สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดอุดรธานี  ปี พ.ศ. 2558
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                474,857        6.48
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              46,016              0.63
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                2,953              0.04
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           264,697              3.61
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง                                      43                   -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                           123,416              1.68
U403 สถานีขนส่ง                                        58                   -  
U405 ถนน                                8,911              0.12
U406 ทางรถไฟ                                1,021              0.01
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                    531              0.01
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                14,423              0.20
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                3,269              0.05
U600 สถานที่ร้าง                                    132                   -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                 2,700              0.04
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                1,693              0.02
U603 สุสาน ป่าช้า                                  3,661              0.05
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    272                   -  
U701 สนามกอล์ฟ                                1,061              0.02
A  พื้นที่เกษตรกรรม             5,235,777      71.41
A1 พื้นที่นา                 2,486,848         33.91
A100 นาร้าง                                 78,011              1.06
A101 นาข้าว                        2,288,418            31.21
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                           120,419              1.64
A2  พืชไร่                  1,784,616         24.35
A200 ไร่ร้าง                                17,226              0.24
A202 ข้าวโพด                              11,019              0.15
A203 อ้อย                            990,663            13.51
A204 มันสำปะหลัง                             763,320            10.41
A205 สับปะรด                                        75                   -  
A210 ถั่วลิสง                                     408              0.01
A216 ข้าวไร่                                  1,140              0.02
A220 แตงโม                                     668              0.01
A221 ลูกเดือย                                        97                   -  
A3  ไม้ยืนต้น                     872,320         11.90
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                   147                   -  
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                     700              0.01
A302 ยางพารา                             666,661              9.09
A303 ปาล์มน้ำมัน                                15,821              0.22
A304 ยูคาลิปตัส                             175,248              2.39
A305 สัก                                11,433              0.16
A306 สะเดา                                        20                   -  
A308 กระถิน                                      14                   -  
A309 ประดู่                                    615              0.01
A312 กาแฟ                                        28                   -  
A314 หม่อน                                     257                   -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                   615              0.01
A321 ยมหอม มะฮอกกานี                                      14                   -  
A322 กฤษณา                                    178                   -  
A323 ตะกู                                   569              0.01
A4  ไม้ผล                       24,970          0.33
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                   764              0.01
A401 ไม้ผลผสม                                  6,042              0.08
A404 เงาะ                                        15                   -  
A405 มะพร้าว                                     351              0.01
A406 ลิ้นจี่                                        80                   -  
A407 มะม่วง                                11,605              0.16
A408 มะม่วงหิมพานต์                                       44                   -  
A409 พุทรา                                     183                   -  
A410 น้อยหน่า                                     225                   -  
A411 กล้วย                                     852              0.01
A412 มะขาม                                  2,848              0.04
A413 ลำไย                                   1,762              0.02
A414 ฝรั่ง                                        68                   -  
A417 กระท้อน                                        14                   -  
A422 มะนาว                                        33                   -  
A426 แก้วมังกร                                        84                   -  
A5  พืชสวน                       16,470          0.22
A501 พืชสวนผสม                                     231                   -  
A502 พืชผัก                                15,965              0.22
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                   207                   -  
A511 หวาย                                        67                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                       30,763          0.43
A700 โรงเรือนร้าง                                   460              0.01
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                  6,344              0.09
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                              19,659              0.27
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                 2,805              0.04
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                 1,495              0.02
A8  พืชน้ำ                             12              -  
A803 บัว                                        12                   -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                        16,066          0.22
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                    532              0.01
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                              15,534              0.21
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                         3,712          0.05
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                3,712              0.05
F  พื้นที่ป่าไม้                926,575      12.65
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                        61                   -  
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                                67,806              0.93
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                             268,375              3.66
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                             575,859              7.86
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                     113                   -  
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                14,361              0.20
W  พื้นที่น้ำ                286,716        3.91
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              68,238              0.93
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                              80,174              1.09
W201 อ่างเก็บน้ำ                               91,659              1.25
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                43,334              0.59
W203 คลองชลประทาน                                 3,311              0.05
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                407,514        5.55
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                64,450              0.88
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                           222,233              3.03
M201 พื้นที่ลุ่ม                              90,717              1.24
M201+A502 พื้นที่ลุ่ม+พืชผัก                                      15                   -  
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                              10,315              0.14
M302 บ่อลูกรัง                                      373              0.01
M303 บ่อทราย                                         46                   -  
M304 บ่อดิน                                 2,503              0.03
M305 พื้นที่ขุดเจาะน้ำมัน                                      71                   -  
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                   126                   -  
M403 ที่หินโผล่                                  2,352              0.03
M405 พื้นที่ถม                                   8,153              0.11
M500 นาเกลือร้าง                                      37                   -  
M501 นาเกลือ                                5,370              0.07
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         753              0.01
รวมทั้งหมด            7,331,439    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 11,730.302 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,331,439 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง