สรุปประเภทการใช้ที่ดิน จังหวัดยโสธร ปี พ.ศ. 2558 
 ดูแผนที่ประกอบ… 
 สัญลักษณ์   ประเภทการใช้ที่ดิน   เนื้อที่ 
 ไร่   ร้อยละ 
 U   พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง        127,566            4.91
 U101    ตัวเมืองและย่านการค้า                  13,630                     0.52
 U201   หมู่บ้านบนพื้นราบ                  82,692                     3.18
 U301   สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                  26,662                     1.03
 U405   ถนน                       570                     0.02
 U500   พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                          60                          -  
 U502   โรงงานอุตสาหกรรม                    1,804                     0.07
 U503   ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                       899                     0.03
 U600   สถานที่ร้าง                       273                     0.01
 U601   สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                       511                     0.02
 U602   รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                       116                     0.01
 U603   สุสาน ป่าช้า                       188                     0.01
 U605   สถานีบริการน้ำมัน                       161                     0.01
 A   พื้นที่เกษตรกรรม      1,925,787          74.02
 A1   พื้นที่นา         1,548,538              59.54
 A100   นาร้าง                    9,839                     0.38
 A101   นาข้าว            1,538,699                   59.16
 A2   พืชไร่           204,860                7.87
 A200   ไร่ร้าง                    2,340                     0.09
 A201   พืชไร่ผสม                          36                          -  
 A202   ข้าวโพด                          24                          -  
 A203   อ้อย                  93,825                     3.61
 A204   มันสำปะหลัง               108,268                     4.16
 A207   ฝ้าย                            6                          -  
 A214   ละหุ่ง                            7                          -  
 A220   แตงโม                          39                          -  
 A229   พริก                       309                     0.01
 A230   ข้าวสาลี                            6                          -  
 A3   ไม้ยืนต้น           155,670                5.97
 A300   ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                          10                          -  
 A301   ไม้ยืนต้นผสม                       106                          -  
 A302   ยางพารา               116,334                     4.47
 A303   ปาล์มน้ำมัน                    2,163                     0.08
 A304   ยูคาลิปตัส                  35,455                     1.36
 A305   สัก                    1,220                     0.05
 A309   ประดู่                          38                          -  
 A314   หม่อน                          13                          -  
 A315   ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                       184                     0.01
 A322   กฤษณา                          37                          -  
 A323   ตะกู                       110                          -  
 A4   ไม้ผล               9,233                0.35
 A401   ไม้ผลผสม                    1,257                     0.05
 A402   ส้ม                          13                          -  
 A405   มะพร้าว                          52                          -  
 A406   ลิ้นจี่                          16                          -  
 A407   มะม่วง                    4,569                     0.18
 A408   มะม่วงหิมพานต์                    2,514                     0.10
 A409   พุทรา                          49                          -  
 A410   น้อยหน่า                          79                          -  
 A411   กล้วย                          49                          -  
 A412   มะขาม                       348                     0.01
 A413   ลำไย                       167                     0.01
 A414   ฝรั่ง                            7                          -  
 A415   มะละกอ                          48                          -  
 A416   ขนุน                          14                          -  
 A417   กระท้อน                            5                          -  
 A418   ชมพู่                            9                          -  
 A422   มะนาว                          10                          -  
 A426   แก้วมังกร                          21                          -  
 A430   มะไฟ ละไม                            6                          -  
 A5   พืชสวน               1,283                0.05
 A502   พืชผัก                    1,052                     0.04
 A503   ไม้ดอก  ไม้ประดับ                       156                     0.01
 A510   นาหญ้า                          25                          -  
 A511   หวาย                          50                          -  
 A7   ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์               5,643                0.22
 A700   โรงเรือนร้าง                          14                          -  
 A701   ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                    4,874                     0.19
 A702   โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                       130                          -  
 A703   โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                       413                     0.02
 A704   โรงเรือนเลี้ยงสุกร                       212                     0.01
 A8   พืชน้ำ                   37                   -  
 A802   กก                          37                          -  
 A9   สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                   482                0.02
 A900   สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                       218                     0.01
 A902   สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                       264                     0.01
 A0   เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                   41                   -  
 A001   เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                          41                          -  
 F   พื้นที่ป่าไม้        264,671          10.18
 F200   ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู               100,233                     3.86
 F201   ป่าผลัดใบสมบูรณ์               155,932                     5.99
 F500   ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                    4,905                     0.19
 F501   ป่าปลูกสมบูรณ์                    3,601                     0.14
 W   พื้นที่น้ำ          73,473            2.82
 W101     แม่น้ำลำคลอง                  27,509                     1.06
 W102     หนอง  บึง                  20,128                     0.77
 W201     อ่างเก็บน้ำ                  19,430                     0.75
 W202   บ่อน้ำในไร่นา                    6,059                     0.23
 W203   คลองชลประทาน                       347                     0.01
 M   พื้นที่เบ็ดเตล็ด        209,543            8.07
 M101   ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                  33,205                     1.28
 M102   ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ               140,789                     5.41
 M103   ไผ่ป่า ไผ่หนาม                          47                          -  
 M201   พื้นที่ลุ่ม                  27,165                     1.05
 M201+A101   พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                    4,273                     0.17
 M300   เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                          15                          -  
 M302   บ่อลูกรัง                       501                     0.02
 M303   บ่อทราย                          32                          -  
 M304   บ่อดิน                          66                          -  
 M401   พื้นที่กองวัสดุ                            8                          -  
 M403   ที่หินโผล่                    2,920                     0.11
 M405   พื้นที่ถม                       121                     0.01
 M601   หาดทราย                       368                     0.02
 M701   ที่ทิ้งขยะ                          33                          -  
รวมทั้งหมด     2,601,040         100.00
หมายเหตุ : **                ใช้ classification (14 ต.ค. 57)
:  x                พื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน 1 ครั้งต่อปี 
:  x / y           พื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน 2 ชนิด ในอัตราส่วนประมาณ 50% ต่อ 50%