สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดศรีสะเกษ  ปี พ.ศ. 2558
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                298,878        5.42
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              25,658              0.47
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                   155                   -  
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           222,979              4.04
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง                                      14                   -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              39,056              0.71
U405 ถนน                                2,273              0.04
U406 ทางรถไฟ                                   857              0.02
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                       46                   -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                  4,857              0.09
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                1,431              0.03
U600 สถานที่ร้าง                                       97                   -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                    416              0.01
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                   192                   -  
U603 สุสาน ป่าช้า                                     685              0.01
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    162                   -  
A  พื้นที่เกษตรกรรม             4,228,618      76.51
A1 พื้นที่นา                 3,463,476         62.69
A100 นาร้าง                                   1,804              0.03
A101 นาข้าว                        3,421,425            61.93
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                                4,351              0.08
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง                                8,123              0.15
A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว                                      98                   -  
A101+A219 นาข้าว+มันเทศ                                   539              0.01
A101+A220 นาข้าว+แตงโม                                      22                   -  
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                5,454              0.10
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                              21,660              0.39
A2  พืชไร่                     252,855          4.56
A200 ไร่ร้าง                                  3,169              0.06
A201 พืชไร่ผสม                                  3,896              0.07
A202 ข้าวโพด                                2,405              0.04
A203 อ้อย                               10,186              0.18
A204 มันสำปะหลัง                             221,992              4.02
A205 สับปะรด                                        20                   -  
A209 ถั่วเหลือง                                         41                   -  
A210 ถั่วลิสง                                        91                   -  
A211 ปอแก้ว ปอกระเจา                                   212                   -  
A216 ข้าวไร่                                      17                   -  
A218 มันแกว                                      11                   -  
A219 มันเทศ                                  3,550              0.06
A220 แตงโม                                     186                   -  
A223 กะหล่ำปลี                                      18                   -  
A229 พริก                                  7,061              0.13
A3  ไม้ยืนต้น                     427,428          7.72
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                      11                   -  
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                     922              0.02
A302 ยางพารา                             372,625              6.74
A303 ปาล์มน้ำมัน                                  8,741              0.16
A304 ยูคาลิปตัส                                42,053              0.76
A305 สัก                                  2,188              0.04
A306 สะเดา                                        35                   -  
A307 สนประดิพัทธ์                                       14                   -  
A308 กระถิน                                      17                   -  
A309 ประดู่                                      10                   -  
A314 หม่อน                                     169                   -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                   218                   -  
A317 หมาก                                   194                   -  
A318 จามจุรี                                        21                   -  
A322 กฤษณา                                    123                   -  
A323 ตะกู                                      87                   -  
A4  ไม้ผล                       33,193          0.60
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                      36                   -  
A401 ไม้ผลผสม                                12,439              0.23
A402 ส้ม                                        33                   -  
A403  ทุเรียน                                   714              0.01
A404 เงาะ                                     987              0.02
A405 มะพร้าว                                     133                   -  
A406 ลิ้นจี่                                        18                   -  
A407 มะม่วง                                  4,981              0.09
A408 มะม่วงหิมพานต์                              10,891              0.20
A411 กล้วย                                     419              0.01
A412 มะขาม                                     603              0.01
A413 ลำไย                                   1,026              0.02
A414 ฝรั่ง                                     515              0.01
A415 มะละกอ                                       92                   -  
A416 ขนุน                                        20                   -  
A419 มังคุด                                      57                   -  
A420 ลางสาด ลองกอง                                       18                   -  
A422 มะนาว                                        67                   -  
A425 มะกอกน้ำ  มะกอกฝรั่ง                                      41                   -  
A426 แก้วมังกร                                        34                   -  
A427 ส้มโอ                                      12                   -  
A428 ละมุด                                      26                   -  
A429 มะปราง มะยงชิด                                      31                   -  
A5  พืชสวน                       46,775          0.85
A502 พืชผัก                                46,757              0.85
A503 ไม้ดอก  ไม้ประดับ                                      18                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                         3,261          0.06
A700 โรงเรือนร้าง                                      88                   -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                  1,867              0.03
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                   284              0.01
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                    608              0.01
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                    414              0.01
A8  พืชน้ำ                             15              -  
A803 บัว                                        15                   -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                            688          0.01
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                       76                   -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                   612              0.01
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                           927          0.02
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                   927              0.02
F  พื้นที่ป่าไม้                656,136      11.88
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                  2,334              0.04
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             430,192              7.79
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                             109,761              1.99
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                                96,469              1.75
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                17,380              0.31
W  พื้นที่น้ำ                158,358        2.87
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              47,525              0.86
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                              39,719              0.72
W201 อ่างเก็บน้ำ                               56,320              1.02
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                  8,542              0.16
W203 คลองชลประทาน                                 6,252              0.11
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                182,994        3.32
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                13,612              0.25
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              99,489              1.80
M201 พื้นที่ลุ่ม                              47,710              0.86
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                2,178              0.04
M301 เหมืองแร่                                     640              0.01
M303 บ่อทราย                                         13                   -  
M304 บ่อดิน                                    325              0.01
M403 ที่หินโผล่                                17,412              0.32
M405 พื้นที่ถม                                   1,580              0.03
M701 ที่ทิ้งขยะ                                            35                   -  
รวมทั้งหมด            5,524,984    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 8,839.976 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,524,984 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง