สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดสกลนคร  ปี พ.ศ. 2558
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                334,624        5.57
U101  ตัวเมืองและย่านการค้า                              25,513              0.43
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                   540              0.01
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           215,086              3.58
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              76,873              1.28
U401 สนามบิน                                   744              0.01
U405 ถนน                                2,186              0.04
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                    111                   -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                  7,267              0.12
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                   776              0.01
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                 2,369              0.04
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                   964              0.02
U603 สุสาน ป่าช้า                                  1,855              0.03
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    292                   -  
U701 สนามกอล์ฟ                                      48                   -  
A  พื้นที่เกษตรกรรม             3,617,705      60.26
A1 พื้นที่นา                 2,619,751         43.64
A100 นาร้าง    19,903 0.33
A101 นาข้าว 2,533,356            42.20
A101+A224 นาข้าว+มะเขือเทศ 19                   -  
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก 36                   -  
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว 66,437 1.11
A2  พืชไร่                     338,040          5.63
A200 ไร่ร้าง                                  8,023              0.13
A201 พืชไร่ผสม                                1,361              0.02
A202 ข้าวโพด                                    836              0.01
A203 อ้อย                            119,857              2.00
A204 มันสำปะหลัง                             206,547              3.44
A210 ถั่วลิสง                                      11                   -  
A216 ข้าวไร่                                      20                   -  
A220 แตงโม                                1,083              0.02
A229 พริก                                     302              0.01
A3  ไม้ยืนต้น                     592,605          9.87
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                      72                   -  
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                     377              0.01
A302 ยางพารา                             450,555              7.50
A303 ปาล์มน้ำมัน                                10,512              0.18
A304 ยูคาลิปตัส                             121,493              2.02
A305 สัก                                  7,915              0.13
A306 สะเดา                                        31                   -  
A309 ประดู่                                        24                   -  
A312 กาแฟ                                      10                   -  
A314 หม่อน                                     128                   -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                   584              0.01
A322 กฤษณา                                    553              0.01
A323 ตะกู                                   351              0.01
A4  ไม้ผล                       23,861          0.40
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                      79                   -  
A401 ไม้ผลผสม                                  7,500              0.13
A404 เงาะ                                        41                   -  
A405 มะพร้าว                                      125                   -  
A406 ลิ้นจี่                                        47                   -  
A407 มะม่วง                                  6,439              0.11
A408 มะม่วงหิมพานต์                                     264                   -  
A409 พุทรา                                        87                   -  
A410 น้อยหน่า                                   972              0.02
A411 กล้วย                                     438              0.01
A412 มะขาม                                  2,653              0.04
A413 ลำไย                                   3,911              0.07
A414 ฝรั่ง                                        74                   -  
A415 มะละกอ                                    152                   -  
A416 ขนุน                                        58                   -  
A417 กระท้อน                                        54                   -  
A422 มะนาว                                     169                   -  
A424 มะขามเทศ                                      24                   -  
A426 แก้วมังกร                                     284              0.01
A427 ส้มโอ                                   193                   -  
A428 ละมุด                                      30                   -  
A429 มะปราง มะยงชิด                                   267              0.01
A5  พืชสวน                       14,220          0.24
A502 พืชผัก                                10,369              0.17
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                   167              0.01
A504 องุ่น                                      46                   -  
A511 หวาย                                  3,638              0.06
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                       20,367          0.34
A700 โรงเรือนร้าง                                      28                   -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                11,724              0.20
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                8,268              0.14
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                    246                   -  
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                    101                   -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                          7,415          0.12
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                   248                   -  
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                      55                   -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                 7,112              0.12
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                         1,446          0.02
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                1,446              0.02
F  พื้นที่ป่าไม้             1,388,214      23.12
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                              11,509              0.19
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             324,072              5.40
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                             417,996              6.96
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                             633,682            10.56
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                      88                   -  
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                     867              0.01
W  พื้นที่น้ำ                310,281        5.17
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              52,394              0.87
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                           108,599              1.81
W201 อ่างเก็บน้ำ                            129,453              2.16
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                18,352              0.31
W203 คลองชลประทาน                                 1,483              0.02
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                352,778        5.88
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                61,739              1.03
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                           159,931              2.66
M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม                                1,949              0.03
M201 พื้นที่ลุ่ม                           112,210              1.87
M201+A502 พื้นที่ลุ่ม+พืชผัก                                      27                   -  
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                2,192              0.04
M301 เหมืองแร่                                        90                   -  
M302 บ่อลูกรัง                                      107                   -  
M303 บ่อทราย                                         16                   -  
M304 บ่อดิน                                    553              0.01
M403 ที่หินโผล่                                8,802              0.15
M405 พื้นที่ถม                                      715              0.01
M501 นาเกลือ                                3,964              0.07
M601 หาดทราย                                        97                   -  
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         386              0.01
รวมทั้งหมด            6,003,602    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 9,605.764 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,003,603 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง