
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             364,423              5.10
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                             331,462              4.64
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                          1,785,281            25.00
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                  1,235              0.02
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                32,921              0.46
W  พื้นที่น้ำ                100,652        1.42
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              54,806              0.77
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                4,388              0.06
W201 อ่างเก็บน้ำ                               21,752              0.31
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                19,335              0.27
W203 คลองชลประทาน                                    371              0.01
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                182,767        2.57
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                42,918              0.60
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                           123,144              1.73
M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม                                3,420              0.05
M201 พื้นที่ลุ่ม                                3,651              0.05
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                   637              0.01
M301 เหมืองแร่                                  6,162              0.09
M302 บ่อลูกรัง                                      393              0.01
M303 บ่อทราย                                         71                   -  
M304 บ่อดิน                                    592              0.01
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                      71                   -  
M403 ที่หินโผล่                                        35                   -  
M405 พื้นที่ถม                                   1,540              0.02
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         133                   -  
รวมทั้งหมด            7,140,382    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 11,424.612 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,140,382 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง