สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดอุบลราชธานี  ปี พ.ศ. 2558
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                475,281        4.83
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              60,188              0.61
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                   740              0.01
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           311,571              3.17
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              79,334              0.81
U401 สนามบิน                                2,399              0.02
U405 ถนน                                4,030              0.04
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                    131                   -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                  8,133              0.08
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                2,402              0.02
U600 สถานที่ร้าง                                    200                   -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                 1,541              0.02
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                   793              0.01
U603 สุสาน ป่าช้า                                  3,568              0.04
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    212                   -  
U701 สนามกอล์ฟ                                      39                   -  
A  พื้นที่เกษตรกรรม             6,142,961      62.43
A1 พื้นที่นา                 4,820,487         48.99
A100 นาร้าง                                 68,246              0.70
A101 นาข้าว                        4,717,032            47.93
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                              35,209              0.36
A2  พืชไร่                     503,836          5.19
A200 ไร่ร้าง                                  7,295              0.10
A201 พืชไร่ผสม                                        63                   -  
A202 ข้าวโพด                                   541              0.01
A203 อ้อย                                 5,306              0.10
A204 มันสำปะหลัง                             477,289              4.85
A211 ปอแก้ว ปอกระเจา                                   282                   -  
A216 ข้าวไร่                                        21                   -  
A220 แตงโม                                     205                   -  
A227 ปอสา                                   116                   -  
A229 พริก                                12,574              0.13
A236 เผือก                                    144                   -  
A3  ไม้ยืนต้น                     722,439          7.33
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                   433                   -  
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                        26                   -  
A302 ยางพารา                             622,973              6.33
A303 ปาล์มน้ำมัน                                10,889              0.11
A304 ยูคาลิปตัส                                83,392              0.85
A305 สัก                                  3,260              0.03
A308 กระถิน                                      33                   -  
A309 ประดู่                                     217                   -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                   661              0.01
A317 หมาก                                      26                   -  
A319 ตีนเป็ด                                    107                   -  
A322 กฤษณา                                    188                   -  
A323 ตะกู                                   234                   -  
A4  ไม้ผล                       69,535          0.67
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                   138                   -  
A401 ไม้ผลผสม                                  3,314              0.03
A402 ส้ม                                     575              0.01
A403 ทุเรียน                                   330                   -  
A404 เงาะ                                  1,349              0.01
A405 มะพร้าว                                     186                   -  
A406 ลิ้นจี่                                        24                   -  
A407 มะม่วง                                  7,952              0.08
A408 มะม่วงหิมพานต์                                47,381              0.48
A409 พุทรา                                     149                   -  
A410 น้อยหน่า                                     107                   -  
A411 กล้วย                                     176                   -  
A412 มะขาม                                  3,115              0.03
A413 ลำไย                                   3,044              0.03
A414 ฝรั่ง                                        68                   -  
A415 มะละกอ                                    202                   -  
A416 ขนุน                                        95                   -  
A417 กระท้อน                                        86                   -  
A418 ชมพู่                                        22                   -  
A422 มะนาว                                     144                   -  
A425 มะกอกน้ำ                                   403                   -  
A426 แก้วมังกร                                     454                   -  
A427 ส้มโอ                                   158                   -  
A429 มะปราง มะยงชิด                                      52                   -  
A430 มะไฟ                                      11                   -  
A5  พืชสวน                         9,871          0.10
A501 พืชสวนผสม                                        52                   -  
A502 พืชผัก                                  8,640              0.09
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                1,121              0.01
A511 หวาย                                      58                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                         9,578          0.09
A700 โรงเรือนร้าง                                      78                   -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                  5,289              0.05
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                1,049              0.01
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                 2,412              0.02
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                    750              0.01
A8  พืชน้ำ                             37              -  
A803 บัว                                        37                   -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                          5,117          0.04
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                    334                   -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                4,297              0.04
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                                   486                   -  
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                         2,061          0.02
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                2,061              0.02
F  พื้นที่ป่าไม้             2,015,033      20.48
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                12,816              0.13
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                                  7,923              0.08
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                             587,111              5.97
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                          1,376,800            13.99
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                30,383              0.31
W  พื้นที่น้ำ                372,149        3.77
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                           115,007              1.17
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                              31,836              0.32
W201 อ่างเก็บน้ำ                            204,680              2.08
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                16,217              0.16
W203 คลองชลประทาน                                 4,409              0.04
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                835,107        8.49
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                70,335              0.71
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                           434,595              4.42
M201 พื้นที่ลุ่ม                              80,191              0.82
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                2,800              0.03
M301 เหมืองแร่                                  1,847              0.02
M302 บ่อลูกรัง                                      767              0.01
M303 บ่อทราย                                      415                   -  
M304 บ่อดิน                                 2,359              0.02
M403 ที่หินโผล่                             240,583              2.44
M405 พื้นที่ถม                                      684              0.01
M601 หาดทราย                                      15                   -  
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         516              0.01
รวมทั้งหมด            9,840,531    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 15,744.850 ตารางกิโลเมตร หรือ 9,840,531 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง