สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดสุรินทร์  ปี พ.ศ. 2558
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง            346,307      6.82
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                        25,459           0.50
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                      263,485           5.19
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆร้าง                              505           0.01
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                        44,116           0.87
U401 สนามบิน                              237           0.01
U405 ถนน                              558           0.01
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                              142                -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                            8,263           0.16
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                          1,349           0.03
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                           1,098           0.02
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                95                -  
U603 สุสาน ป่าช้า                                677           0.01
U605 สถานีบริการน้ำมัน                               299           0.01
U701 สนามกอล์ฟ                                24                -  
A  พื้นที่เกษตรกรรม          3,936,296    77.53
A1 พื้นที่นา             3,320,592      65.40
A100 นาร้าง                          2,054           0.04
A101 นาข้าว                  3,291,747         64.83
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                        26,791           0.53
A2  พืชไร่                 249,274        4.91
A200 ไร่ร้าง                            2,925           0.06
A201 พืชไร่ผสม                              305           0.01
A202 ข้าวโพด                                88                -  
A203 อ้อย                       136,068           2.68
A204 มันสำปะหลัง                      107,722           2.12
A211 ปอแก้ว ปอกระเจา                          2,136           0.04
A220 แตงโม                                30                -  
A3  ไม้ยืนต้น                 354,841        6.99
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                        11,949           0.24
A301 ไม้ยืนต้นผสม                            1,728           0.03
A302 ยางพารา                        242,477           4.78
A303 ปาล์มน้ำมัน                            2,458           0.05
A304 ยูคาลิปตัส                          94,460           1.86
A305 สัก                            1,002           0.02
A306 สะเดา                                  33                -  
A307 สนประดิพัทธ์                                 27                -  
A309 ประดู่                                48                -  
A314 หม่อน                              541           0.01
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                30                -  
A317 หมาก                                  10                -  
A322 กฤษณา                                 28                -  
A323 ตะกู                                50                -  
A4  ไม้ผล                    2,467        0.05
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                              272           0.01
A401 ไม้ผลผสม                                639           0.01
A405 มะพร้าว                                 160                -  
A407 มะม่วง                                867           0.02
A408 มะม่วงหิมพานต์                              435           0.01
A411 กล้วย                                  23                -  
A413 ลำไย                                   57                -  
A415 มะละกอ                                 14                -  
A5  พืชสวน                       204           -  
A501 พืชสวนผสม                                15                -  
A502 พืชผัก                                156                -  
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                15                -  
A515 เห็ด                                18                -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                    3,011        0.06
A700 โรงเรือนร้าง                              114                -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                            1,259           0.02
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                              318           0.01
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                               462           0.01
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                               858           0.02
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                     4,793        0.10
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                               221           0.01
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                 30                -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                           4,363           0.09
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                               179                -  
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                    1,114        0.02
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                          1,114           0.02
F  พื้นที่ป่าไม้            456,086      8.97
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                          2,047           0.04
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                        68,203           1.34
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                        59,627           1.17
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                      252,940           4.98
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                          8,201           0.16
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                        65,068           1.28
W  พื้นที่น้ำ            167,884      3.30
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                        46,350           0.91
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                        40,276           0.79
W201 อ่างเก็บน้ำ                         53,212           1.05
W202 บ่อน้ำในไร่นา                          16,187           0.32
W203 คลองชลประทาน                         11,859           0.23
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด            170,962      3.38
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                          30,026           0.59
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                        63,643           1.25
M201 พื้นที่ลุ่ม                        69,335           1.37
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                              399           0.01
M301 เหมืองแร่                            2,542           0.05
M302 บ่อลูกรัง                                 378           0.01
M303 บ่อทราย                                 275           0.01
M304 บ่อดิน                               385           0.01
M403 พื้นที่หินโผล่                          1,347           0.03
M405 พื้นที่ถม                             2,578           0.05
M701 ที่ทิ้งขยะ                                      54                -  
รวมทั้งหมด         5,077,535   100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 8,124.056 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,077,535 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง